S   z   o   l   g   á   l   ó      K   ö   n   y   v   t   á   r
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
ZSOLOZSMA
 
AUGUSZTUS
 
 
AUGUSZTUS
Augusztus 1.
LIGUORI SZENT ALFONZ MÁRIA PÜSPÖK ÉS EGYHÁZTANÍTÓ
Emléknap
Nápoly közelében született 1696-ban. A római és a kánoni jog doktora. Pap lett, és megalapította a Megváltóról elnevezett társulatot, az úgynevezett redemptoristákat. Prédikációiban arra törekedett, hogy a nép keresztény életét előmozdítsa. Könyveket is írt, főként erkölcstani jellegűeket. Az erkölcstudománynak igazi mestere. XIII. Kelemen 1762-ben Santa Agata dei Goti püspökévé nevezte ki, e tisztétől hamarosan megvált. Rendtársai kö­zött halt meg a campaniai Nocera de' Paganiban 1787. augusztus 1-jen.
Lelkipásztorok, 1630, vagy Egyháztanítók közös zsolozsmája, 1656
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
Liguori Szent Alfonz Mária püspök műveiből
(Tract. de praxi amandi lesum Christum, e dit. latina, Romae, 1909, pp. 9-14)
Krisztus szeretete
Az életszentség és a lelki tökéletesség abban áll, hogy szeretjük Istenünket, Jézus Krisztust, legfőbb Jótevőnket és Megváltónkat. Á szeretet foglalja csokorba, és őrzi meg mindazt az erényt, ami az embert igazán értékessé teszi.
Nemde Isten az, akit teljes szívünkből szeretnünk kell? Ő maga öröktől fogva szeretett minket, így szól hozzánk: ?Ne feledd, ember: én előbb szerettelek téged. Még meg sem születtél, még a világ sem létezett,


 
1066. oldal
és én már szerettelek. Öröktől fogva vagyok, és öröktől fogva szeretlek."
Isten jól tudta, hogy ajándékozó jóságával megnyeri az emberi szívet, ezért adományaival akarta felkelteni az emberben a viszontszeretetet. Mintha csak azt mondaná: ?Azzal akarom az embereket viszontszeretetre indítani, ami rabságba ejti őket: a szeretet kötelékével!" Ezt akarja megvalósítani mindazzal az ajándékával, amelyet az embernek adott. Lelket adott neki, hogy hozzá hasonlóan emlékezni, gondolkodni és akarni tudjon. Testet is adott, hogy érezni is tudjon. Az em­ berért teremtette az eget, a földet és a föld minden gaz­dagságát. Az ember iránti szeretetből úgy rendelkezett, hogy minden teremtmény az embert szolgálja, az ember pedig szeresse őt ezért a sok adományért.
De nemcsak azokat a csodaszép teremtményeit akarta nekünk adni, hanem � hogy biztosítsa magának szeretetünket � annyira szeretett minket, hogy önmagát is teljesen nekünk adta. Túláradó szeretetében az örök Atya nekünk adta egyszülött Fiát. Amikor azt látta, hogy mindnyájan halottak vagyunk a bűn miatt, és hiányzik lelkünkből a kegyelem, íme, mit tett? Igen nagy, sőt az Apostol szavai szerint végtelen szeretetében elküldte nekünk szeretett Fiát, hogy ő nyújtson helyettünk elégtételt, és így visszavezessen minket a bűn nélküli életre.
Fiát adta értünk, akinek azért nem kegyelmezett, hogy ezzel nekünk kegyelmezzen. Vele együtt nekünk ajándékozta minden kincsét: kegyelmét, szeretetét és az örök boldogságot, hiszen mindez csekélység Fiához képest. Az Apostol is mondja: Aki saját Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogyne ajándé­ kozna nekünk vele együtt mindent? (Róm 8, 32).
VÁLASZOS ÉNEK Zsolt 144, 19-20; l Jn 3, 9
V. Az istenfélők vágyait teljesíti az Úr kérésüket meghallja, és megmenti őket. * Megóv az Úr mindenkit, aki őt szereti.

 
1067. oldal
F. Azok, akik az Istentől születtek, nem követnek el bűnt, mert az ő magja bennük marad. * Megóv az Úr mindenkit, aki őt szereti.
Könyörgés
Istenünk, te Egyházadban mindig új példaképeket állítasz elénk, akik megmutatják nekünk az erényes élet útját. Segíts testvéreink szolgálatában úgy követnünk Liguori Szent Alfonz püspököt, hogy egykor vele együtt a mennyei jutalomban is részesedjünk. A mi Urunk.
Augusztus 2.
VERCELLI SZENT ÖZSÉB PÜSPÖK
A IV. század elején Szardínia szigetén született; a római klérus tagjaként 345-ben választották Vercelli (Észak-Itália) első püspökévé. A hitet prédikálással terjesztette, papjai között � nyugaton elsőként � ő vezette be a szerzetesi életet. Hithűségéért Constantius császár száműzte, sokat kellett szenvednie. Hazájába visszatérve az ariánusokkal szemben az igaz hit visszaállításán fáradozott. Meghalt Vercelliben 371. augusztus l-jén.
Lelkipásztorok közös zsolozsmája, 1630.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
Vercelli Szent Özséb püspök levelezéséből
(Epist. 2, l, 3 - 2, 3; 10, l � 11, 1: CCL 9, 104-105. 109)
A pályát végigfutottam, hitemet megtartottam
A hozzám küldött levelekből örömmel értesültem, szeretett testvéreim, hogy mindnyájan jól vagytok. Szinte úgy éreztem magam, mintha köztetek lennék, mintha a nagy távolságon át egy angyal vitt volna oda magával, ahogy egykor Habakuk prófétát is elvitte egészen Dánielig. Olvasva leveleiteket, amelyek a ti élet-

 
1068. oldal
szentségetekről tanúskodnak és szeretetet sugároznak, örömömben könnyekre fakadok, és abba kell hagynom az olvasást, pedig nagyon is érdekel az, amit írtok. Lelkemben egybeforr a vágy és a szeretet; mindkettő szük­séges, ahogy a ti szívetekben is együtt van, és szinte versenyre kel egymással ez a két érzés. Úgy voltam napokon át, mintha csak veletek társalognék, még az átélt szenvedésekről is megfeledkeztem. Hiszen csupa örömet jelent számomra mindaz, amiről olvasok: a szilárd hithűség, az őszinte szeretet és annak sokféle gyümölcse. Ezeket mind úgy átélem, mintha csak köztetek lennék, és nem száműzetésben.
Örvendezem, szeretett testvéreim, a ti hiteteken, örülök üdvösségeteknek, amely hitetekből fakad, örülök jótetteitek gyümölcseinek, amelyekből nemcsak a veletek együtt élőknek, hanem a távoli vidékek lakói­ nak is juttattok. Amint a kertész is beoltja a fát a termés reményében, ha nem való még arra, hogy kivágják és tűzre vessék, ugyanígy kívánjuk nektek, mint szenteknek felajánlani mi is szolgálatainkat testi szenvedé­seinkkel, sőt szívesen feláldozzuk még életünket is üdvösségetekért.
Egyébként alig tudtuk megírni ezt a levelet, szüntelen arra kértük Istent, hogy tartsa vissza néhány órára az őröket, és segítsen abban bennünket, hogy diakónustok ne csak nyomorúságunk hírét vigye el hozzátok, hanem ezt az üdvözlő levelünket is. Ezért nagyon kérlek benneteket, hogy éber gondossággal őrizzétek a hitet, ápoljátok az egyetértést, buzgón imádkozzatok, emlékezzetek meg szüntelen rólam is, hogy az Úr adjon szabadságot küzdő Egyházának szerte az egész földkerekségen, hogy mi is, akik most itt számkivetésben vagyunk, rabságunkból megszabadulva veletek együtt örvendezhessünk.
Végül pedig azt szeretném, és az Isten irgalmára kérlek is benneteket, hogy ezt a levelet és a benne foglalt üdvözletet mindegyiktek úgy fogadja, mintha neki saját magának írtam volna. Hiszen azelőtt külön is ír-

 
1069. oldal
tam mindegyikteknek, de súlyos helyzetem miatt most ezt nem tehettem, így ezzel a levéllel fordulok hozzátok, testvéreim, fiaim és leányaim, Istennek szentelt nővérek, mindegyiktekhez, korra és nemre való tekintet nélkül. Kérlek benneteket, elégedjetek meg ezzel az egy levéllel, fogadjátok mindnyájan úgy, mint az én köszöntésem és nagyrabecsülésem kifejezését. Üdvözletemet adjátok át meg a kívülállóknak is, azoknak, akik engem szeretetükre méltattak.
VÁLASZOS ÉNEK Lk 12, 35-36; Mt 24, 42
V. Csípőtök legyen f el övezve, és kezetekben égjen a lámpásotok. * Hasonlítsatok azokhoz az emberekhez, akik Urukra várnak, hogy megérkezzék a menyegzőről.
F Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok, melyik órában jön el Uratok. * Hasonlítsatok.
Könyörgés
Urunk, Istenünk, segíts, hogy Vercelli Szent Özséb püspököt követni tudjuk Fiad istenségének állhatatos megvallásában. Add, hogy tanítása szerint hitünket megtartsuk, és Fiad életének részesei légy unit. Aki veled él.
Augusztus 4.
VIANNEY SZENT JÁNOS MÁRIA ÁLDOZÓPAP
Emléknap
Lyon mellett született 1786-ban. Sok nehézséget kelleit leküzdenie, míg 1815-ben pappá szentelhették. Belley egyházmegyében, Ars falucskában a rábízott plébániát csodálatra méltó módon kormányozta, és vitte előbbre prédikációival, önmegtagadásával, imádságával és szeretetével. Nagyra értékelték őt, mint gyóntatót, a hívek mindenfelől sereglettek hozzá, és tanácsait szent tisztelettel fogadták. 1859. augusztus 4-én halt meg Arsban.
Lelkipásztorok közös zsolozsmája, 1630.

 
1070. oldal
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
Vianney Szent János Mária áldozópap hitoktatásából
(Catechisme sur la priére: A. Monnin, Esprit du Curé d'Ars, Paris, 1899, pp. 87-89)
Az embernek az a, feladata, hogy imádkozzék és szeressen
Fiacskáim! Fontoljátok meg: a keresztény ember kincse nem a földön, hanem a mennyben van. Tehát gondolatainkat is oda kell irányítanunk, ahol a kincsünk van.
Az embernek az a hivatása és feladata, hogy imádkozzék és szeressen. Ha imádkoztok és szerettek, íme, ez az ember boldogsága itt a földön.
Az imádság nem más, mint egyesülés Istennel. Ha valakinek a szíve tiszta és Istennel egybefonódott, valamiféle gyönyörűség és kedvesség tölti el, és ez megittasítja, és csodálatos fénnyel veszi körül. Ebben a bensőséges egyesülésben olyan lesz Isten és a lélek, mint két egybeolvadt gyertya, amelyet különválasztani már senki sem képes. Fölségesen szép dolog Istennek ez az egybefonódása parányi teremtményével; olyan boldogság ez, amelyet fel sem lehet fogni!
Mi méltatlanok lettünk arra, hogy imádkozzunk, de végtelen jóságában Isten megengedte nekünk, hogy beszélgessünk vele. Imádkozásunk tehát Istennek tetsző kedves áldozat.
Fiacskáim, a ti szívetek kicsi, de az imádság majd kitágítja, és képessé teszi arra, hogy szeresse Istent. Az imádkozás azt eredményezi, hogy már előre megízleljük a mennyországot, hogy a mennyországból is eljusson már valami hozzánk. Soha sincs imádság az édes vigasz utóíze nélkül. Az imádság ugyanis méz, amely a lelken elömlik, és azzal jár együtt, hogy minden édessé válik. Imádkozáskor � ha helyesen történik � a fájdalmak eloszlanak, mint nap hevére a hó.

 
1071. oldal
Az is az imádság eredménye, hogy nagyon gyorsan elrepül az idő, és oly gyönyörűség tölti el az embert, hogy észre sem veszi az idő hosszúságát. Halljátok csak: amikor Bresse faluban voltam plébános, egy alkalommal szinte valamennyi paptársam beteg volt, hosszú utakat bejárva jó Urunkhoz imádkoztam, és az idő � higgyétek el nekem � egyáltalán nem tűnt fel hosszúnak.
Vannak olyanok is, akik egészen belemerülnek az imádságba, mint a halak a hullámokba, azért, mert egészen átadták magukat a jó Istennek. Nincs semmi megosztottság a szívükben. Ó, mennyire szeretem ezeket a nemes lelkeket! Assisi Szent Ferenc és Szent Koletta látták is Urunkat, és társalogtak vele olyan módon, mint ahogyan mi beszélgetünk egymással.
S ezzel szemben, mi hányszor eljövünk a templomba, és nem tudjuk, hogy mit is tegyünk itt, vagy mit is kérjünk! Ámde valahányszor valamelyik embertársunkhoz elmegyünk, nagyon is jól tudjuk azt, hogy milyen ügyben mentünk oda. Sőt, vannak emberek, akik a jó Istenhez � úgy látszik � így szólnak: ?Csak egy-két szavam lenne hozzád, és máris továbbmegyek..." Gyakran gondolok arra, hogy midőn imádkozni jövünk az Úr elé, teljesülne is minden kívánságunk, ha valóban élő hittel és igazán tiszta szívvel kérnénk azt.
VÁLASZOS ÉNEK. 2 Kor 4, 17; l Kor 2, 9
V. A mostani pillanatnyi könnyű szenvedés * A mennyei örök dicsőség túláradó mértékét szerzi meg nekünk,
F. Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. * A mennyei örök dicsőség túláradó mértékét szerzi meg nekünk.

 
1072. oldal
Könyörgés
Mindenható és irgalmas Istenünk, te Vianney Szent János áldozópapot csodálatos lelkipásztori buzgósággal tüntetted ki. Add, hogy közbenjárására és példája nyomán szeretetünkkel megnyerjük testvéreinket Krisztusnak, és velük együtt eljussunk az örök dicsőségbe. A mi Urunk.
Augusztus 5.
SZŰZ MÁRIA RÓMAI FŐTEMPLOMÁNAK
FELSZENTELÉSE (HAVAS BOLDOGASSZONY)
A 431. évi efezusi zsinat után, amelyen Jézus anyját Istenszülőnek nyilvánították, Rómában, az Esquilinus dombon III. Szixtusz pápa (432�440) templomot építtetett az Istenszülő tiszteletére, ezt később Santa Mária Maggiore bazilikának nevezték. Ez Nyugaton a Boldogságos Szent Szűz tiszteletére szentelt legősibb templom.
Szűz Mária közös zsolozsmája, 1529, a következők kivételével:
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
Alexandriai Szent Cirill püspöknek az efezusi zsinaton mondott szentbeszédéből
(Hom. 4: PG 77, 991. 995-996)
Az Istenszülő Szűz Mária, dicsérete
Örömmel tölt el a szentek gyülekezete, mert látom ezt a boldog és lelkes közösséget, amely a Szent és Istenszülő mindenkor Szűz Mária hívására készséges szívvel gyűlt itt egybe. Bár sok szomorúságom volt, de a szent atyák látása megvigasztal. Most Dávidnak, a zsoltárosnak édesen csengő szava teljesedett rajtunk: íme, már mi olyan jó, és mi oly édes, mint az, ha a test­ vérek együtt laknak? (Zsolt 132, 1).

 
1073. oldal
Fogadd tehát hódolatunkat, titokzatos Szentháromság, aki az Istenszülő Szent Szűz Mária templomába hívtál össze bennünket.
Köszöntünk, Istenszülő Szűz Mária, az egész földek drága kincse, ki nem alvó lámpás, a szüzesség koszorúja, az igaz tanítás királyi pálcája, örökre ép tempom; köszöntünk téged, mert befogadtad azt, akit az egész világ nem fogadhat be; anya vagy és szűz, s általad jön az Úr nevében (Mt 21, 9) az, akit áldottnak mond a szent evangélium.
Köszöntünk téged, aki a Mérhetetlent és Felfoghatatlant szűzi méhedbe zártad; általad dicsőítjük és imádjuk a Szentháromságot; általad ünneplik és tisztelik a drága szent keresztfát az egész világon; általad ujjong az ég, örvendeznek az angyalok és főangyalok; miattad futamodnak meg a gonosz lelkek, és bukott le az égből a kísértő sátán; általad vétetik fel a bűnbe esett ember a mennybe; az oktalan bálványimádásba süllyedt emberiség általad jut el az igazság megismerésére; általad lesz osztályrésze a keresztség a hitre térőknek; általad van okunk az örömre; általad alakultak meg az egyházak a földkerekségen, és általad térnek meg a nemzetek.
Hogyan is folytassam még tovább? Általad kaptuk Isten egyszülött Fiát, alti ragyogó fényessége lett azoknak, akik sötétben és halálos homályban ülnek (Llt l, 79); általad jövendöltek a próféták; általad hirdették az apostolok az üdvösséget a nemzeteknek; általad támadnak fel a halottak; általad uralkodnak a királyok. És mindezt a Szentháromság műveli általad.
Vajon méltóképpen magasztalhatná-e valaki az emberek közül a legdicséretesebb Máriát? Ö anya is és szűz is; a csodák csodája ez, amely engem bámulatba ejt, és magával ragad. Ugyan ki is tilthatja meg az Építőmesternek, hogy a maga alkotta templomban lakjelt? És ki vetheti szemére Istennek, hogy saját szolgálóleányát választotta anyjának?

 
1074. oldal
Nézzétek, az egész világ hogyan örvendezik! Tiszteljük tehát, és imádjuk az Egységet, valamint féljük és tiszteljük az osztatlan Háromságot; dicsérjük és ünnepeljük a mindenkor szűz Máriát, Isten szent templomát, és az ő Fiát, a szeplőtelen Jegyest, akinek dicsőség legyen mindörökkön-örökké. Ámen.
VÁLASZOS ÉNEK
V. Örvendjetek velem mindnyájan, akik szeretitek az Urat, mert bár kicsiny voltam, tetszésre találtam a Magasságbeli előtt, * S világra szültem az Istenembert.
F. Boldognak hirdet engem minden nemzedék, mivel tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát az Úr. * S világra szültem.
REGGELI DICSÉRET
Benedictus-ant.Istenszülő, mindenkor Boldogságos Szűz Mária, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse!
Könyörgés
Urunk, Istenünk, bocsásd meg irgalmasan vétkeinket, hogy akik saját érdemeinkkel nem dicsekedhetünk, Fiad Szülőanyjának, a Boldogságos Szűz Máriának közbenjárására üdvözüljünk. A mi Urunk.
ESTI DICSÉRET
Magnificat-ant. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja! Imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján.

 
1075. oldal
URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA
Ünnep
I. ESTI DICSÉRET
(amikor az ünnep vasárnapra esik)
HIMNUSZ Ó, fényből sarjadt, mint a II. Esti dicséretben, 1090.
ZSOLTÁROZÁS
1. ant. Jézus maga mellé vette tanítványait, felmeni
velük egy hegyre, és ott elváltozott előttük.
112. zsoltár
Dicsérjétek, Isten szolgái, *
dicsérjétek az Úr nevét. Áldott legyen az Úr neve *
mostantól fogva mindörökké.
Dicsértessék az Úr neve *
napkelettől napnyugatig! Fölséges az Isten minden nép fölött,*
dicsősége magasabb az egeknél.
Ki hasonlítható Istenünkhöz, az Úrhoz? ?
A magasságokban áll a trónja, *
onnan tekint alá égre és földre.
Az elhagyatottat a porból magához vonja, *
fölemeli a szegényt a sárból, hogy odaültesse a gazdagok közé, *
népének gazdagjai közé.
S aki gyermek nélkül élt házában, *
azt gyermekek boldog anyjává teszi.
Ant. Jézus maga mellé vette tanítványait, felment velük egy hegyre, és ott elváltozott előttük.
2. ant. Egyszer csak megjelent nekik Mózes és Illés,
és beszélgettek Jézussal.

 
1076. oldal
116. zsoltár
Dicsérjétek az Urat, minden népek, * magasztaljátok őt, minden nemzetek.
Mert erős fölöttünk az ő irgalma, *
és az Úr hűsége örökké megmarad!
Ant. Egyszer csak megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal.
3. ant. Uram, jó itt nekünk! Ha akarod, csinálunk ide három sátrat: egyet neked, egyet Mózesnek, egyet pedig Illésnek.
A következő kantikumot Allelujával kell mondani, ahányszor jelezve van, ha énekelnek; éneklés nélküli zsolozsmázás esetén elegendő az Alleluját az egyes verssza­ kok elején és végén venni.
Kantikum Vö. Jel 19, 1-7
Alleluja.
Üdv, dicsőség és hatalom Istenünknek, *
(F. Alleluja )
mert igazak és jóságosak ítéletei.
F. Alleluja ( alleluja ).
Alleluja.
Dicsérjétek Istenünket, ti, összes szolgái, *
(F. Alleluja )
és akik félve tisztelitek őt, kicsinyek és nagyok.
F. Alleluja ( alleluja ).
Alleluja.
Átvette uralmát Urunk, mindenható Istenünk, *
(F. Alleluja )
örvendezzünk, ujjongjunk és dicsőítsük őt!
F. Alleluja ( alleluja ).
Alleluja.
Elérkezett a Bárány menyegzőjének napja, *
(F. Alleluja )

 
1077. oldal
már fel is készült menyasszonya.
F. Alleluja (alleluja).
Ant. Uram, jó itt nekünk! Ha akarod, csinálunk ide három sátrat: egyet neked, egyet Mózesnek, egyet pedig Illésnek.
RÖVID OLVASMÁNY Fil 3, 20-21
A mi hazánk a mennyben van. Onnan várjuk az Üdvözítőt is, Urunkat, Jézus Krisztust. Ő azzal az erővel, amellyel mindent hatalma alá vethet, átalakítja gyarló testünket, és hasonlóvá teszi megdicsőült testéhez.
RÖVID VÁLASZOS ÉNEK
V. Dicsőségesen megjelentél az Úr színe előtt. * Alleluja, alleluja. Dicsőségesen.
F. Ezért öltöztetett ragyogó pompába téged az Úr* Alleluja, alleluja. Dicsőség az Atyának. Dicsőségesen.
Magnificat-ant. Jézus Krisztus az Atya dicsőségének kisugárzása és lényegének képmása, aki hathatós szavával fenntartja a mindenséget, és megváltott minket a bűntől, ma megjelent dicsőségében a magas hegyen.
FOHÁSZOK
Bizalommal kérjük Üdvözítőnket, aki a hegyen tanítványai szeme láttára színében csodálatosan elváltozott, és mondjuk:
Istenünk, deríts fényt sötétségeinkre!
Úr Krisztus, te meg szenvedésed előtt színeváltozásoddal tanítványaidnak kinyilatkoztattad feltámadásodat. Hozzád imádkozunk e világ gondjai között küszködő Egyházadért,
- hogy a megpróbáltatások közepette győzelmed örömével mindig megújuljon!
Úr Krisztus, te magad mellé vetted Pétert, Jakabot és Jánost, és felvitted őket külön egy magas hegyre. Hozzád imádkozunk N. pápánkért és a püspökökért,
- hogy a feltámadás reményében szolgálják népedet!

1078. oldal
Úr Krisztus, te a hegyen Mózes és Illés előtt mutattad meg arcod fényét. Hozzád imádkozunk a zsidókért, az ószövetségi választott népért,
- hogy eljuthassanak a megváltás teljességére!
Istenünk, deríts fényt sötétségeinkre!
Úr Krisztus, te a földet ragyogtad be, amikor a Teremtő dicsősége átragyogott rajtad.
Hozzád imádkozunk a jóakarata emberekért,
- hogy a te világosságodban járjanak!
Úr Krisztus, te átalakítod gyarló testünket, és hasonlóvá teszed megdicsőült testedhez. Hozzád imádkozunk elhunyt testvéreinkért,
- hogy bejuthassanak dicsőségedbe!
Mi Atyánk . . .
Könyörgés
Istenünk, te egyszülött Fiad dicsőséges színeváltozásakor Mózes és Illés tanúságtételével erősítetted meg hitünk szent titkait, és csodálatos reménységet nyújtottál, hogy gyermekeiddé fogadsz minket. Add meg nekünk, hogy szeretett Fiad szavára hallgatva, társörökösei lehessünk Krisztusnak. Aki veled él.
IMÁDSÁGRA HÍVÁS
Ant. A megdicsőült fölséges Királyt, jöjjetek, imádjuk!
Az Imádságra hívás zsoltára, mint az Általános rész­ ben, 497.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
HIMNUSZ
A boldogító égi fényt,
mit Szentegyházunk várva vár,
a hegynek ormán Krisztusunk
napnál fénylőbben jelzi már.

 
1079. oldal
Emlékét őrzik századok:
a három tanítvány előtt
Illéssel, Mózessel beszélt,
s mily kedvesen zengett szava!
Ők itt tanúk, hogy kegyelem,
törvény s próféták mind való,
s felhőből zeng az égi szó,
az Atya Fiához beszél.
Dicsőült arcvonásain
ma megmutatja Krisztus itt,
milyen dicsőség várja majd
mindazt, ki hisz s Istenben él.
E látomás szent titka önt
szívünkbe mindig új erőt,
ezért örvend és ünnepel,
ezért zeng hálás énekünk.
Dicső Atyánk s az Egyszülött,
és Szentlélek, Vigasztaló,
jelenvaló egy Istenünk:
az éltető fényt add nekünk! Ámen.
ZSOLTÁROZÁS
l. ant. Egy nap a te házadban ezernyi másnál többet ér.
83. zsoltár
Mily kedves a te hajlékod, Seregek Ura! *
Epedve sóvárog lelkem az Úr udvarába. Lelkem és testem ujjongva eped *
az élő Isten után.
Még a veréb is otthont talál magának, ?
és fészket a gerle, ahová fiait helyezze; *
a te oltárodnál, Seregek Ura, Istenem és Királyom! -

 
1080. oldal
Boldogok, akik hátadban laknak, *
és téged örökké magasztalnak. Boldog ember, akinek te vagy erőssége, *
és zarándokúira indítja szíve.
Amikor átvonulnak a tikkadt völgyön, forrás fakad ott, *
mert áldással halmozza el a korai eső. Újult erővel haladnak az úton, *
és megjelennek Istennél a Sionon.
Seregek Ura, Istene, hallgasd meg imámat, *
fogadd füledbe, Jákob Istene! Oltalmazó Istenünk, nézz le ránk, *
tekints kegyesen a te fölkentedre!
Bizony, egy nap a te házadban *
ezernyi másnál többet ér. Inkább szeretnék az Úr házának küszöbén állni,
mint lakni a gonoszok sátraiban.
Mert az Úristen nap és védőpajzs, *
kegyelmet oszt és dicsőséget.
Nem von meg semmi jót azoktól, *
akik ártatlanul élnek.
Seregek Ura, boldog az az ember, *
aki tebenned bízik.
 
Ant. Egy nap a te házadban ezernyi másnál többet

 
2. ant. Fényesség virrad az igazra, s az igaz szívűre vigasság, alleluja.
96. zsoltár
Király az Úr, ujjongjon a föld, *
és örvendjen minden sziget! Sötét felhő lebegi őt körül, *
trónját igazság és jog tartja szilárdan.

 
1081. oldal
Tűz jár színe előtt, *
és elemészti minden ellenségét.
Villámai bevilágítják a földkerekséget, *
látja a föld, és beléremeg.
Viaszként szétfolynak a hegyek az Úr előtt, *
az egész föld Urának színe előtt. Igazságosságát hirdetik az egek, *
és nagy fölségét meglátják a népek.
Megszégyenülnek mind a bálványimádók, ? akik faragott képeikkel dicsekszenek; * eléje borulnak mind a bálványistenek.
Hallja ezt, és örvendez Sion, ? Júda városai vigadoznak * a te ítéleted miatt, Uram.
Mert magasságos Úr vagy te a világ fölött, * minden más istennel fölségesebb.
Akik az Urat szeretitek, gyűlöljétek a rosszat! ?
Az Úr megoltalmazza hívei lelkét, *
a gonoszok kezéből kimenti őket. Fényesség virrad az igazra, *
és öröm a tiszta szívűekre. Örvendjetek, igazak, az Úrban, *
és áldjátok szentséges nevét!
Ant. Fényesség virrad az igazra, s az igaz szívűre vigasság, alleluja.
3. ant.Magasztaljátok az Urat, Istenünket, és boruljatok le szent hegyén!
98. zsoltár
Uralkodik az Úr, reszkessenek a népek! *
A kerubok fölött trónol, remegjen a föld!
Fölséges az Úr Sionban, *
dicsőséges minden nép fölött.
Félelmetes nagy nevedet áldják, * mert az valóban Szent!

 
1082. oldal
Hatalmas király vagy, szereted az igazságot, ?
te állapítod meg, mi a helyes, *
Jákob népének te szolgáltatsz jogot
és igazságot.
Magasztaljátok az Urat, Istenünket, ? boruljatok lába zsámolyához, *
mert ő valóban Szent!
Ott van Mózes és Áron is papjai között, *
és Sámuel azok között,
akik nevét segítségül hívják.
Az Úrhoz kiáltottak, és ó' meghallgatta őket. *
a felhőoszlopból beszélt hozzájuk. Végzéseit megtartották, *
és a parancsokat, amelyeket rájuk bízott. Urunk, Istenünk, te meghallgattad őket, ?
türelmes Istenük voltál,*
bár bűneiket megtoroltad.
Magasztaljátok az Urat, Istenünket, ?
és boruljatok le szent hegyén, *
mert szent az Úr, a mi Istenünk!
Ant,Magasztaljátok az Urat, Istenünket, és borulja­ tok le szent hegyén!
V. A felhőoszlopból beszélt hozzájuk,
F. Végzéseit megtartották.
ELSŐ OLVASMÁNY
Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből 3.7 - 4, 6
Az Újszövetség dicsőségét Krisztus hozta el
Testvéreim! Ha már a halálnak betűkkel kőbe vésett szolgálata oly dicsőséges volt, hogy Izrael fiai nem tekinthettek Mózes arcára arcának múló ragyogása miatt, hogyne volna sokkal dicsőségesebb a Lélek szolgálata? Ha ugyanis már az ítélet szolgálata dicsőséges volt, akkor az (Isten) igazságosságának szolgálata még sokkal dicsőségesebb. Sőt, ami ott dicsőséges volt, en-

 
1083. oldal
nek túláradó dicsőségéhez képest valójában nem is dicsőséges. Ha ugyanis már a múlandó oly dicsőséges volt, akkor a maradandó még sokkal dicsőségesebb lesz.
Mivel ezt reméljük, teljes nyíltsággal szólunk, nem úgy, mint Mózes, aki befödte arcát, hogy Izrael fiai ne lássák múlandó szolgálatának végét. Az ő értelmük el­ tompult, hiszen mindmáig rajta a fátyol az Ószövetségen, amikor olvassák, s rajta is marad, mert csak Krisztusban tűnik el. Igen, mind a mai napig fátyol borítja szívüket, amikor Mózest olvassák, de ha majd az Úrhoz térnek, eltűnik a fátyol. Az Úr ugyanis Lélek: ahol az Úr Lelke, ott a szabadság. Mi pedig mindnyájan, akik födetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét, a dicsőségben fokról fokra hozzá hasonlóvá változunk át, az Úr Lelke által.
Mivel Isten irgalmából ez a hivatásunk, nem veszíthetjük el bátorságunkat. Elutasítjuk a gyalázatos alattomosságot, nem alkalmazunk cselt, és nem hamisítjuk meg az Isten szavát, hanem az Isten jelenlétében nyíltan hirdetjük az igazságot, s rábízzuk magunkat az emberek lelkiismeretére. Ha evangéliumunk mégsem érthető világosan, csak azoknak nem érthető, akik elvesznek. Az ilyen hitetleneknek az e világ istene elvakította értelmüket, hogy az Isten képmásának, Krisztusnak dicsőségéről szóló evangélium világossága ne ragyogjon fel nekik.
Mi ugyanis nem magunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, magunkat csak úgy, mint a ti szolgátokat Jézus kedvéért. Isten ugyanis, aki azt mondta: ?A sötétségből támadjon világosság", a mi szívünket is megvilágosította, hogy Isten dicsőségének ismerete (Jézus) Krisztus arcán felragyogjon nekünk.
VÁLASZOS ÉNEK l Jn 3, 1. 2
V. Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya: * Az Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk.
F. Tudjuk, hogy ha megjelenik, hozzá leszünk hasonlók, mert látni fogjuk, amint van. * Az Isten.

 
1084. oldal
MÁSODIK OLVASMÁNY
Sínai Anasztáz püspöknek Urunk színeváltozása napján mondott beszédéből
(Nn. 6-10: Melanges d'archéologie ét d'histoire 67 /1955/, 241-244)
Jó nekünk itt lennünk!
Ezt a misztériumot az Úr Jézus a Tábor-hegyen nyilatkoztatta ki tanítványainak. A vele levő apostoloknak ugyan már beszélt országáról és dicsőséges második eljöveteléről, de � ha netán még nem lennének eléggé meggyőződve arról, amit országáról mondott nekik � hogy végül is szívük mélyéig egész bizonyosak legyenek, és hogy a látottak alapján higgyék az eljövendőket is, ott a Tábor-hegyen megmutatta nekik csodálatos isteni dicsőségét, mintegy a mennyek országa előképét. Olyan volt ez, mintha így szólt volna hozzájuk: Nehogy az időbeli távolság kikezdje hiteteket, bizony mondom nektek: az itt állók közül némelyek nem halnak meg, amíg meg nem látják az Emberfiát, amint eljön (Mt 16, 28) Atyja dicsőségében, amely most a jelenben is nyilvánvaló lesz már.
Az evangélista leírása nyilvánvalóan azt mutatja, hogy Krisztus hatalma és e szándéka egyezett ennél a megnyilatkozásnál, hiszen az előzők után rögtön így folytatta: Hat nap múlva maga mellé vette Jézus Pétert, Jakabot és Jánost, és fölment külön velük egy magas hegyre. Ott színében elváltozott előttük, arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig olyan fehér lett, hogy vakított, mint a hó. Egyszerre megjelent nekik Mózes és Illés, amint beszélgettek vele (Mt 17, 1-3).
A mai szent ünnep csodálatos eseménye, a hegyen történt üdvös misztérium a mi számunkra most itt valósul meg; egybegyűjtött ugyanis bennünket Krisztus halála és ünneplése. Hogy tehát az Istentől megvilágosított tanítványok között a kiválasztottakkal együtt mi is behatolhassunk ezeknek a kimondhatatlan és szent

 
1085. oldal
misztériumoknak a mélyére, hallgassunk Isten szent szavára, amely a magasból, a hegy ormáról oly sürgetőleg hív össze bennünket.
Merész dolgot mondok: nekünk is oda kell igyekeznünk, mint Jézusnak, aki itt a mennyben vezetőnk és előfutárunk, hogy vele együtt majd mi is lássuk lelki szemeinkkel azt a tündöklő ragyogást. Lelkünk egész valója bizonyos módon megújul, egészen az ő képmásaivá leszünk, mi is, mint Jézus, örök dicső színeváltozásban élünk, részesedünk az isteni természetben, és így képesek leszünk a mennyei boldogság befogadására.
Lelkesülten és ujjongva siessünk, és mi is hatoljunk be a titokzatos felhőbe! Váljunk mintegy Mózessé, Illéssé vagy Jakabbá és Jánossá! Vagy légy olyan, mint Péter, aki az isteni látomástól és kinvilvánulástól elragadtatott. E dicső színeváltozástól maga is egészen át­alakult, e világból kiemelkedett, és e földtől szinte elszakadt. Te is lépj ki a testből, hagyd most el ezt a teremtett világot, térj vissza egészen Teremtődhöz, akihez Péter mintegy mámorosán így kiáltott: Uram, jó nekünk itt lennünk! (Vö. Mt 17, 4).
Valóban, Péter, jó nekünk itt lennünk Jézussal, és így maradnunk tovább a világban. Hiszen van-e boldogabb, mélyebb, kiválóbb tudat, mint Istenben lenni, hozzá hasonulni, és az élet világosságában élni? Bizonyos vagyok benne, hogy közülünk is mindenki, aki érzi magában Isten jelenletét, és már átalakult az ő isteni hasonlóságára, örvendezve csak ezt kiálthatja: Jó nekünk itt lennünk, ahol minden fényben tündöklik, ahol öröm, boldogság és gyönyörűség van, ahol békében, szelídségben és édes derűben él a szív, ahol látjuk Krisztust, az Istent; ahol az Atyával együtt ő készített szívünkben hajlékot, és oda belepve így szól: Ma üdvösség köszöntött erre a házra (Lk 19, 9); ahol Krisztussal együtt az örök javak megszámlálhatatlan kincse halmozódik össze; ahol az örök boldogság első zsengéit és előképeit mintegy tükörben már előre szemlélni lehet.


 
1086. oldal
VÁLASZOS ÉNEK Mt 17, 2. 3; vő, Lk 9, 32. 34
V. Jézus arca ragyogott, mint a nap, * Tanítványai látták dicsőségét, és csodálattal teli félelem töltötte el őket.
F. Megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. * Tanítványai.
HIMNUSZ Téged, Isten, dicsérünk,500. Könyörgés, mint a Reggeli dicséretben.
REGGELI DICSÉRET
HIMNUSZ
Ó, Jézus, emlékezni rád
a szívnek szent örömet ad,
de minden méznél édesebb
szívünkben bírni tégedet.
Nincs szó a földön kedvesebb,
nincs dallam zengőbb, ékesebb,
gondolni szebbet nem lehet,
mint Jézus, édes szent neved.
Jézus, szívünknek íz, csodás,
igaz forrása, napvilág,
az emberszív nem foghat át,
s több vagy, mint sejti földi vágy.
Mikor szívünkbe költözöl,
igazságod ránk tündököl,
minden hívságot eltöröl,
a szeretet: dús fényözön.
Irgalmad, Jóság, add nekünk,
a szeretetre gyújtsd szívünk,
lelkűnkbe térj, maradj velünk,
fényedbe add tekintenünk.
Dicsérve zengünk éneket,
legkedvesebb Fiú, neked,

 
1087. oldal
Atyádat áldjuk s Lelkedet:
szent fényük hirdet tégedet. Ámen.
1. ant. Ma az Úr Jézus Krisztus arca a hegyen ragyogott, mint a nap, ruhája pedig olyan fehér lett,
mint a hó.
Zsoltárok és kantikum az I. hét vasárnapjáról 535.
2. ant. Ma színében elváltozott az Úr; az Atya
hangja tanúságot tett; Mózes és Illés megdicsőülten jelentek meg, és haláláról beszélgettek.
3. ant. A törvényt Mózes közvetítette, a prófétálást
Illés. A hegyen mindketten megdicsőülten jelentek
meg, és a megdicsőült Úrral beszélgettek.
RÖVID OLVASMÁNY Jel 21, 10. 23
Az angyal lélekben elvitt egy nagy, magas hegyre, és ott megmutatta nekem a mennyből, az Istentől alászállt szent várost, Jeruzsálemet. A városnak nincs szüksége sem napra, sem holdra, hogy világítsanak, mert az Isten dicsősége ragyogja be, világossága pedig a Bárány.
RÖVID VÁLASZOS ÉNEK
V. Dicsőséggel és fénnyel megkoronáztad őt, Uram. * Alleluja, alleluja. Dicsőséggel.
F. Fölébe emelted kezed műveinek. * Alleluja, alleluja. Dicsőség az Atyának. Dicsőséggel.
Benedictus-ant. A felhőből szózat hallatszott: Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok! Alleluja.
FOHÁSZOK
Bizalommal kérjük Üdvözítőnket, áld a hegyen tanítványai szeme láttára színében csodálatosan elváltozott, és mondjuk:

 
1088. oldal
Urunk, a te fényedben lássuk meg az igazi fényt! Jóságos Atyánk, te Fiad alakját megdicsőítetted, és a fényes felhőben magadat kijelentetted,
- add, hogy Krisztus szavát hűségesen hallgassuk!
Istenünk, te házad bőségéből megittasítottad választottaidat, és gyönyörűséged patakjából itattad őket,
- engedd, hogy Krisztus testében életünk forrására
leljünk! Istenünk, te világosságot gyújtottál a sötétben, és felragyogtattad szívünkben, hogy Jézus Krisztus arcán szemlélhessük fényességedet,
- add meg nekünk szeretett Fiad szemlélésének lelkületét! Istenünk, te minket azzal a kegyelemmel hívtál, amelyet Üdvözítő Jézus Krisztusunk arcán most megmutattál,
- evangéliumoddal világítsd meg az emberek előtt az
el nem múló életet! Szerető Atyánk, te akkora szeretettel vagy irántunk, hogy gyermekeidnek hívnak minket, és azok is vagyunk,
- add, hogy amikor Krisztus eljön, hasonlók legyünk
hozzá!
Mi Atyánk . . .
Könyörgés
Istenünk, te egyszülött Fiad dicsőséges színeváltozásakor Mózes és Illés tanúságtételével erősítetted meg hitünk szent titkait, és csodálatos reménységet nyújtottál, hogy gyermekeiddé fogadsz minket. Add meg nekünk, hogy szeretett Fiad szavára hallgatva, társörökösei lehessünk Krisztusnak. Aki veled él.
NAPKÖZI IMAÓRA
Zsoltárok a soros napról. Kiegészítő zsoltárok a II. és III. sorozatból, 1057.

 
1089. oldal
Délelőtt
Ant. Hogy a törvény és a próféták tanúságot tegyenek róla, Jézus elváltozva jelent meg Mózes és Illés között.
RÖVID OLVASMÁNY Kiv 19, 9
Az Úr így szólt Mózeshez: Sűrű felhőben jövök hozzád, hogy a nép hallja, amikor veled beszélek, s így mindenkor higgyen neked.
V. Szebb vagy, mint akárki az emberek fiai közül,
F. Kedvesség ömlik el ajkadon.
Délben
Ant. Az Úr, a mi üdvözítő Istenünk felragyogtatta előttünk az életet és a halhatatlanságot.
RÖVID OLVASMÁNY Kiv 33, 9. 11
Amikor Mózes belépett a sátorba, a felhőoszlop leereszkedett, és megállt a sátor bejáratánál, amíg az Úr Mózessel beszélt. Az Úr szemtől szemben beszélt Mózessel, ahogy az ember a barátjával beszél.
V. Tekintsetek rá az Úrra, és eláraszt a fény benneteket,
F. És arcotokat nem érheti szégyen.
Délután
Ant. A tanítványok az Atya szava hallatára arcra borultak, és igen megrémültek.
RÖVID OLVASMÁNY 2 Kor 3,18
Mi mindnyájan, akik födetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét, a dicsőségben fokról fokra hozzá hasonlóvá változunk át, az Úr Lelke által.
V. Uram, tenálad van az élet forrása,
F. S a te fényedben látjuk az igazi fényt.
Könyörgés, mint a Reggeli dicséretben.

 
1090. oldal
II. ESTI DICSÉRET
HIMNUSZ
Ó, fényből sarjadt fényözön,
világnak üdve, Jézusunk,
dicséretünk ma így köszönt,
fogadd el hódoló szavunk!
Szent arcod fénylik, mint a nap,
ruhád fehérebb, mint a hó,
méltó tanúk megvallanak:
ím megjelent az Alkotó!
Titkok látói: régiek
s az új választott hírnökök
együtt csodálják Fényedet,
mely hitre hívón tündököl.
Atyád felhőből szóval int:
hallgassuk kedvelt Egy-Fiát;
szívünkben téged vall a hit,
s üdvözlünk, mint örök Királyt.
Mert minket bűn romlásba vitt,
eljöttél testet ölteni,
mint boldog tested tagjait,
siess most egybegyűjteni!
Hálásan mondunk most imát,
ó, Isten egyszülött Fia,
kiről Atyád tett vallomást
s a Szentlélek sugárzata. Ámen.
1. ant. Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, fölment külön velük egy magas hegyre, és ott elváltozott előttük.
109. zsoltár, 1-5. 7
Így szólt az Úr az én Uramhoz: ?
?Jobbom felől foglalj helyet, *
míg én ellenségeidet zsámolyul vetem lábad alá." �

 
1091. oldal
Kinyújtja az Úr Sionból hatalmad vesszejét:*
?Ellenségeid közt uralkodjál! Születésed napjától tiéd a királyság ?
szentséges fényességben; *
a hajnalcsillag előtt szültelek téged."
Megesküdött az Úr, és nem vonja vissza: * ?Pap vagy te mindörökké
Melkizedek rendje szerint."
Az Úr áll a te jobbod felől, *
és eltiporja a királyokat haragja napján. Patakból oltja útközben szomját, *
és újra fölemeli a fejét.
Ant. Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, fölment külön velük egy magas hegyre, és ott elváltozott előttük.
2. ant. Fényes felhő' borult rájuk, s a felhőből szózat hallatszott: Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.
120. zsoltár
Tekintetem a hegyek felé emelem, *
honnét is jöhetne segítségem? Segítséget csak az Úrtól kaphatok, *
aki az eget és a földet teremtette.
Ö nem hagyja, hogy meginogjon lábad, *
nem szunnyad az, aki őriz téged.
Bizony sosem szunnyad, sosem alszik, *
aki őre Izraelnek.
Az Úr a te őrződ, ?
az Úr oltalmaz téged, *
ő áll jobbod felől.
Napközben a nap heve nem éget, *
és a hold nem árt neked éjjel.
Megvéd az Úr minden bajtól, *
és megőrzi lelkedet.

 
1092. oldal
Az Úr megőriz jártodban-keltedben, * mostantól fogva és mindörökké.
Ant. Fényes felhő borult rájuk, s a felhőből szózat hallatszott: Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.
3. ant.A hegyről lefelé jövet Jézus rájuk parancsolt: Ne szóljatok a látomásról senkinek, amíg az Emberfia föl nem támad a halálból! Alleluja.
Kantikum Vö. l Tim 3, 16
Krisztus misztériuma és dicsősége
F. Dicsérjétek az Urat, minden népek!
Nyilvánvalóvá lett a testben, *
igazolást nyert a lélek által.
F. Dicsérjétek az Urat, minden népek!
Megjelent az angyaloknak, *
hirdették a nemzetek között.
F. Dicsérjétek az Urat, minden népek!
Világszerte hittek benne, *
és fölment a dicsőségbe.
F. Dicsérjétek az Urat, minden népek!
Ant. A hegyről lefelé jövet Jézus rájuk parancsolt: Ne szóljatok a látomásról senkinek, amíg az Emberfia föl nem támad a halálból! Alleluja.
RÖVID OLVASMÁNY Róm 8, 16-17
A Lélek maga tesz tanúságot lelkűnkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekei, akkor örökösei is: Istennek örökösei, Krisztus társörökösei. Előbb azonban szenvednünk kell vele együtt, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.
RÖVID VÁLASZOS ÉNEK
V. Színe előtt jár a fényesség és a fönség. * Alleluja, alleluja. Színe előtt.

 
1093. oldal
F. Szentélyében erő és dicsőség. * Alleluja, alleluja. Dicsőség az Atyának. Színe előtt.
Magnificat-ant A hang hallatára a tanítványok arcra borultak, s igen megrémültek. Jézus odalépett hozzájuk, és megérintette őket: Keljetek fel, ne féljetek! Alleluja.
FOHÁSZOK
Bizalommal kérjük Üdvözítőnket, aki a hegyen tanítványai szeme láttára színében csodálatosan elváltozott, és mondjuk:
Istenünk, deríts fényt sötétségeinkre!
Úr Krisztus, te meg szenvedésed előtt színeváltozásoddal tanítványaidnak kinyilatkoztattad feltámadásodat. Hozzád imádkozunk e világ gondjai között küszködő Egyházadért,
- hogy a megpróbáltatások közepette győzelmed örömével mindig megújuljon!
Úr Krisztus, te magad mellé vetted Pétert, Jaltabot és Jánost, és felvitted őket külön egy magas hegyre. Hozzád imádkozunk N. pápánkért és a püspökökért,
- hogy a feltámadás reményében szolgálják népedet!
Úr Krisztus, te a hegyen Mózes és Illés előtt mutattad meg arcod fényét. Hozzád imádkozunk a zsidókért, az ószövetségi választott népért,
- hogy eljuthassanak a megváltás teljességére! Úr Krisztus, te a földet ragyogtad be, amikor a Teremtő dicsősége átragyogott rajtad. Hozzád imádkozunk a jóakarata emberekért,
- hogy a te világosságodban járjanak! Úr Krisztus, te átalakítod gyarló testünket, és hasonlóvá teszed megdicsőült testedhez. Hozzád imádkozunk elhunyt testvéreinkért, hogy bejuthassanak dicsőségedbe!
Mi Atyánk . . .

 
1094. oldal
Könyörgés
Istenünk, te egyszülött Fiad dicsőséges színeváltozásakor Mózes és Illés tanúságtételével erősítetted meg hitünk szent titkait, és csodálatos reménységet nyújtottál, hogy gyermekeiddé fogadsz minket. Add meg nekünk , hogy szeretett Fiad szavára hallgatva, társörökösei lehessünk Krisztusnak. Aki veled él.
Augusztus 7.
SZENT II. SZIXTUSZ PÁPA ÉS TÁRSAI VÉRTANÚK
Szixtuszt 257-ben szentelték Róma püspökévé. A következő' évben, amikor augusztus 6-án a Kallixtusz temetőben misézett, Valenanus császár parancsára letartóztatták, és négy római diakónussal együtt ott helyben azonnal megölték. Ugyanabban a temetőben temették el.
Több vértanú közös zsolozsmája, 1584.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
Szent Ciprián püspök és vértanú levelezéséből
(Epist. 80: CSEL 3, 839-840)
Krisztus katonáinak sorsa nem a, pusztulás, hanem a. koszorú elnyerése
Szeretett Testvérem! Leveledre nem válaszolhattam azonnal. Ennek az a magyarázata, hogy minden klerikusomat közvetlenül fenyegeti az üldözés, és így innen el nem mozdulhattak, hiszen valamennyien készek életük feláldozása árán átvenni Istentől a mennyei jutalmat. Most azonban közölhetem: visszajöttek azok, akiket Rómába küldtem biztos hírekért, hogy mit tartal-

 
1095. oldal
maz a velünk kapcsolatos császári rendelet. Eddig ugyanis csak különféle, ellentmondó és bizonytalan híreszteléseket terjeszthettek.
Most azonban mar tudjuk, hogy mi a valóság. Valerianus császár leiratot küldött a szenátushoz, hogy azonnal végezzék ki a püspököket, papokat és diakónusokat; a szenátorokat meg a császári főtisztviselőket és a római lovagokat pedig fosszák meg méltóságuktól és javaiktól. Ha vagyonukat elveszítve is megmaradnak kereszténynek, le kell fejezni őket, feleségüket pedig fosszák meg vagyonuktól, és száműzzék. A császári pénzváltóktól � akár régebben tettek hitvallást, akár most tesznek � a náluk levő pénzt az állam részére el kell kobozni, őket pedig megkötözve és jogfosztottan a császári birtokokra kell hurcolni.
Valerianus császár e leiratához csatolta annak a ren­ deletének a másolatát is, amelyet a provinciák helytartóihoz küldött ügyünkben. Szent reménységben várjuk mindennap ezt a rendeletet, a hit erejével nézünk szembe a kínokkal, amelyeket bátran akarunk elviselni. Az Úr jóságából és irgalmából számítunk az örök élet koszorújára. Közlöm még, hogy Szixtuszt augusztus 6-án kivégezték a temetőben négy diakónussal együtt. Rómában a rendőrfőnökök pedig mindennap kegyetlenül folytatják az üldözést; ha valakit feljelentenek náluk, azt azonnal kivégeztetik, javaikat pedig az államkincstár számára elkobozzák.
Kérlek, közöld ezeket az értesüléseket többi püspöktársunkkal is, hogy az ő buzdító szavuk megerősítse mindenütt a testvéri közösséget, és készítsenek fel mindenkit a lelki harcra. Mindegyikünk ne annyira a halálra gondoljon, hanem inkább a halhatatlanságra. Teljes hittel és egész bátran adják át magukat az Úrnak. Félelem helyett inkább öröm legyen a szívükben hitünk megvallásakor, hiszen tudják, hogy Isten és Krisztus katonáinak sorsa nem a pusztulás, hanem a koszorú elnyerése.

 
1096. oldal
Az Úrban minden jót kívánok neked, szeretett testvérem!
VÁLASZOS ÉNEK 2 Kor 4,11; Zsolt 43, 23
V. Állandóan ki vagyunk téve a halálnak Jézusért, * Hogy majd Jézus élete is nyilvánvaló legyen testünkön.
F. Uram, teérted gyilkolnak mindennap bennünket, és leölésre szánt juhoknak tekintenek. * Hogy majd.
Könyörgés
Mindenható Istenünk, Szentlelked erejével tégy minket tanulékonnyá a hitben, és állhatatossá a hit megvallásában, amint megadtad Szent II. Szixtusz pápának és társainak is, hogy életüket áldozzák evangéliumodért, tanúságtételükkel pedig megvallják Fiadat, Jézus Krisztust. Aki veled él.
Ugyanezen a napon, augusztus 7-én
SZENT KAJETÁN ÁLDOZÓPAP
Vicenzában született 1480-ban. Páduában jogi tanulmányokat folytatott, majd 1516-ban pappá szentelték. Rómában az apostoli munka előmozdításara megalapította a teatinusok rendjét, amely mind Velence vidékén, mind pedig a nápolyi királyságban elterjedt. Állhatatos volt az imádságban és a felebaráti szeretet gyakorlásában. Nápolyban halt meg 1547. augusztus 7-én.
Lelkipásztorok, 1630, vagy Szent férfiak, szerzetesek közös zsolozsmája, 1735.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
Szent Kajetán áldozópap leveleiből
(Epist. ad Elisabeth Portó: Studi e Testi 177, C itta del Vaticano, 1954, pp. 50-51)

 
1097. oldal
A hit által Krisztus lakjék szívünkben
Én bűnös vagyok, és kevésre becsülöm magam, de az Úr leghűségesebb szolgáihoz folyamodom, hogy könyörögjenek érted az áldott Krisztushoz és az ő Anyjához. De ne felejtsd, hogy az összes szent sem tud téged Krisztus előtt annyira kedvessé tenni, mint amennyire te magad teheted, hiszen ez a te feladatod. Ha azt akarod, hogy téged Krisztus szeressen és megsegítsen, akkor te szeresd őt, akaratodat mindig az ő tetszése szerint irányítsd, és ne félj, mert ha valaha is az összes szent és teremtmény elhagyna, ő mégis mindig segítségedre lesz majd szükségeidben.
Legyen előtted kétségtelenül biztos az, hogy mi itt a földön csak vándorok és utasok vagyunk. A mi hazánk a mennyország. Aki felfuvalkodik, az tévútra jut, és a halálba rohan. Mi itt a földön élünk, és meg kell szereznünk az örök életet, de azt egyedül mi el nem érhetjük, mert elveszítettük bűneink miatt. Jézus Krisztus azonban visszaszerezte nekünk. Ezért mindig hálát kell adnunk neki, szeretnünk kell őt, és engedelmeskednünk kell neki. Amennyire csak lehetséges, mindig vele kell lennünk.
Ö nekünk adta magát eledelül: ó, mennyire szerencsétlen az, aki ezt a nagy ajándékot nem ismeri, és a nekünk adott Krisztust, Szűz Mária Fiát nem akarja befogadni! Jaj annak, aki nem törekszik arra, hogy őt befogadja! Leányom, ami jót magamnak kívánok, azt buzgón kérem neked is. Ennek elérésére Szűz Máriát gyakran kérd, hogy szent Fiával együtt látogasson meg téged; sőt azt is merd kérni tőle, hogy adja neked Fiát, aki az Oltáriszentségben lelkünk igazi tápláléka. Mária szívesen adja őt neked, és ő még szívesebben jön hozzád, hogy megerősítsen, és így biztonságosan átjuss ezen a sötét erdőn, ahol sok ellenségünk leselkedik ránk. Ezek azonban távol maradnak tőlünk, ha meglátják, hogy ilyen nagy segítség őriz minket.
Leányom, ne azért vedd magadhoz Jézus Krisztust, hogy a te elképzelésed szerint lehess vele. Sőt én azt

 
1098. oldal
akarom, hogy te add át magadat neki, és ő fogadjon el téged, hogy azután ő, a te Istened és Üdvözítőd azt tegye veled és benned, amit ő akar. Ezt kívánom, erre kérlek téged, és amennyire tőlem telik, erre is biztatlak.
VÁLASZOS ÉNEK
V. Ó, szent dicséretre méltó, mérhetetlen szeretettel ékes férfi, * Midőn a világ csábításait megvetette, elnyerte az örök életet.
F. Számára az élet Krisztus volt, a halál pedig nyereség. * Midőn a világ.
Könyörgés
Istenünk, te Szent Kajetán áldozópapot arra hívtad, hogy az apostolok életét kövesse. Példájára és közbenjárására add, hogy mindenkor benned bizakodj unit, és lankadatlanul keressük országodat. A mi Urunk.
Augusztus 8.
SZENT DOMONKOS ÁLDOZÓPAP
Emléknap
Az ókasztíliai Caleruegában (Spanyolország) született 1170 körül. Palenciában teológiát tanult, majd az osmai székesegyház kanonokja lett. Az albiak eretneksége ellen prédikációval és élete példájával eredményesen dolgozott. Erre a munkára társakat is toborzott maga mellé, és megalapította a prédikátorok (domonkosok) rendjét. Bolognában halt meg 1221. augusztus 6-án.
Lelkipásztorok, 1630, vagy Szent férfiak, szerzetesek közös zsolozsmája, 1735, a következők kivételével:
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
A domonkos rend történetére vonatkozó különféle ira­ tokból

 
1099. oldal
(Libellus-de principiis O. P.: Acta canonizationis sancti Dommici: Monumenta O. P. Mist. 16, Romae, 1935, pp. 3C -a 146-147)
Vagy Istennel, vagy Istenről beszélt
Olyan nagy életszentség jellemezte Domonkost, és Isten iránt akkora buzgóságot tanúsított, hogy ez bizonyságul szolgált mindenki előtt: ő az istentisztelet és a kegyelem kiváltságos embere. Lelkierejének egyensúlyát semmi sem ingatta meg, csak a mások iránti részvét és segítő könyörület rendítette meg. Mivel pedig az örvendező szív megvidámítja az ember arcát, ezért a külsején is megnyilvánuló jósága és vidám tekintete tanúskodott a belső ember tökéletes összeszedettségéről.
Szavában és cselekedetében mindenütt evangéliumi emberként jelent meg. Nappal senki sem volt nála szívesebb és kedvesebb a testvérekhez és társaihoz. Éjszaka viszont senki sem volt olyan kitartó a virrasztásban és imádságban, mint ő. Ritkán beszélgetett, s akkor is vagy Istennel beszélt az imádságban, vagy Istenről beszelt másoknak. Erre buzdította testvéreit is.
Állandóan azt a külön kegyelmet kérte magának Istentől: ajándékozza meg őt olyan igazi szeretettel, hogy hathatósan tudja munkálni és irányítani az emberek üdvösségét. Meg volt ugyanis győződve arról, hogy csakis akkor lesz igazán Krisztus testének tagja, ha minden erejével úgy szenteli magát a lelkek megmentésére, mint ahogy a mindenek Üdvözítője, Jézus Krisztus is egészen feláldozta magát a mi üdvösségünkért. Ennek a munkának a végzésére alapította meg isteni sugallatra a Prédikáló Testvérek Rendjét.
Élőszóval és leveleiben is gyakran buzdította arra rendi testvéreit, hogy állandóan tanulmányozzák az ó- és újszövetségi Szentírást. Mindig magával vitte Máté evangéliumát és Szent Pál leveleit. Annyit foglalkozott velük, hogy szinte könyv nélkül tudta az egészet.
Kétszer vagy háromszor is püspökké választották,

 
1100. oldal
de egyszer sem fogadta eí. Jobban szeretett a szegénységben együtt élni testvéreivel, mint bármely püspöki székben ülni. A szüzesség erényét haláláig sértetlenül megőrizte. Arra vágyakozott, hogy Krisztus hitéért megostorozzák, darabokra marcangolják, és így haljon m eg. IX. Gergely pápa e szavakkal tett róla tanúságot: ?Olyan embernek ismertem, mint aki mindenben követte az apostolok életmódját. Semmi kétségem sincs afelől, hogy a mennyben részesült is az apostolok dicsőségében."
VÁLASZOS ÉNEK Vö. Sir 48, 1; Mai 2, 6
V. Mint a tűzvész, új hírnöke támadt az igazságnak, * Szava lángolt, mint az égő fáklya.
F. Igaz tanítás volt a szájában, ajkán nem volt semmi hamisság. * Szava lángolt.
Könyörgés, mint a Reggeli dicséretben.
REGGELI és ESTI DICSÉRET
HIMNUSZ
Dicső nevet méltán viselt
Domonkos, Isten bajnoka,
az Úrhoz fűzte őt neve,
és lett a jó hír harcosa.
Minden bűnfoltot elkerült
a szűzi tiszta életért,
s mint fáklya fénye, úgy lobog
a veszni indult lelkekért.
Elvetve földi kincseket
szegénység lett a fegyvere,
a hit tüzelte fel szívet:
Krisztus kegyelme van vele.
Szóval, csodákkal küzdve
küzd világgá küldve társait,
könnyes, buzgó imáival
kíséri mindnek lépteit.

 
1101. oldal
Istent, a hármas Egy-valót
illesse méltó tisztelet,
ki Szent Domonkos nyomdokán
minket mennyekbe elvezet! Ámen.
Könyörgés
Urunk, Istenünk, segítse Egyházadat Szent Domonkos példája és tanítása. Ő, aki oly kiválóan hirdette igazságaidat, mindenkor jóságos közbenjárónk legyen. A mi Urunk.
Augusztus 10.
SZENT LŐRINC DIAKÓNUS ÉS VÉRTANÚ
Ünnep
A római egyház diakónusa volt, a Valerianus-féle üldözés idején szenvedett vértanúságot 258. augusztus 10-én, négy nappal II. Szixtusz pápa és négy római diakónustársa után. Sírja a Via Tiburtinához közeli Campo Veranőn van, amely mellé Nagy Konstantin császár bazilikát emelt. Tisztelete már a IV. században elterjedt az Egyházban.
Egy vértanú közös zsolozsmája, 1606, a következők kivételével:
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
HIMNUSZ Vértanúd, Jézus, mint az Esti dicséretben, 1106.
Antifónák, zsoltárok és átvezető vers a Közös részben, 1607.
ELSŐ OLVASMÁNY
Az Apostolok Cselekedeteiből 6, 1-6; 8, 1. 4-8
A szerpapok kiválasztása
Ez idő tájt, hogy a tanítványok száma egyre nőtt, zúgolódás támadt a görögök közt a zsidók ellen, hogy

 
1102. oldal
a mindennapi alamizsnaosztáskor az ő özvegyeiket háttérbe szorítják. Ezért a tizenkettő összehívta a tanítványokat: ?Nem volna rendjén, hogy elhanyagoljuk az Isten szavát, s az asztal szolgálatát lássuk el. Testvérek, ezért szemeljetek ki magatok közül hét jó hírben álló, Lélekkel eltelt bölcs férfit. Ezeket megbízzuk a munka irányításával, mi meg majd az imádságnak és az Isten szava szolgálatának szenteljük magunkat."
Tetszett a javaslat az egész közösségnek, és kiválasztották Istvánt, ezt a hittel és Szentlélekkel eltelt férfit, aztán Fülöpöt és Prohórust, Nikánort és Timont, Parmenászt és Miklóst, az antiochiai jövevényt. Az apostolok elé állították őket, azok imádkoztak, és rájuk tették kezüket.
Azokban a napokban nagy üldözés tört ki a jeruzsálemi egyház ellen. Az apostolok kivételével mindnyájan elszéledtek Júdea és Szamaria tájékára.
Azok, akik szétszéledtek, ahová csak elvetődtek, mindenütt hirdették az evangéliumot, így Fülöp Szamaria városába került, s ott hirdette Krisztust. A nép hallva és látva a csodákat, amelyeket tett, egyöntetűen figyelemmel hallgatta. Mert sok megszállottból kiment � hangosan kiáltozva � a tisztátalan lélek, és sok béna meg sánta meggyógyult, így nagy volt az öröm ebben a városban.
VÁLASZOS ÉNEK Mt 10, 32; Jn 12, 26
V. Í gy szól az Úr: Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, * Én is megvallom majd mennyei Atyám előtt.
F. Aki nekem szolgál, az kövessen engem, s ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. * Én is.
MÁSODIK OLVASMÁNY
Szent Ágoston püspök beszédeiből
(Sermo 304, 1-4: PL 38, 1395-1397)

 
1103. oldal
Krisztus szent vérét nyújtotta a híveknek
A mai napon a római Anyaszentegyház Szent Lőrincnek diadalünnepét tárja elénk, amelyen lábbal tiporta ezt a zajos világot, és visszautasította a hízelgését is. így kétszeresen győzte le az őt támadó gonosz lelket. Szent Lőrinc az Egyházban, amint többször is hallottátok, diakónusi szolgálatot teljesített. Itt Krisztus szent vérét nyújtotta a híveknek, ott saját vérét ontotta ki Krisztus nevéért. Amikor Szent János apostol az Úr-vacsora titkát magyarázza, világosan ezt is mondja: Amint Krisztus életét adta értünk, úgy nekünk is kötelességünk életünket adni testvéreinkért (vö. l Jn 3, 16). Megértette ezt, testvérek, Szent Lőrinc, megértette, és meg is tette. Az áldozati oltáron is azt vette magához, amit ő készített elő. Szerette Krisztust e földi életében, és utánozta őt halálában is.
Testvérek, ha igazán szeretünk, akkor mi is őt utánozzuk. Szeretetünk ugyanis nem teremhet jobb gyümölcsöt annál, mint hogy bizonyságot teszünk Krisztus-követésünkről. Krisztus ugyanis értünk szenvedett, példát adva nekünk, hogy nyomdokait kövessük (vö. l Pét 2, 21). Úgy látszik, Péter apostol azon a véleményen van, hogy Krisztus csak azokért szenvedett, akik az ő nyomdokait követik, és hogy Krisztus szenvedése csak azoknak használ, akik az ő nyomdokaiba lépnek. Követték őt a szent vértanúk, egészen vérük ontásáig, míg a szenvedésben egészen hasonlók lettek hozzá; követték őt a vértanúk, de nemcsak ők. Az a híd ugyanis, amelyen áthaladtak, nem omlott még össze; és az a forrás, amelyből ők ittak, még nem apadt ki.
Testvérek, az Úr kertjében nemcsak a vértanúk rózsája nyílik, hanem ott van a szüzek lilioma és a házastársak borostyánkoszorúja, és ott van az özvegyek violája is. Ezért, szeretteim, senki emberfia kétségbe ne essék élethivatása miatt, hiszen mindenkiért szenvedett Krisztus. Valóban őróla írták meg: Azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismere­ tére (l Tim 2, 4).

 
1104. oldal
Értsük meg tehát, hogy a vértanúságon és a szenvedés gyötrelmein kívül is hogyan kell a keresztény hívőnek Krisztust követnie. Az Apostol mondja Krisztus Urunkról beszélve: Isteni mivoltában, Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez mint zsákmányhoz ragaszkodjék. Mekkora fenség! Szolgai alakot öltve kiüresítette önmagát, az emberekhez lett hasonló, külsejében olyan volt, mint egy ember (Fil 2, 6-7). Mekkora alázatosság!
Krisztus megalázta önmagát. Keresztény ember, lásd, mit kövess! Krisztus engedelmes volt, te mit büszkélkedel? Miután megaláztatásának ideje már elmúlt, és a halált is legyőzte, Krisztus felment a mennybe. Kövessük hát őt! Hallgassuk meg, mit mond az Apostol: Ha tehát Krisztussal feltámadtatok, keressétek, ami fönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján (Kol 3, 1).
VÁLASZOS ÉNEK
V. Szent Lőrinc hangos szóval így kiáltott: Istenemet tisztelem, csak neki szolgálok; * Ezért nem félek kínzásaidtól.
F. Isten az én segítségem, benne remélek. * Ezért nem.
HIMNUSZ Téged, Isten, dicsérünk, 500. Könyörgés, mint a Reggeli dicséretben.
REGGELI DICSÉRET
HIMNUSZ
Szent Lőrinc úgy vívott csatát,
hogy nem vér nélkül volt tanú:
fegyvert öltött a hit maga
s vérét tékozlón szórta szét.
Hét férfiból elsőnek áll
az égi szent oltár elé:
magas lépcsőn a többi közt
a legkiválóbb levita.

 
1105. oldal
A hősi harcba indulón
övére kardot nem csatolt:
a gyilkos tőrt csavarva ki
sújtotta le a támadót.
Szent Lőrinc, szenvedésedet
tisztelve száll hozzád imánk:
mindaz, ki hozzád esdekel
biztos meghallgatást talál.
S te ott fenn el nem mondható
ékes város polgára vagy:
az örök udvar tagjaként
viselve égi koszorúd.
Atyát, Fiút s Vigasztaló
Lelkét dicsérje énekünk:
tőlük közbenjáró imád
örök babért szerez nekünk. Ámen.
1. ant. Lelkem szorosan átölel téged, mert testemet
érted égették meg, Istenem.
Zsoltárok és kantikum az I. hét vasárnapjáról, 535.
2. ant. Isten elküldte angyalát, kimentett a tűzből,
és nem perzselődtem meg.
3. ant. Szent Lőrinc így imádkozott: Hálát adok ne ked, Uram, hogy beléphetek országodba.
RÖVID OLVASMÁNY 2 Kor l, 3-5
Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és a minden vigasztalás Istene! Ő megvigasztal minket minden szomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassuk azokat, akik szomorúak, azt a vigasztalást nyújtva nekik, amelyet ő nyújt nekünk. Amilyen bőven kijut nekünk Krisztus szenvedéseiből, olyan bőven lesz részünk Krisztus révén a vigasztalásban is.

 
1106. oldal
RÖVID VÁLASZOS ÉNEK
V. Az Úr az én erősségem * És dicsőségem. Az Úr.
F. Ő lett az én szabadítom. * És dicsőségem. Dicsőség az Atyának. Az Úr.
Benedictus-ant. Fiam, ne fél), mert veled vagyok; ha átmegy a tűzön, lángja nem árt neked, és nem jár át a tűz szaga.
FOHÁSZOK a Közös részből, 1616.
Könyörgés
Istenünk, a te szereteted tüze Szent Lőrincet hűségessé tette a szolgálatban, és dicsőségessé a vértanúságban. Add, hogy szeressük, amit ő szeretett, és váltsuk tettekre, amit tanított. A mi Urunk.
NAPKÖZI IMAÓRA
Antifónák és zsoltárok a köznapról; rövid olvasmány és párvers a Közös részből, 1617.
ESTI DICSÉRET
HIMNUSZ
Vértanúd, Jézus, viadalra készül,
hogy a világ gyér javait legyőzze;
osztogat bőven kenyeret, ruhát, pénzt
rászorulóknak.
Marja már testét a parázsló rostély,
ám hősi lelke élő hittől lángol;
hívja már Krisztus, el is indul égőn,
győzve a lángon.
Angyal-énekszó kíséri az égbe,
hősi küzdelmét bő jutalom várja,
és bűneinkért Urunkat imádja
kérve feloldást.
1107. oldal
Esdeklő szóval könyörgünk ma hozzád:
bűnbocsánatra segítsd a szívünket,
gyújtsd fel a lelkünk állhatatosságra
mindig a hitben.
Zengje mindnyájunk örömére ajkunk
Szent Atyánk, Jézus, meg a Lángoló Tűz
tiszta győzelmét idelent a földön
és az egekben. Ámen.
1. ant. Lőrinc vértanú belépett, és megvallotta az
Úr Jézus Krisztus nevét.
Zsoltárok és kantikum a Közös részből, 1620.
2. ant. Szent Lőrinc hangos szóval így kiáltott: Szívből örülök, hogy Krisztus áldozata lehetek.
3. ant. Hálát adok neked, Uram, Jézus Krisztus,
hogy beléphetek országodba.
RÖVID OLVASMÁNY l Pét 4, 13-14
Szeretteim, örüljetek, hogy részetek lehet Krisztus szenvedéseiben, hogy dicsősége megnyilvánulása napján majd ujjongva örülhessetek. Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért szidnak benneteket, mert a dicsőség Lelke, vagyis az Isten Lelke lebeg fölöttetek.
RÖVID VÁLASZOS ÉNEK
V. Minket, Isten, igazán próbára tettél, * Végül is enyhülést engedtél. Minket.
F. Tűzzel tisztítottál, mint ezüstöt szokás. * Végül is enyhülést engedtél. Dicsőség az Atyának. Minket.
Magnificat-ant. Szent Lőrinc így szólt: Nincs sötétség az én éjszakámban, mert minden világosságban ragyog.
FOHÁSZOK a Közös részből, 1622.
Könyörgés, mint a Reggeli dicséretben.

 
1108. oldal
Augusztus 11.
SZENT KLÁRASZŰZ
Emléknap
Assisiben született 1193-ban. A szegénység útján szülővárosának nagy fiát, Ferencet követte. Alapítóanyja a róla elnevezett női szerzetesrendnek. Szigorú szegénységben élt, de mégis gazdag volt a szeretet és a jámborság tetteiben. Szoros lelki barátság fűzte szerzetestársához, Prágai Szent Ágneshez, III. Béla királyunk unokájához. Meghalt 1253. augusztus 11-én, az assisi Szent Damján- kolostorban.
Szüzek, 1668,vagy Szent asszonyok, szerzetesnők közös zsolozsmája, 1735.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
Szent Klára szűznek Prágai Szent Ágneshez írt leveléből
(Edit. I. Omaechevarria, Escritos de Santa Clara, Madrid, 1970, pp. 339-341)
Figyeld Krisztus szegénységét, alázatát, szeretetét!
Boldog az, akinek megadatik, hogy részt vehet a szent lakomán, hogy szívének minden érzelmével az Úrhoz ragaszkodjék. Az ő szépségét szünet nélkül csodálják a boldog mennyei seregek, szeretete felhevít, szemlélése felüdít, jósága betölt, édessége kitölt minden hiányosságot, emléke gyönyörűséggel sugárzik, illatától újjáélednek még a halottak is, dicsőséges látása boldoggá teszi majd a mennyei Jeruzsálem minden lakóját. Mivel ő az örök dicsőség ragyogása, az örök világosság kisugárzása és tiszta tükör (vö. Bölcs 7, 26), ezért naponta nézz bele ebbe a tükörbe, ó, királynő, Jézus Krisztus jegyese, és állandóan szemléld benne magadat.

 
1109. oldal
Úgy ékesítsd fel magadat kívül és belül az összes erény virágaival és színes ruháival, amint az a legnagyobb Király tiszta leányához és mátkájához illik. Ebben a tükörben ott ragyog a boldog szegénység, a szent alázat és a kimondhatatlan szeretet, ezt majd szemlélheted Isten kegyelmével ebben a teljes tükörben.
Figyeld ennek a tükörnek a kezdetét, a jászolba fektetett és pólyába takart gyermek szegénységét. Ó, csodálatos alázat, ó, bámulatos szegénység! Az angyalok Királya, a menny és föld Ura jászolban nyugszik. A tükör közepén szemléld azt az alázatot, meg azt a boldog szegénységet, és azt a számtalan fáradalmat és nyomorúságot, amelyet elviselt az emberi nem megváltásáért. Ugyanennek a tükörnek a végén lásd meg azt a kimondhatatlan szeretetet, amellyel szenvedni akart a keresztfán, és vállalta a leggyalázatosabb halált. Ezért azután maga ez a keresztfára szögezett tükör szólította fel az arra járókat, hogy lássák meg mindezt: Ó, ti mindnyájan, akik jártok-keltek az úton, nézzetek ide, és lássátok: Van-e oly fájdalom, mint az én fájdalmam? (Siral l, 12). Egy hanggal, egy lélekkel feleljünk neki, aki ennyi fájdalommal kiált hozzánk: Lelkem folyvást rajtad töpreng, és már-már összeroskad (Siral 3, 19-20). Ettől gyulladj szüntelen lángolóbb szeretetre, ó, te, aki a mennyei Király királynője vagy!
Ha ezenfelül még az ő kimondhatatlan édességét, gazdagságát és örök dicsőségét is szemléled, akkor szíved vágyakozásával és szeretetével így kiálts: Vigyél magaddal, siessünk, keneteid illata kellemes (Én l, 3-4), ó, mennyei Jegyesem. Követlek, és nem fáradok el, míg be nem viszel szőlőskerted házacskájába, amíg bal karod nem lesz a fejem alatt, és jobbod át nem ölel engem, és ajkad boldogító csókjával meg nem csókolsz. Ha ezeken elmélkedel, gondolj a te szegényke anyádra is, mert jól tudod, hogy téged kedves emlékként kitörölhetetlenül én is a szívembe írtalak, hiszen te mindenkinél kedvesebb vagy számomra.

 
1110. oldal
VÁLASZOS ÉNEK Zsolt 72, 26; Fii 3, 8. 9
V. Bár elenyészik a szívem és a testem, * Szívem Istene és örökrésze mindig az Isten.
F? Mindent hátránynak tartok, csakhogy Krisztust elnyerhessem, és hozza tartozzam. * Szívem Istene.
Könyörgés
Jóságos Istenünk, te az evangéliumi szegénység szeretetét oltottad Szent Klára szívébe. Közbenjárására add, hogy mi is kövessük a szegény és alázatos Krisztust, és így eljussunk színed látására a mennybe. A mi Urunk.
Augusztus 13.
BOLDOG XI. INCE PÁPA
Emléknap
Az itáliai Comóban született 1611. május 19-én az Odescalchiak családjából. 1645-ben már bíboros volt. A szegények atyjaként ismerték Ferrarában, ahol legátusként működött. 1650-től novarai püspök lett. 1676-ban választották pápává. Kitűnt nagylelkűségével, jámborságával, tisztaságával, lelkiismeretességével, egyszerűségével. Hazánk török iga alóli felszabadításában sok érdeme volt. Buda visszafoglalásának napját Szent István királyunk tiszteletére az egész Egyházban ünneppé tette. Budavári szobrát 1936. október 6-án leplezték le. XII. Piusz pápa avatta boldoggá 1956. október 7-én.
Lelkipásztorok, pápa közös zsolozsmája, 1630.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
XII. Piusz pápa E vulnerato kezdetű apostoli leveléből
(AAS 48 /1956/, 754-758)
Isten és az Egyház ügyeinek bátor védelmezője volt
A Krisztus megsebzett oldalából született Egyház,

 
1111. oldal
mint bíborköntösbe öltözött, ékszerekkel díszített jegyes, születésétől kezdve e világ végéig a szentség fényében ragyog. Mivel az Egyház isteni alapítója, az emberiség Megváltója és a titokzatos Test feje minden szentség forrása és kezdete, sohasem hiányoztak titokzatos Testében sem a tagok, akik erényeikkel minden keresztény számára példaképül szolgálnak.
A történelem húsz évszázada tanítja, hogy Krisztus Egyházában mindig voltak, sőt bőségesen voltak mind a lelkipásztorok, mind a hívek között olyanok, akik eljutották az életszentség csúcsára, és közöttük, mint illik, életszentségük példájával ott tündököl előttünk a pápák dicső és jeles csapata is. Most beszéljünk Isten tiszteletreméltó Szolgájáról, XI. Ince pápáról, aki, bár több mint két évszázaddal ezelőtt hunyt el, az időbeli na gy távolság ellenére erényeinek és csodáinak emlékével mégis mindenkor közel állt az egész Egyházhoz.
Isten tiszteletreméltó Szolgájának érdemei között meg kell említenünk a törökök elleni küzdelemre való buzdítását, amelynek gyümölcse az a minden időkre szóló győzelem, amellyel 1683. szeptember 12-én Bécs a török támadás alól felszabadult; nem kevésbé értékes és csodálatos eredménye Buda felszabadítása 1686. szeptember 2-án, ugyancsak a török megszállás alól. Ezen győzelmeknek és Szűz Mária segítségének emlékére a szent pápa az egész Egyház számára ünnepet rendelt, Szűz Mária szent nevének tiszteletére, valamint Rómában Traianus Fóruma mellett emléktemplomot szentelt, és az ott megalapított Mária-társulatba a szent pápa elsőként kívánt belépni.
Krisztus rendíthetetlen földi helyettese, Isten és az Egyház ügyeinek bátor védelmezője nem félt szembeszállni akar a legnagyobb királyokkal és fejedelmekkel sem, valahányszor a helyzet úgy kívánta. A Szentszék anyagi javainak kezelésében rendkívüli adottsággal rendelkezett: amikor a kincstár kimerült, és nem állt elegendő élelmiszer a rendelkezésre, Ince pápa akkor is bőkezű tudott lenni a szegényekhez.

 
1112. oldal
Ha emlékezetbe idézzük, hogy Isten tiszteletreméltó Szolgája kora ifjúságától kezdve gyenge egészségű volt, és életében többféle betegség gyötörte úgy, hogy háziorvosa tanúsága szerint a pápa életének utolsó szakasza ?kimondhatatlan vértanúság" volt, csak csodálni lehet hősies türelmét, lelkierejét, életszentségét és akaratának az isteni akarattal való megegyezését, így a halált is � amelyre mindennap készült, hiszen szüntelenül buzgó imával kérte a szent halál kegyelmét � örvendező szívvel és bizalommal fogadta 1689. augusztus 12-én. Életszentségének a híre, amely addig is körülvette � alighogy az örökkévalóságba költözött � rnég job­ ban elterjedt.
VÁLASZOS ÉNEK Mt 16. 18; Zsolt 47,9
V Jézus e szavakkal fordult Simonhoz: Én is mondom neked: Te Péter vagy, én erre a sziklára építem Egyházamat, * És az alvilág kapui sem vesznek erőt rajta.
F. Mindörökre építette azt az Úr! * És az alvilág.
Könyörgés
Istenünk, te Boldog XI. Ince pápát csodálatos lelkierővel ruháztad fel, hogy Egyházad szabadságát megvédje, és a keresztények erkölcseit üdvösen megújítsa. Közbenjárására add, hogy erősek legyünk a hitben, a gonosz lélek cselvetéseit legyőzzük, és elnyerjük tőled az örök jutalmat. A mi Urunk.
Ugyanezen a napon, augusztus 13-án
SZENT PONCIÁNUSZ PÁPA
ÉS SZENT HIPPOLITUSZ ÁLDOZŐPAP
VÉRTANÚK
Ponciánuszt Róma püspökévé szentelték 231-ben. Maximinus császár 235-ben Hippolitusz áldozópappal együtt Szardínia szigetére száműzte. Itt Ponciánusz tisztérdi lemondott, majd rövidesen meghalt. Testét a Callixtus te-

 
1113. oldal
metőben helyezték el, Hippolituszét pedig a Via Tiburtina melletti temetőben. Mindkét vértanút a római egyház már a IV. század elejétől tisztelte.
Több vértanú, 1584, vagy Lelkipásztorok közös zsolozsmája, 1630.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
Szent Ciprián püspök és vértanú levelezéséből
(Epist. 10, 2-3. 5: CSEL 3, 491-492. 494-495)
A legyőzhetetlen hit
Hősök, testvérek, magasztallak és dicsérlek titeket! Szeretném szívetek rettenthetetlen bátorságát és hitetek hűségét méltó magasztalással hirdetni. Dicsőségesen tűrtétek mindhalálig a kegyetlen kínzást, nem futottatok meg a gyötrelmek elől: végül is a gyötrelmek hagytak el titeket. A fájdalmak közepette, a véget nem a kínzások, hanem a koszorúk hozták meg. Testetek szétmarcangolása nem azért tartott oly sokáig, hogy megtörje hitetek hősies megváltását, hanem azért, hogy az Űr felé siettesse Isten embereinek útját.
A jelenlevő sokaság csodálkozva látta, mint állnak ott Isten szolgái, bátran beszélve, tiszta lelkiismerettel, Isten erejébe öltözve. Hiszen az ég Istene harcolt értük, és Krisztus vívta meg lelkükben a csatát. Földi fegyverük semmi nem volt, de erős hitük annál inkább felvértezte őket. Kínjaikban is erősebbek voltak kínzóiknál. Szétroncsolt, megtépett tagjaik legyőzték a rájuk csapódó tépdeső vaskörmöket.
A dühödt és hosszú kínzás sem tudta megtörni e vértanúk legyőzhetetlen hitét, pedig Isten szolgáinak felszaggatott testén már nem is a tagjaikat, hanem tátongó sebeiket ütlegelték. Ömlött a vérük, hogy megfékezze ezt a nagy tűzvészt: az üldözést, és hogy kioltsa a büntető tűz lángját dicsőséges áradásával. Az Úr

 
1114. oldal
színe előtt fenségessé, nagyszerűvé és kedvessé tette ezt a megrendítő látványt katonáinak esküvel fogadott hűsége és önfeláldozása. Mint ahogy meg van írva a zsoltárban is, amely által a Szentlélek szól hozzánk, és arra figyelmeztet, hogy az Úr szemében drága kincs igazaknak halála! (Zsolt 115, 15). Valóban, drága az a halál, amikor az ember az örökkévalóságot vásárolja meg vére árán, és a hősies erény megkapja Istentől a koszorút.
Milyen boldog volt ott, mily készséggel harcolt, majd győzött ezekben a kiváló szolgáiban a hit védelmezője, Krisztus: ő annyi kegyelmet ad a benne hívőnek, amennyit csak képes az befogadni hitének nagysága szerint. Vértanúi mellett állva mintegy a saját harcát vívta; bátorságot öntött szent nevének harcosaiba és megvallóiba, megerősítette és lelkesítette őket. És aki értünk egyszer legyőzte már a halált, mindig legyőzi azt bennünk is.
Boldog, milyen boldog a mi Egyházunk, hogy ennyi dicsőséggel magasztalja fel Isten kegyelme, s hogy napjainkban így felékesíti a dicső vértanúk vére. Azelőtt hittestvéreink jó cselekedetei hófehérré tették az Egyházat, most a mártírok vérétől bíborpiros lett. Virágai közül nem hiányzanak sem a fehér liliomok, sem a piros rózsák. Induljon hát harcba most mindegyikünk, mert nagyszerű mind a két dicsőség: nyerjünk koszorút, vagy tetteinkkel hófehéret, vagy szenvedésünkkel vérpirosat,
VÁLASZOS ÉNEK
V. Amikor küzdünk, és a közös hitért harcolunk, küzdelmünket nézi Isten, nézi Krisztus, és az angyalok is reánk figyelnek. * Mekkora dicsőség, milyen kitüntetés Isten jelenlétében küzdeni, és Krisztustól jutalmul koronát nyerni!
F. Harcoljunk teljes erővel, készüljünk a halálos küzdelemre tiszta lélekkel, teljes hittel és az áhítat fegy­verével. * Mekkora dicsőség.

 
1115. oldal
Könyörgés
Urunk, Istenünk, Szent Ponciánusz pápa és Szent Hippolitusz áldozópap vértanúk áldott szenvedése növelje bennünk az irántad való szeretetet, és tegye mind szilárdabbá szívünkben a szent hitet. A mi Urunk.
Augusztus 14.
SZENT MAXIMILIÁN MÁRIA KOLBE ÁLDOZÓPAP ÉS VÉRTANÚ
Emléknap
1894. január 8-án született Lengyelországban szegény munkáscsaládból. Belépett a minorita szerzetesek köze, majd 1918. április 28-án Rómában pappá szentelték. Gyermeki szeretettel viseltetett a Szent Szűz iránt, megalapította a ?Szeplőtelen Szűz Hadserege" nevű társulatot, amelyet mind hazájában, mind más országokban hatékonyan terjesztett. Misszionáriusként 1930-ban Japánba ment, és a keresztény hitet a Szeplőtelen Szűz hathatós segítségével igyekezett terjeszteni. Egészségi állapota miatt elöljárói a lengyelországi Niepokalanow kolostor (?a Szeplőtelen városa") elöljárójává tették. A hazáját megszálló németek ismetelten letartóztatták, majd 1941. május 28-án az auschwitzi haláltáborba szállították. Amikor egy szökevény miatt tíz embert éhhalálra ítéltek, egyikük helyett önként felajánlotta életét. Imáival és áldásával kísérte társait, míg 1941. augusztus 14-én ő is az örökkévalóságba költözött. VI. Pál pápa 1971. október 17-én boldoggá, II. János Pál pápa pedig 1982. október 10-én szentté avatta.
Misszionáriusok, 1630, vagy Egy vértanú közös zsolozsmája, 1606, a következők kivételével:
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
Szent Maximilián Mária Kőibe áldozópap és vértanú leveleiből

 
1116. oldal
(Scritti di Maximiliano M. Kőibe, traduzione italiana a cura di C. Zambelli, O. F. M. Conv., voi. I, Firenze, 1975, pp. 44-46. 113-114)
Apostoli buzgóság a lelkek megszentelésére és üdvösségére
Kedves Testvérem! Nagyon örülök lángoló buzgóságod miatt, amely Isten dicsőségének előmozdítására ösztönöz téged. Korunkban szomorúan látjuk a közömbösség fájdalmas jelenségét, amely nemcsak a világiak, hanem a szerzetesek között is különböző formákban terjed. Első és legfontosabb feladatunk, hogy a minden dicséretre méltó Isten dicsőségét szerény képességeink szerint előmozdítsuk, még akkor is, ha sohasem tudjuk őt a neki kijáró módon megdicsőíteni, mert csak gyarló teremtmények vagyunk.
Hogy pedig Isten dicsősége a Krisztus vérével megváltott lelkek üdvösségében mindjobban visszaragyogjon, az legyen apostoli életünk sajátos törekvése, hogy minél több lélek üdvösségét, sőt mind tökéletesebb megszentelődését előmozdítsa. Kevés szóval elmondom, hogy erre a célra, tudniillik Isten dicsőségének és mind több lélek megszentelődésének előmozdítására mi a legalkalmasabb út: Isten, aki végtelenül bölcs, és mindent tud, és így nagyon jól ismeri, hogy nekünk mit kell folytonosan tennünk az ő dicsőségének növelésére, akaratát legtöbbször földi helyettesei által nyilvánítja ki számunkra.
Így az engedelmesség, és csupán az engedelmesség az, amely biztosan nyilvánvalóvá teszi számunkra isteni akaratát. Bár tévedhet az elöljáró, azonban az nem lehetséges, hogy tévedésbe jussunk, ha engedelmeskedünk. Az engedelmeskedés alól csak akkor van kivétel, ha az elöljáró valami olyat parancsolna, akár csak a legkisebb fokban is, ami az isteni törvény nyilvánvaló megsértését jelentené; ez esetben ugyanis nem lenne Isten akaratának hűséges tolmácsa.
Isten az, aki végtelenül bölcs, szent, jóságos, egyedül ő Urunk, Teremtőnk és Atyánk, a kezdet és a vég,

 
1117. oldal
bölcsesség és hatalom és szeretet; mindez maga az Isten. Mindaz, ami Istenen kívül van, annyit ér, amennyire Istenre vonatkozik, aki minden dolog Teemtője, az emberek Megváltója, és minden teremtmény végső célja. Ö az, aki imádandó szent akaratát földi helyettesei által nyilvánítja ki számunkra, magához vonz minket, s azt akarja, hogy általunk mások is eljussanak, és mind tökéletesebb szeretettel kapcsolódjanak hozzá.
Lásd, testvérem, Isten irgalmából milyen nagy a mi hivatásunk. Az engedelmesség által mintegy átlépjük kicsinységünk határait, és azonosulunk az isteni akarattal, amely végtelen bölcsességével és okosságával a helyes cselekvésre irányít minket. Sőt az isteni akarathoz ragaszkodva, amelynek senki teremtmény ellenállni nem képes, mindenkinél erősebbek leszünk.
Ez a bölcsesség és okosság ösvénye, és ez az egyetlen út, amelyen járva Isten dicsőségét szolgálhatjuk. Ha más út alkalmasabb lenne, azt Krisztus szavával és példájával bizonyára tudomásunkra adta volna. De hosszú názáreti életéről a Szentírás csak ennyit -mond: Engedelmeskedett nekik (Lk 2, 51); élete további folyásáról is az engedelmességet emeli ki, többször rámutatván, hogy Atyja akaratának megvalósítása végett jött a földre.
Szeressük tehát, nagyon szeressük a minket oly nagyon szerető mennyei Atyát, és ennek a nagy szeretetünknek az engedelmesség legyen bizonyítéka, amelyet leginkább akkor kell gyakorolnunk, amikor saját akaratunk feláldozását kéri tőlünk. Nincs ugyanis fölségesebb tankönyvünk, műit a keresztre feszített Jézus Krisztus, hogy az Isten iránti szeretetben előrehaladjunk.
Mindezt pedig legkönnyebben a Szeplőtelen Szűz által nyerhetjük el, akire a végtelenül jóságos Isten rábízta irgalmasságának kiosztását. Semmi kétség nincs afelől, hogy Mária akarata számunkra magának Isten-

 
1118. oldal
nek akarata. Amikor magunkat a Szűzanyának szenteljük, eszközeinket az ő kezébe tesszük, ahogyan ő is Isten kezébe teszi, az isteni irgalom részesei leszünk. Hagyjuk tehát, hogy ő vezessen minket, engedjük, hogy megfogja kezünket, vezetése alatt legyünk biztonságban és nyugalomban, ő ugyanis mindent megszerez nekünk, mindenről gondoskodik, testi-lelki szükségeinkben nyomban segítségünkre siet, nehézségeinket és gyötrelmeinket szeretetével elhárítja.
VÁLASZOS ÉNEK Ef 5, 1-2; 6, 6
V. Mint Isten kedves gyermekei legyetek az ő követői, és éljetek szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket, és odaadta magát értünk * Jó illatú áldozati adományként az Istennek.
F. Krisztus szolgái szívesen teljesítik Isten akaratát. * Jó illatú.
REGGELI DICSÉRET
Benedictus-ant. Krisztus megdicsőül testemben, akkor is, ha élek, akkor is, ha meghalok. Hiszen számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség.
Könyörgés
Istenünk, te Szent Maximilán Kőibe áldozópapot és vértanút betöltötted a Szeplőtelen Szűz iránti odaadással, a lelkekért való buzgósággal és az emberek iránti szeretettel. Közbenjárására add, hogy dicsőségedre embertársainkat buzgó lélekkel szolgáljuk, és így életünkben, halálunkban szent Fiadhoz hasonlítsunk. Aki veled él.
ESTI DICSÉRET
Magnificat-ant. Az Úr szeretetét arról ismerjük fel, hogy életét adta értünk. Nekünk is kötelességünk életünket adni testvéreinkért.

 
1119. oldal
Augusztus 15.
SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE (NAGYBOLDOGASSZONY)
Főünnep
Ugyanezen a napon, augusztus 15-én
A GYŐRI ÉS SZÉKESFEHÉRVÁRI EGYHÁZMEGYÉBEN:
SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE,
(NAGYBOLDOGASSZONY), AZ EGYHÁZMEGYE VÉDŐSZÉNTJE
Főünnep Minden, mint alább.
I. ESTI DICSÉRET
HIMNUSZ
Föld vigadása, ég új ragyogása,
Nap hajnalfénye, Alkotod szülője,
ments meg a mélytől, védelmezz a vésztől,
Mária, kérünk!
Istennek égből te lettél a lépcső,
melyen Fölsége alászáll a mélybe,
nyújtsd karod nekünk, hogy a csúcsra érjünk,
légy te vezérünk!
Hirdeti rólad prófétai jóslat,
angyali rendek, apostoli szentek
egyként úgy zengik, hogy Isten után vagy
égben az első.
Szentháromságnak örökös imádat,
ő neked, Szent Szűz, mennyben koronát ad,
és megtesz téged a mi királynénkká
s édesanyánkká. Ámen.

 
1120. oldal
1. ant. Krisztus felment a mennybe, és örökös helyet készített tisztaságos Anyjának, alleluja.
Zsoltárok és kantikum Szűz Mária közös zsolozsmájából, 1320.
2. ant. A paradicsom kapuja Éva miatt mindenkinek
bezárult, de Szűz Mária által ismét kitárult, alleluja.
3. ant. Szűz Mária felvétetett a magas mennybe; jöjjetek mindnyájan: magasztaljuk Krisztus Királyt, akinek uralma örökké tart.
RÖVID OLVASMÁNY Róm 8, 30
Akiket Isten előre erre rendelt, azokat meg is hívta, akiket meghívott, azokat megigazulttá tette, akiket pedig megigazulttá tett, azokat meg is dicsőítette.
RÖVID VÁLASZOS ÉNEK
V. Felvétetett Mária az égbe, * Örülnek az angyalok. Felvétetett.
F. Dicsérve áldják az Urat. * Örülnek az angyalok. Dicsőség az Atyának. Felvétetett.
Magnificat-ant. Boldognak hirdet engem minden nemzedék, mert nagyot tett velem a Hatalmas, alleluja.
FOHÁSZOK
Nagy dicsérettel magasztaljuk a mindenható Atyaistent, aki azt akarta, hogy minden nemzedék ünnepelje Fiának Anyját, Máriát. Kérjük könyörögve:
A Kegyelemmel teljes miatt hallgass meg minket!
Csodatevő Istenünk, te a Szeplőtelen Szűz Máriát testben és lélekben Krisztus mennyei dicsőségének részesévé tetted,
- gyermekeid szívét is irányítsd ugyanazon dicsőség felé!
Te Máriát anyánkul adtad. Közbenjárására gyógyítsd a betegeket, vigasztald a szomorúakat, bocsáss meg a bűnösöknek,
- nekünk, mindnyájunknak pedig adj üdvösséget és békét!

 
1121. oldal
Te Máriát kegyelemmel teljessé tetted,
- engedd, hogy mindnyájan bőséges kegyelmednek örvendezzünk!
Egyházad legyen egy szív, egy lélek a szeretetben,
- a hívek pedig legyenek állhatatosak az imádságban Máriával, Jézus anyjával együtt!
Te Máriát a mennyország Királynőjévé koronáztad,
-add, hogy a meghaltak a szentek seregével együtt örökre örvendezzenek országodban!
Mi Atyánk . . .
Könyörgés
Istenünk, te a mai napon túláradó dicsőséggel megkoronáztad a Boldogságos Szűz Máriát, akit alázatosságáért tekintetre méltattál, és abban a kegyelemben részesítettél, hogy egyszülött Fiad test szerint tőle szülessék. Közbenjárására add, hogy megváltásunk szent titka által elnyerjük az üdvösséget, és részesüljünk dicső­ ségedből. A mi Urunk.
IMÁDSÁGRA HÍVÁS
Ant.Jöjjetek, imádjuk a Királyok Királyát, aki ma vette fel mennyei országába a Szűzanyát!
Az Imádságra hívás zsoltára, mint az Általános részben, 497.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
HIMNUSZ
Mint fényes hold, mint drága nap,
mint hajnalpír, mely most fakad,
száll az egek csúcsaira
a Szeplőtelen Szűzanya.
Dicső trónjára érkezett,
Királynő ég és föld felett,
ő szülte azt, ki tündökölt,
a hajnalcsillagnál előbb.

 
1122. oldal
Az angyalok s az égiek
rendje fölé emeltetett:
Asszony, ki túlszárnyalta rég
a szentek minden érdemét.
Kit egykor ölben hordozott,
kit jászolyban pólyálgatott,
a mindenség Királyaként
szemléli, Atyja fényeként.
Szüzeknek Szüze, kérd Fiad,
esdjen miértünk hű szavad,
mienket vette általad,
övéből mindent visszaad.
Atya, Fiú s Vigasztaló,
köszöntse okét hálaszó,
kik minden másnál ékesebb,
dicsőbb fényt adtak fönt neked. Ámen.
1. ant.Örök dicséretre méltó szűzi Királynő, kelj
fel, és vonulj be az örök Király fényes palotájába!
Zsoltárok Szűz Mária közös zsolozsmájából, 1326.
2. ant. Kiválasztotta őt az Úr magának, öröktől fogva kiválasztotta, hajlékában adott neki lakóhelyet.
3. ant.Dicső dolgokat mondanak rólad, Szűz Mária.
V. Boldog vagy, Mária, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz,
F. Amit az Úr mondott neked.
ELSŐ OLVASMÁNY
Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből l, 16 � 2, 10
Krisztus Jézusban a mennyeiek közé helyezett minket az Atya
Testvéreim! Mindig hálát adok értetek, és imádságomban újra meg újra megemlékezem rólatok. Urunk-

 
1123. oldal
nak, Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek. Gyújtson lelketekben világosságot, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg benneteket, milyen gazdag az a felséges örökség, amely övé a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy a hatalma rajtunk, hívőkön. Nagyszerű erejét Krisztusban mutatta meg, amikor a halálból feltámasztotta, s a mennyben jobbjára ültette, minden fejedelemségnek, hatalomnak, erőnek és uralomnak s minden néven nevezhető méltóságnak fölé emelte, nemcsak ezen a világon, hanem az eljövendőben is. Mindent lába alá vetett, őt magát meg az egész Egyház fejévé tette; ez az ő teste és a teljessége annak, aki mindenben mindent teljessé tesz.
Ti is halottak voltatok vétkeitek és bűneitek következtében, amelyekben azelőtt éltetek a világ szokása szerint, a levegőégben uralkodó fejedelemnek a hatalma alatt. Ez a lélek most a hitetlenség fiaiban dolgozik. Közéjük tartoztunk mi is, amíg testi vágyainkban éltünk, s megtettük, amit a test és az érzékek kívántalt. Születésünknél fogva mi is a harag gyermekei voltunk, akárcsak a többi ember.
De a végtelenül irgalmas Isten azzal mutatta meg nagy szeretetét irántunk, hogy Krisztussal életre keltett minket, bűneinkben halottakat is, így kegyelemből kaptátok a megváltást; feltámasztott minket, és Krisztus Jézusban a mennyeiek közé helyezett minket, hogy az eljövendő korokban Jézus Krisztusban kinyilvánítsa kegyelmének túláradó bőségét, hozzánk való jóságából.
Kegyelemből részesültetek a megváltásban, a hit által, ez tehát nem a magatok érdeme, hanem Isten ajándéka. Nem tetteiteknek köszönhetitek, hogy senki se dicsekedhessek. Az ő alkotása vagyunk: Krisztus Jézusban jótettekre teremtett minket; ezeket az Isten előre elrendelte, hogy benne éljünk.


 
1124. oldal
VÁLASZOS ÉNEK
V Ó, milyen szép és ékes a Boldogságos Szűz Mária, aki Krisztushoz költözött ebből a világból. * A szentek között ragyog, miként égi fényében a nap.
F.Örvendeznek az angyalok, ujjonganak a főangyalok Szűz Mária miatt. * A szentek között.
MÁSODIK OLVASMÁNY
XII. Piusz pápának Munificentissimus Deus kezdetű apostoli rendelkezéséből
(AAS 42 /1930/, 760 762 767-769.)
Tested szent és dicsőséges
A szent egyházatyák és nagy hittudósok az Istenszülő mennybevételéről úgy beszéltek ünnepi homiliáikban és szentbeszédeikben a néphez, hogy az a keresztény hívők előtt már ismeretes és elfogadott igazság, s azt még érthetőbben ki is fejtették. Az ünnep értelmét és tartalmát mélyreható érvekkel tárták hallgatóik elé. Főként azt igyekeztek világosan kifejteni, hogy ezen az ünnepen nemcsak azt ünnepeljük, hogy a Boldogságos Szűz Mária teste nem volt alávetve a romlandóságnak, hanem azt is, hogy ő a halál felett diadalt aratott, és egyszülött Fiának, Jézus Krisztusnak példájára az ő teste is megdicsőült a mennyben.
Ennek az egyházi hagyományban levő igazságnak a legkiválóbb hirdetője Damaszkuszi Szent János Amikor a Boldogságos Istenanya test szerinti mennybevételét párhuzamba állítja az ő többi kiválóságával és kiváltságával, lángoló ékesszólásával azt mondja: ?illő volt, hogy ő, aki szüzességét a szüléskor is sértetlenül megőrizte, halála után is megőrizze testét minden romlástól. Illő volt, hogy ő, aki Teremtőjét gyermekeként hordozta ménében, Isten hajlékába jusson. Illő volt, hogy a jegyes, akit az Atya jegyzett el, a mennyei otthonban lakjék- Illő volt, hogy ő, aki szülésekor a fájdalom tőrétől mentes maradt, de amikor Fiát a keresztfán látta, a szívét döfte át a fájdalom tőre, ott lássa Fiát

 
1125. oldal
az Atya mellett trónolni. Illő volt, hogy az Isten Anyjáé is legyen az, ami a Fiáé, és hogy minden teremtmény tisztelje őt mint Isten Anyját és szolgálóleányát."
Konstantinápolyi Szent Germánosz kifejti, hogy az Istenszülő Szűz Mária testének romolhatatlansága és mennybe felvétele nemcsak annak a következménye, hogy ő Istenanya, hanem szűzi testének egészen különleges szentségéből is következik ez: ?Te � miként a Szentírás mondja � nemcsak szépségben (Zsolt 44, 5) tündökölsz, de szűzi tested egészen szent, egészen tiszta, egészen az Isten otthona; ebből az is következik, hogy nem porlad el, hanem ez az emberi test romlás nélkül a romolhatatlan dicső életbe való. Élő és fölséges, sértetlen, és részese a tökéletes életnek."
Egy másik régi író pedig így bizonyít: ?A mi Üdvözítő Istenünknek, Krisztusnak, az élet és halhatatlanság adományozójának boldogságos Anyja Krisztus által él romolhatatlan testben mindörökké, ő támasztotta fel sírjából, ő vette fel magához a mennybe, hiszen egyedül csak ő tudta ezt megtenni."
A szent egyházatyáknak minden bizonyítéka és megfontolása, mint végső alapra, a Szentírásra támaszkodik, amely Isten szent Anyját úgy állítja szemünk elé, mint aki isteni Fiával a legszorosabb kapcsolatban van, és az ő emberi sorsában mindig részesedik.
Főként pedig arra kell nagyon figyelnünk, hogy a szent atyák már a második századtól kezdve Szűz Máriát úgy említik, mint új Évát az új Ádám mellett. Bár alá van neki rendelve, de mégis a legszorosabb kapcsolatban van vele még abban a harcban is, amelyet az ő sevangélium előrejelzése szerint az alvilági ellenséggel szemben a bűn és halál feletti teljes győzelem fejezett be. E kettő feletti győzelmet a nemzetek Apostola mindig összekapcsolja írásaiban. Mivel pedig Krisztus dicsőséges feltámadása ennek az említett győzelemnek a lényeges része és egyben végső győzelmi jele, azért ebből arra is kell következtetni, hogy Mária szűzi teste is megdicsőült, hiszen Fiának ez a harca közös volt a Bol-

 
1126. oldal
dogságos Szűz harcával. Ugyanez az Apostol ugyanis ezt mondja: Amikor ez a halandó test halhatatlanságba öltözik, akkor teljesedik az írás szava: A győzelem elnyelte a halált (vö. l Kor 15, 53).
Ezért tehát Isten fölséges Anyja Istennek ugyanazon egyetlen, előre elhatározott akarata szerint titokzatos módon egybekapcsolódott Jézus Krisztussal: szeplőtelen fogantatásában, istenanyaságában és sértetlen szüzességében, és azzal, hogy oly nemes társa volt Megváltó Istenünknek, aki teljes diadalt aratott a bűn és annak minden következménye felett, így Szűz Mária végül is mintegy kiváltságainak legfőbb koronájaként elnyerte a mentességet a sírban való romlástól, és � szent Fiához hasonlóan � legyőzve a halált, testével és lelkével felvétetett a mennyei dicsőségbe, ahol szent Fiának, az örökkévalóság halhatatlan Királyának a jobbján mint Királynő tündököl.
VÁLASZOS ÉNEK
V.Í me, itt a dicső nap, amelyen az Istenszülő Szűz felvétetett a mennybe; őt dicsérve mondjuk mindnyájan: * Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse!
F.Boldog vagy, szentséges Szűz Mária, és minden dicséretre méltó, mert tőled született az igazság Napja, Krisztus, a mi Istenünk. * Áldott vagy.
HIMNUSZ Téged, Isten, dicsérünk, 500. Könyörgés, mint a Reggeli dicséretben.
REGGELI DICSÉRET
HIMNUSZ
Napba öltöztél, legragyogóbb szép Szűz,
kétszer hat csillag koronádnak éke,
lábad alá hull zsámolyul a hold is,
égi Királynőnk!

 
1127. oldal
Bűnt, halált, poklot letiport erényed,
Szent Fiad mellett ülsz mint közbenjárónk,
téged az ég s föld Királynőjének vall
s zengi hatalmad.
Szent hitünk buzgó követőit védd meg,
a tévelygőket hozd vissza a nyájba,
s mind, kiket elföd a halálos éj még,
hozd ki a fényre!
Kérd Istent értünk, bűnösökért, Szent Szűz,
sírva könyörgünk, adj erőt, segíts meg,
bármi veszélyben biztató reményként
csak te ragyogsz fel.
Áldjuk örökké a Szentháromságot,
ő adta néked koronádat, szép Szűz,
ő tett meg téged a mi Királynőnkké
s Édesanyánkká. Ámen.
1. ant.Boldog vagy, Szűz Mária, mert általad jött el
a világ üdvössége; mar megdicsőülve örvendezel az Úr színe előtt.
Zsoltárok és kantikum az I. hét vasárnapjárói, 535.
2. ant. Szűz Mária felmagasztaltatott az angyalok
kórusa fölé; örvendezzenek a hívek, és mondjanak áldást az Úrnak!
3. ant. Úgy megdicsőítette nevedet az Úr, hogy dicséreted meg nem szűnik az emberek ajkán.
RÖVID OLVASMÁNY Vö. Iz 61, 10
Örvendezve örvendek az Úrban, és lelkem ujjong az én Istenemben, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett engem, és az igazság palástját terítette rám, az ékszerekkel díszes menyasszonyra.
RÖVID VÁLASZOS ÉNEK
V.Ma Szűz Mária * Felment a mennybe. Ma.
F. És mindörökre Krisztussal együtt ujjong. * Felment a mennybe. Dicsőség az Atyának. Ma.

 
1128. oldal
Benedictus-ant. Jeruzsálem kedves, szép leánya felemelkedik, mint a hajnal pírja.
FOHÁSZOK
Szűz Máriától született Üdvözítőnket ünnepeljük, és kérjük:
A Kegyelemmel teljes miatt hallgass meg minket!
Örök Ige, te Szűz Máriát köztünk lakozásod romolhatatlan hajlékává választottad,
- szabadíts meg bennünket a bűn romlásától!
Megváltónk, te Szűz Máriát köztünk lakozásod tiszta nászházává és a Szentlélek szentélyévé tetted,
- tégy minket is Szentlelked templomává!
Királyok Királya, te azt akartad, hogy Anyád testestüllelkestül hozzád vitessék az égbe,
- add, hogy mi is mindig az odafent valókra irányítsuk gondolatainkat!
Ég és föld Ura, aki Máriát királynőként állítottad jobbodra,
- engedd kiérdemelnünk, hogy részt kaphassunk di- csőségedből!
Mi Atyánk . . .
Könyörgés
Mindenható, örök Isten, te a Szeplőtelen Szűz Máriát, Fiad édesanyját testével-lelkével az örök dicsőségbe emelted. Add, hogy mindenkor az odafönt valókra törekedjünk, és egykor vele együtt részesei lehessünk dicsőségednek. A mi Urunk.
NAPKÖZI IMAÓRA
Kiegészítő' zsoltárok,1055. Ha pedig ez a nap vasár­ napra esik, zsoltárok az I. hét vasárnapjáról, 539.
A 121. zsoltár helyett vehető a 128. zsoltár, 1000, a 126. helyett vehető a 130. zsoltár, 837.

 
1129. oldal
Délelőtt
Ant. Magasra emeltettél, Isten szent Szülője, mint Libanon cédrusa, mint a ciprusok Sion hegyén.
RÖVID OLVASMÁNY Jud 13, 22. 23b
Megáldott téged az Úr az ő hatalmával, mert semmivé tette általad ellenségeinket. Leányom, a Magasságbéli Isten a föld minden asszonyánál jobban megáldott téged.
V. Felvétetett Mária az égbe, örülnek az angyalok,
F. Dicsérve áldják az Urat.
Délben
Ant. Szűz Mária, joggal vallunk az ég Királynőjének téged, mert nászházadból lépett elő az igazság Napja.
RÖVID OLVASMÁNY Jel 12, l
Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, öltözete a nap, lába alatt a hold, fején tizenkét csillagból korona.
V. Szűz Mária felmagasztaltatott
F. Az angyalok kórusa fölé a mennyben.
Délután
Ant. Isten szent Szülője felmagasztaltatott az angyalok kórusa fölé a mennyek országába.
RÖVID OLVASMÁNY 2 Kor 5, l
Tudjuk, hogy ha földi sátrunk összedől, Istentől kapunk lakást: örök otthont a mennyben, amit nem emberi kéz épített.
V. Szűz Mária felvétetett a mennyei nászházba,
F. Ahol a Királyok Királya ül csillagos trónján.
Könyörgés, mint a Reggeli dicséretben.

 
1130. oldal
II ESTI DICSÉRET
HIMNUSZ Föld vigadása, mint az I. Esti dicséretben, 1119.
1. ant. Felvétetett Mária az égbe, örülnek az angyalok, dicsérve áldják az Urat.
Zsoltárok és kantikum Szűz Mária közös zsolozsmájából,1545.
2. ant. Szűz Mária felvétetett a mennyei nászházba,
ahol a Királyok Királya ül csillagos trónján.
3. ant. Leányom, megáldott téged az Úr, mert általad nyertük el az örök élet Gyümölcsét.
RÖVID OLVASMÁNY l Kor 15, 22-23
Amint Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban mindenki életre is kel. Mindenki, amikor sorra ke­rül: először Krisztus, majd mindnyájan, akik Krisztushoz tartoznak.
RÖVID VÁLASZOS ÉNEK
V. Szűz Mária felmagasztaltatott * Az angyalok kórusa fölé. Szűz Mária.
F.Áldott az Úr, aki felmagasztalta őt. * Az angyalok kórusa fölé. Dicsőség az Atyának. Szűz Mária.
Magnificat-ant. Szűz Mária ma az égbe emelkedett; örüljetek, mert Krisztussal uralkodik mindörökre.
FOHÁSZOK
Nagy dicsérettel magasztaljuk a mindenható Atyaistent, aki azt akarta, hogy minden nemzedék ünnepelje Fiának Anyját, Máriát. Kérjük könyörögve:
A Kegyelemmel teljes miatt hallgass meg minket!
Csodatevő Istenünk, te a Szeplőtelen Szűz Máriát test­ben és lélekben Krisztus mennyei dicsőségének részesévé tetted,
- gyermekeid szívét is irányítsd ugyanazon dicsőség felé!
Te Máriát anyánkul adtad. Közbenjárására gyógyítsd a betegeket, vigasztald a szomorúakat, bocsáss meg a bűnösöknek,
- nekünk, mindnyájunknak pedig adj üdvösséget és
békét!
Te Máriát kegyelemmel teljessé tetted,
- engedd, hogy mindnyájan bőséges kegyelmednek
örvendezzünk!
Egyházad legyen egy szív, egy lélek a szeretetben,
- a hívek pedig legyenek állhatatosak az imádságban
Máriával, Jézus anyjával együtt!
Te Máriát a mennyország Királynőjévé koronáztad,
-add, hogy a meghaltak a szentek seregével együtt
örökre örvendezzenek országodban!
Mi Atyánk . . .
Könyörgés
Mindenható, örök Isten, te a Szeplőtelen Szűz Máriát, Fiad édesanyját testével-lelkével az örök dicsőségbe emelted. Add, hogy mindenkor az odafönt valókra törekedjünk, és egykor vele együtt részesei lehessünk dicsőségednek. A mi Urunk.
A Befejező imaóra után megfelelő az Áldott szép Úrnőnk antifónát mondani, 518.
Augusztus 18.
A VÁCI EGYHÁZMEGYÉBEN: A VÁCI SZÉKESEGYHÁZ FELSZENTELÉSE
Ünnep
A váci püspökséget Szent István király alapította. Első püspöki templomát Géza király építtette. Ezt a templomot a tatárjárás pusztította el. A Báthori Miklós püspök által emeltetett második székesegyházat a törökdúlás rombolta le. A mostani monumentális hatású, újklasszikus stílusú katedralist gróf Migazzi Kristóf váci püspök

 
1132. oldal
és bécsi érsek építtette Nagyboldogasszony és Szent Mihály főangyal tiszteletére 1763 és 1772 között. 1772-ben ezen a napon ő maga szentelte föl.
Templomszentclés közös zsolozsmája, 1507.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
Newman bíboros szentbeszédeiből
(The visible temple. 1840. IX. 22. Parochial and Piain Sermons VI. 20)
Isten igazi temploma az Egyház
A hely, ahol Urunk az Eukarisztia szentségét első alkalommal bemutatta, egy ház felső terme volt, amelyet e célra béreltek (Mk 14, 15). Szent Péter háztetőn imádkozott, Szent Pál és Szilás kalodába szorított lábakkal a tömlőében énekelték himnuszaikat és zsoltáraikat. De bárhol is voltak a keresztények, a kegyelem Lelke ott volt, Isten és Krisztus velük volt, Isten temploma körülöttük volt.
A templom több, mint az arany. Ezért ne aggódjatok, ha hiányzik is az arany! De a templom megszenteli az aranyat.Ezért gondozzátok, ha megvan! Krisztus velünk van minden külső fény nélkül is: Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az ő nevében, ő közöttük van (vö. Mt 18, 20). Legyen bár kunyhó, szabad mező, tömlöc vagy föld alatti börtön, Krisztus ott lehet, és ott van, ha szolgái ott vannak. A kőfalak még nem jelentenek templomot. És ha a föld legnagyobb, legkiválóbb, legpompásabb épületei is volnának, Krisztus mégsem lenne azokkal, akik más evangéliumot hirdetnének (vö. 2 Kor 11, 4).
Van egy templom a földön, szellemi, élő kövekből (l Pét 2, 5) épült templom, valamiképp a lelkekből épült templom; templom, amelynek Isten a világossága, Krisztus a főpapja, angyalszárnyak a boltívei, szentek

 
1133. oldal
és egyháztanítók az oszlopai, és imádkozok a padozata. Az evangélium hirdetésének megkezdése óta mindig megvolt ez a templom a földön. Ez a láthatatlan, rejtett, titokzatos, szellemi templom mindenhol ott van, kiterjed Krisztus egész birodalmában minden helyre. Ott van ez a templom, ahol hit és szeretet van. Ez a templom, az Egyház, apostolokra és prófétákra alapozott épület, amelynek szegletköve maga Krisztus Jézus; a hívők pedig benne épülnek egybe a Lélek közreműködésével az Isten hajlékává (Ef 2, 20-22).
VÁLASZOS ÉNEK Lev 26, 11
V. Lakóhelyet választok köztetek, * És nem hagylak el benneteket.
F. Közöttetek fogok élni, Istenetek leszek, ti meg népem lesztek. * És nem hagylak.
HIMNUSZ Téged, Isten, dicsérünk, 500.
Könyörgés a Közös részből, 1517.
NAPKÖZI IMAÓRA
Antifónák és zsoltárok a soros napról. Minden más a Közös részből, 1518.
Augusztus 19.
SZENT BERNÁT APÁT ÉS EGYHÁZTANÍTÓ
Emléknap
1090-ben született a franciaországi Díjon mellett. Vallásos nevelésben részesült, 1111-ben a ciszterci szerzetesek közé lépett. 1115-ben a clairvaux-i monostor apátjává választották, rendtársait példájával kiválóan vezette az erények gyakorlására. Az Egyházban keletkezett szakadás miatt bejárta Európát a béke és az egység helyreállítására. Sok teológiai és aszketikus művet irt. Meghalt 1153. augusztus 20-án Clairvaux-ban.

 
1134. oldal
Egyháztanítók, 1656, vagy Szent férfiak, szerzetesek közös zsolozsmája, 1735, a következők kivételével:
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
Szent Bernát apátnak az Énekek énekéről mondott beszédeiből
(Sermo 83, 4-6 Opera omnia, Edit. Cisterc. 2 /1958/ 300-302)
Szeretek, mert szeretek; szeretek, hogy szeressek
A szeretet önmagában elegendő, önmagában és önmagáért is kívánatos. Önmagában érdem és jutalom is. A szeretet nem keresi sem okát, sem gyümölcsét önmagán kívül: maga a szeretet gyakorlása a gyümölcs. Szeretek, mert szeretek; szeretek, hogy szeressek. Nagy dolog a szeretet, de csak ha kútfejéhez visszaörvénylik, s ha eredetébe torkollva és forrásával eggyé válva mindig onnan buzog elő, ahonnét szünet nélkül árad. A lélek összes indulata közül, felfogó és érzelmi képességei közül egyedül a szeretet alkalmas arra, hogy benne a teremtmény, ha nem is egyenértékű vagy akár csak hasonló módon is, valami viszonzást nyújtson Teremtőjének. Mert amikor Isten szeret, nem akar mást, mint hogy viszontszeressük: nem másért szeret, csak azért, hogy szeressék; tudva, hogy maga a szeretet boldoggá teszi azokat, akik őt szeretik.
A jegyesi szeretet, sőt az a Jegyes, aki maga a Szeretet, csak viszontszeretetre és hűségre vágyik. Hadd szeressen tehát a menyasszony! Hogyne szeretne a menyasszony, magának a Szeretetnek eljegyzett menyasszonya! Magát a Szeretetet hogyne szeretné!
Méltán lemond minden más érzelemről, és egészen a szeretetnek szentel magából mindent, amit csak vizontszeretetében visszaadhat magának a Szeretetnek. Mert ha mindenestül szeretetté válik is, mi ez annak a Szeretetforrásnak örök áradásához képest? Nem egy-

 
1135. oldal
forma bőséggel árad ugyanis a szerető ember és maga a Szeretet, a lélek és az Ige, a menyasszony és a Vőlegény, a teremtmény és a Teremtő, hanem úgy, mint a szomjazó és a forrás.
Mi lesz tehát ezek után? Vajon meghiúsul és teljesen semmivé lesz a menyasszony kívánsága, az epekedő lélek vágyakozása, a szerelmes lángolása, a bizakodó reménysége, mert nem képes lépést tartani a futásban az óriással, vagy nem tud édességben versenyre kelni a lépesmézzel, szelídségben a báránnyal, tisztaságban a liliommal, tündöklésben a napsugárral, és szeretetben azzal, aki maga a Szeretet? Nem! Mert ha kevésbé szeret is a teremtmény, mert ő kevesebb, mégis ha egész lényével szeret, semmi sem hiányzik ott, ahol ott van az egész, így szeretni már annyit jelent, mint házastársként élni. Mert nem szerethetne így, ha Jegyese kevésbé szeretné. A kettőnek kölcsönös egyetértése alapján teljes és tökéletes lesz a házassági kötelék. Ki kételkedik abban, hogy az emberi lelket az Ige előbb szerette, és sokkal jobban szerette?
VÁLASZOS ÉNEK Zsolt 30, 20; 35, 9
V. Mily nagy a te jóságod, Uram, * Amelyet a téged félőknek tartogatsz!
F. Házad gazdagságától megittasodnak, gyönyörűséged patakját adod italul nekik. * Amelyet.
REGGELI DICSÉRET
HIMNUSZ Bernát, mint az Esti dicséretben, 1136.
Benedictus-ant. Szent Bernát lelkét az örök Ige csodálatosan beragyogta, és így az egész Egyház tündököl a hit és a tudás fényétől.
Könyörgés
Istenünk, te Szent Bernát apát lelkében felszítottad a házadért való buzgóságot, hogy lángoljon és világítson Egyházadban. Közbenjárására add, hogy lelkülete

 
1136. oldal
buzdítson minket, és mindig a világosság fiaiként éljünk. A mi Urunk.
ESTI DICSÉRET
HIMNUSZ
Bernát, mennybéli drágakő,
dalunkat, mely ma téged áld,
örömként visszhangozd felénk,
s üdvünkre váljék most nekünk.
Beléd égette Krisztusunk
szerelme drága, szent sebét,
és Egyházadban felemelt,
mint pajzsot, fáklyát, oszlopot.
Az áldó Szentlélek nyitott
igazságforrást ajkadon,
forrást, mely angyaleledelt,
csodás titkú színmézet ont.
A szeretetnek szent tüzet
a Szűzanya lehelte rád,
kiről nem zengett senki még
nálad dicsőbb magasztalást.
Kérték bírói bölcs szavad
királyok, rendek, mesterek,
bár csend, magány barátja vagy,
világgá szállt nagy hírneved.
Szentháromságnak tisztelet,
kit láthassunk majd egykoron,
s legyen részünk együtt veled
a boldogító szent öröm. Ámen.
Magnificat-ant. Bernát, mézajkú doktor, a Vőlegény barátja, a Szűzanya ékes szavú hírnöke, a Világosságvölgyben jó pásztorként tündököl.
Könyörgés, mint a Reggeli dicséretben.

 
1137. oldal
Ugyanezen a napon, augusztus 19-én
EUDES* SZENT JÁNOS ÁLDOZŐPAP
A franciaországi Séez egyházmegye területén született 1601-ben. Pappá szentelték, sok éven át a plébániákon prédikált. 1643-ban megalapította Jézus és Mária társulatát (eudisták), hogy a szemináriumokban jó papokat neveljenek. A veszélyben forgó leányok megmentésére és keresztény nevelésére megalapította A szeretetről nevezett Miasszonyunk szerzetét. 1680. augusztus 19-én halt meg Caenben.
Lelkipásztorok, 1630, vagy Szent férfiak, szerzetesek közös zsolozsmája,1735.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
Eudes Szent János áldozópapnak ?Jézus csodálatos Szíve" című értekezéséből
(Lib. l, 5: Opera omnia 6, 107. 113-115)
Az üdvösség és igaz élet forrása
Kérlek téged: úgy tekintsd a mi Urunkat, Jézus Krisztust, mint aki a te számodra igazi fő, te pedig egy vagy tagjai közül. Ő számodra, mint a többi tag szamara is a fej; ami az övé, az mind a tied is: lelke, szíve, teste, élete és minden tehetsége. Ezeket úgy kell használnod, mintha a tieid lennének; neki szolgálva őt dicsérd, szeresd és dicsőítsd. Te pedig annyira az övé vagy, mint amennyire a fejé a test bármely tagja. Ezért vágyódik ő is oly erősen arra, hogy minden tehetségedet úgy használja az Atya szolgálatára és dicsőségére, mintha az az övé lenne.
De ő nem elégszik meg azzal, hogy a tied legyen, hanem még azt is akarja, hogy benned legyen, benned éljen, és benned uralkodjék, miként a fej a tagjaiban él, és kormányozza azokat. Azt is akarja, hogy mindaz,


 
Ejtsd: Öd

 
1138. oldal
ami őbenne van, az benned éljen és uralkodjék: az ő Lelke a te lelkedben, az ő Szíve a te szívedben, lelkének minden tehetsége a te lelked tehetségeiben, hogy így valósággá váljanak benned e szavak: Dicsőítsétek meg, és hordozzátok az Istent testetekben, hogy Jézus élete is megnyilvánuljon (l Kor 6, 20; 2 Kor 4, 10) bennetek. Te nemcsak hogy az Isten Fiáé vagy, hanem úgy kell őbenne lenned, mint ahogy a tagok egyek a fővel. Mindazt, ami benned van, őbelé kell beoltanod, és belőle kell élned, hogy ő vezessen téged. Nem lesz más igazi életed, csak őbenne, mert az igazi életnek ő az egyedüli forrása; rajta kívül csak halált és pusztulást találsz. Egyedül csak ő vezesse minden érzésedet, cselekedetedet és testi erődet, belőle és érte kell élned, hogy így beteljesítsd a Szentírás szavait: Senki közülünk nem él önmagának, és senki nem hal meg önmagának. Míg élünk, Istennek élünk, s ha meghalunk, Istennek fialunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Krisztus ugyanis azért halt meg, és támadt fel, h ogy halottnak, élőnek Ura legyen (Róm 14, 7-9).
Végül pedig egy vagy magával Jézussal, miként a tag is egy a fejjel; ezért tehát az kell, hogy egy legyen a lelkületed ővele: egy a lelked, egy az életed, egy az akaratod, egy a döntésed, egy a szíved. És szükséges még az is, hogy ő legyen a lelked, a szíved, a szereteted, az életed és mindened. A keresztény embernek ez a magasztos fönsége a keresztség szentségéből ered, növeli és erősíti a bérmálás szentsége, és az Istentől kapott egyéb kegyelmek jó felhasználása is; az Oltáriszentség pedig fölemeli a lehető legnagyobb tökéletességre.
VÁLASZOS ÉNKK Róm 14, 9. 8. 7
V. Krisztus azért halt meg és támadt fel, hogy halottnak, élőnek Ura legyen. * Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk.
F. Senki közülünk nem él önmagának, és senki nem hal meg önmagának. Míg élünk, Istennek élünk, s ha meghalunk, Istennek halunk meg. * Tehát akár.

 
1139. oldal
Könyörgés
Istenünk, te Eudes Szent János áldozópapnak azt a hivatást adtad, hogy Krisztus mérhetetlen gazdagságát hirdesse. Add, hogy példája nyomán és útmutatása szerint ismeretedben gyarapodjunk, és az evangélium világosságához hűségesek legyünk. A mi Urunk.
Augusztus 20.
SZENT ISTVÁN KIRÁLY, MAGYARORSZÁG FÖVÉDŐSZENTJE
Főünnep
Ugyanezen a napon, augusztus 20-án
A KALOCSAI FÖEGYHÁZMEGYÉBEN:
SZENT ISTVÁN KIRÁLY,
A KALOCSAI FŐEGYHÁZMEGYE
VÉDŐSZENTJE
Főünnep
Esztergomban született 969 körül. A keresztény hitre térve Szent Adalbert püspök megkeresztelte. 1000-ben Magyarország királyává koronázták. Feleségével, Boldog Gizellával és fiával, Szent Imrével a magyar család első szent példáját adják. Igazságos, békeszerető és szent életű király volt, aki az Egyház törvényeit megtartotta, és alattvalói igazi javát kereste. Tíz püspökséget, több ko­lostort alapított, az egyházi életet messzemenően támo­ gatta. 1038. augusztus 15-én halt meg, és Székesfehérvárott, az általa építtetett Nagyboldogasszony-székesegyházban temették el. 1083. augusztus 20-án ugyanitt avatták szentté.
I. ESTI DICSÉRET
HIMNUSZ
Nagy példaképünk, nincs igazabb király,
sem bölcs vezérünk harctereken különb,

 
1140. oldal
ki néped égi, földi sorsát
jó alapokra leraktad egykor.
De mégis főként nélkülözők iránt
voltál nagylelkű, krisztusi szolgaként:
megmosva, mint az égi Mester,
lábukat, és letörülve könnyük.
Majd élted fogytán szent öröm és remény
tölt el, mert hallod, égi sugallat int,
hogy lángoló szívvel ajánlj fel
minket örök jogon Máriának.
Bevált reményed: épp ama szent napon,
amelyen fölment égbe Nagyasszonyunk,
téged is aznap ékesített
fénykoszorúval az Úr örökre.
Szentháromsághoz szálljon ezért imánk;
nagy Szent Istvánunk érdemeit tekintsd,
hogy népünk csak téged dicsérjen,
s szent nevedet örökre áldja. Ámen.
1. ant.Megjött Szent István királynak tisztelendő
ünnepe, illik pedig a világnak mindennap tisztelnie.
Mindenek örömmel áldják, kik az Isten örökét és a
szentek társaságát őáltala megnyerték.
Zsoltárok és kantikum a Szent férfiak közös zsolozsmájából, 1686.
2. ant.E szent első prédikátor a magyarok közepett
írt az Isten hagyásából keresztény törvényeket. Két talentumért cserébe kétszer kettőt forgatott, hoz Urának
öt helyébe kétszer öt talentumot.
3. ant. Királyok királyságának a halállal vége jár,
ám e nagy Szent hatalmának a halál nem szab határt:
fönn az égben nyer magának múlhatatlan glóriát.
RÖVID OLVASMÁNY Ef 4, 17. 20-21
Azt mondom, sőt figyelmeztetlek titeket az Úrban, ne éljetek úgy, mint a pogányok, akik hiúságokon já-

 
1141. oldal
ratják az eszüket. Ti azonban nem ezt tanultátok Krisztustól, ha valóban őrá hallgattatok, és megtanultátok, hogy Jézusban van az igazság.
RÖVID VÁLASZOS ÉNEK
V. Minden földre * Elhat szózatuk. Minden,
F. A földkerekség végéig eljut igéjük. Elhat szózatuk. Dicsőség az Atyának. Minden.
Magnificat-ant. Üdvöz légy, Szent István király, néped áldott reménye, üdvöz légy, hitünk tanítója és apostola: általad kaptuk a krisztusi hitet, hogy általad nyerjünk Krisztusban üdvösséget; könyörögj népedért, imádkozzál papokért, hogy országodból senki el ne vesszék!
FOHÁSZOK
Forduljunk nyitott szívvel mennyei Atyánkhoz, akihez Szent István király vezette népünket, és mondjuk:
Isten, hazánkért térdelünk elődbe!
Urunk, tekintsd István királynak szíve gazdagságát,
- és közbenjárására add ma is gazdag kegyelmedet népünknek!
Te István királyt néped tündöklő' csillagának akartad,
- add, hogy útmutatását mindenkor híven kövessük!
Urunk, te országunk kormányzását első szent királyunkra bíztad,
- add, hogy népünk vezetői az igazság és a béke útján vezessenek minket!
Szent István a Boldogságos Szűzanyának ajánlotta országát,
- add, hogy a Nagyasszony gyermekeiként tudjunk
élni!
Elhunyt testvéreinket fogadd be a mennyei hazába,
-hogy nemzetünk szentjeivel vég nélkül örvendezzenek benned!
Mi Atvánk . . .

 
1142. oldal
Könyörgés
Istenünk, te Szent István királyt itt a földön országunk koronájával ékesítetted, és szentjeid közé emelted. Add, kérünk, hogy aki a keresztény hit terjesztője volt hazánkban, legyen Egyházad védelmezője a mennyben. A mi Urunk.
IMÁDSÁGRA HÍVÁS
Ant.A Királyoknak Királyát áldjuk, az egek Urát, aki Szent István királynak adott égi koronát!
Az Imádságra hívás zsoltára, mint az Általános részben, 497.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
HIMNUSZ
Szent István fényes napja ma rád ragyog,
magyar nép, s téged ünnepi dalra hív:
hirdesse első szent királyod
nagyszerű tetteit hangos ének.
Kényelmet, pompát, mit fejedelmi ház
bősége nyújthat, elveti ifjan ő,
s erények szűk útján haladva
égi magasba sietve lépdel.
A trónra lépve nagy hivatásra lel:
Krisztushoz vinni Hunnia nemzetét.
Egyetlen célja, vágya ez lesz:
tetteit egyre csak ez vezérli.
Isten kegyelme áldja erős kezét:
az ős pogányság mindenütt eltűnik,
s az Üdvözítő szent keresztje
szép ragyogással a hont bevonja.
Atyánkat áldja hódolat és Fiát
s a Vigasz Lelkét, őt, aki egy velük!

 
1143. oldal
A hit, mit érdem nélkül kaptunk,
fénybe borítsa e földet mindig. Ámen.
ZSOLTÁROZÁS
1. ant. Mondja bizony minden ember: Boldog vagy,
Pannónia! Királyod lett prédikátorod, apostolod, magvetőd.
20. zsoltár, 2-8. 14
Urunk, hatalmadnak örvend a király, *
és ujjongva ujjong segítséged miatt. Szíve vágyát betöltötted, *
nem tagadtad meg ajka óhaját. Kitüntetted boldogító áldásoddal, *
színarany koronát tettél a fejére. Életet kért tőled, és te megadtad neki *
a napok hosszú sorát mindörökre.
Oltalmad alatt nagy az ő dicsősége, *
méltóságot és díszt árasztasz reá. Áldássá teszed ó't mindörökre, *
örömmel töltőd el színed előtt.
Mivel a király az Úrra hagyatkozik, *
a Fölséges irgalma nem hagyja inogni.
Kelj föl, Urunk, hatalmaddal, * mi pedig éneklünk,
zsoltárt zengünk nagy tetteidről.
Ant. Mondja bizony minden ember: Boldog vagy, Pannónia! Királyod lett prédikátorod, apostolod, magvetőd.
2. ant. Szent Istvánnak idejében hitből új világ terem, s a kegyetlenség helyében úrrá lesz a kegyelem.
46. zsoltár
Tapsoljatok, nemzetek, mindnyájan, *
ujjongjatok Istennek dicsérő szóval, mert magasztos az Úr és félelmetes, *
nagy király az egész földön. -

 
1144. oldal
A népeket uralmunk alá vetette, *
és a nemzeteket lábunkhoz alázta. Örökséget választott nekünk, *
hogy dicsekedjék vele Jákob, akit szeret. Ujjongással vonult be Isten, *
fölment az Úr harsonaszóval.
Zengjetek dalt Istennek, zengjetek, *
zengjetek dalt királyunknak, zengjetek!
Mert Isten az egész föld királya, * zengjetek neki éneket.
Isten országol a nemzetek fölött, *
szentséges trónján ül az Isten.
A népek fejedelmei egybegyűlnek előtte *
Ábrahám Istenének népével, mert Istené a földön minden hatalom: *
fölségesebb senki sincs nála.
Ant. Szent Istvánnak idejében hitből új világ terem, s a kegyetlenség helyében úrrá lesz a kegyelem.
3. ant.Lám, az Úr a régen árva, elhagyott Hungáriát a keresztség kegyelmére e Szent által hozta át.
60. zsoltár
Hallgasd meg, Istenem, panaszos szavamat, * figyelj imádságomra!
A föld széléről kiáltok hozzád, ?
miközben szorong a szívem; * hozzáférhetetlen kősziklára állíts engem.
Te vagy az én reménységem, *
és erős bástyám az ellenség ellen. Hadd lakjam hajlékodban mindörökre, *
hadd leljek oltalmat védőszárnyaid alatt, mert te, Istenem, meghallgatod imádságomat, *
és a neved tisztelőinek szánt örökséget megadod nekem.
Adj napokat a király napjaihoz, *
és sok nemzedékkel mérjed éveit,

 
1145. oldal
ülhessen trónján Isten színe előtt mindörökre,* tartsa meg őt szereteted és hűséged!
Akkor mindörökké dicsőítem nevedet, *
és amit fogadtam, napról napra teljesítem.
Ant.Lám, az Úr a régen árva, elhagyott Hungáriát a keresztség kegyelmére e Szent által hozta át.
V. Evilági fegyverekkel Isten katonája volt,
F. Minden jókat szeretettel, szenvedéllyel fölkarolt.
ELSŐ OLVASMÁNY
Szent Péter apostol második leveléből l, 3-21
Kötelességemnek tartom, hogy buzdítsalak benneteket
Szeretteim! (Jézus Krisztus) isteni ereje az Isten szerinti jámbor élethez mindent megadott nekünk: megismertük azt, aki dicsőségével és erejével meghívott minket. Értékes és nagy ígéreteket kaptunk, hogy általuk részeseivé legyetek az isteni természetnek, és megmeneküljetek a romlottságtól, amely a világban uralkodik a bűnös kívánság következtében.
Éppen ezért minden igyekezetetekkel legyetek rajta, hogy hitetek megteremje az erényt, az erény a tudást, a tudás a magatok fölötti uralmat, a magatok fölötti uralom a jóban való kitartást, a jóban való kitartás a vallásos érzületet, a vallásos érzület a testvériességet, a testvériesség pedig a szeretetet. Mert ha ezek megvannak, és gyarapodnak bennetek, nem marad Urunkra, Jézus Krisztusra vonatkozó ismeretetek hatástalan és meddő. Az, akiben ezek nincsenek meg, vak és rövidlátó, mert megfeledkezett róla, hogy régi bűneitől megtisztuljon.
Testvérek, ezért még inkább törekedjetek rá, hogy hivatásotokat és kiválasztottságotokat tetteitekkel megpecsételjétek, mert ha ezt megteszitek, nem botoltok el soha. így lesz ugyanis könnyű számotokra a bemenetel Urunknak és Megváltónknak, Jézus Krisztusnak örök országába.

 
1146. oldal
Ezért folyton rajta leszek, hogy emlékeztesselek benneteket ezekre, ha ismeritek is, és biztosak vagytok is a most felfogható igazságban. Kötelességemnek tartom ugyanis, hogy amíg élek, buzdítsalak és ösztönözzelek benneteket, mert tudom, hogy közel van életem vége, hisz Urunk, Jézus Krisztus is tudtomra adta. De igyekszem, hogy ezekről halálom után is mindig megemlékezhessetek.
Mert nem kieszelt meséket vettünk alapul, amikor tudtul adtuk nektek Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, mert hiszen szemlélői voltunk nagyságának. Amikor ugyanis az Atyaisten tiszteletet nyilvánított iránta, és megdicsőítette, ez a szózat hallatszott rá vonatkozóan a fölséges dicsőség hazájából: ?Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik" Ezt az égből jövő szózatot mi is hallottuk, amikor ott voltunk vele a szent hegyen.
Így a prófétai jövendöléseket még jobban hisszük. Jól teszitek, ha figyeltek rájuk, mint sötétben világító lámpásra, amíg a nappal fel nem virrad, és a hajnalcsillag fel nem ragyog a szívetekben. Először is azt értsétek meg, hogy az írásnak egyetlenegy jövendölése sem származik önkényes értelmezésből. Hisz sohasem keletkezett jövendölés emberi akaratból, hanem mindig csak a Szentlélektől sugalmazva beszéltek � Isten meg- bízottaiként � a szent emberek.
VÁLASZOS ÉNEK
V. Örvendett már Mesterének minden földi tartomány, és az Úrhoz hálaének zengedezett ajakán. * Csak Pannóniának népe nem talált még segítőt, s ült a tévelyek ködében, mint szegény hajótörött.
F. Míg az igaz hit vallása a világon egyre nőtt, s tiszta szívvel új-új hívek születtek az Úr előtt. * Csak Pannóniának.
MÁSODIK OLVASMÁNY
VI. Pál pápa apostoli leveléből, amelyet az Egyház Magyarországon történt alapításának s egyben Szent István születésének és megkeresztelésének ezredik jubileuma alkalmából írt

 
1147. oldal
(AAS 62 /1970/, 578-580)
Népének hűséges őre és vezetője volt
Szent István, Pannóniának ez a ragyogó csillaga akkor látta meg a napvilágot, amikor népetek súlyos válságba került. Fejedelmeitek ugyanis a vészes és szörnyű kalandozások után, amelyekkel a nyugati országokat pusztítottak, arra kényszerültek, hogy keressék a szomszédos népekkel való békés együttélés feltételeit.,
S miközben bölcsen és óvatosan egymáshoz közeledtek, Magyarországra érkeztek az evangélium első hirdető!
Ami akkor hazátokkal történt, új dolgok magját vetette el, s e kor hullámzó állapota, amely a látszat szerint az akkori bizonytalan körülményeknek volt eredménye, valójában az éltető Szentlélek művének bizonyult, aki szent tevékenységének kegyelmével szüntelenül megújítja a föld színét. Mindamellett Istvánnak, ennek az igen kiváló fejedelemnek születését, megkeresztelését, életszentségét és bölcsességét méltán tekinthetjük e szerencsés fejlődés mintegy kezdetének és csúcspontjának. Ezzel ugyanis végleg lezárul történelmeteknek ez a szakasza, és megnyílik a keresztény művelődés termékeny, új korszaka, amely most érkezik el ezeréves fordulójához.
A szent király, Szent Adalbertnek lelki fia, a keresztény hit és erkölcs alapján állva, erős lélekkel, maradéktalanul megvalósította azt, amire Isten kiválasztotta: fiatal magyar nemzetének megmutatta és kijelölte azt az igazi utat, amely nemcsak az anyagi javak bőségéhez, hanem egyben magasabb értékű kincsekhez, vagyis a lelki műveltséghez és a természetfeletti kegyelemhez vezet.
Mint népének hűséges őre és vezetője azt akarta, hogy az szabad és mindenkitől független legyen. Arra törekedett, hogy azt egy és egységes nemzette forrassza össze. Önálló államformát biztosított neki, és olyan törvényeket hozott, amelyek a keresztény szellemiségből fakadtak. Egyidejűleg megszervezte királyságának határai között az első egyházi intézményeket, meg-

 
1148. oldal
vetve ezzel a jogi és lelkipásztori fegyelem alapjait, s ezzel előmozdította az Egyház termékeny növekedését magyar földön. Az esztergomi érsekségen kívül, amelyet Magyarország prímási székhelyévé tett, megalapította a kalocsai érsekséget és nyolc más egyházmegyét. Külön előjogokkal erősítette meg az akkor már meglevő pannonhalmi, Szent Mártonról nevezett monostort, létrehozta a veszprémi és pécsváradi monostorokat, a budai, nyitrai és székesfehérvári káptalanokat, és elősegítette a zalavári, bakonybéli, aracsi, oroszlánosi, sári, tatai és jaki monostorok felépítését. Ezek az egyházi intézmények, amellett, hogy a polgári közigazgatásnak is nagy segítségére voltak, olyan központokká váltak, amelyekben virágzott az istentisztelet, lelkesen folyt a hithirdető munka, s otthont találtak bennük a keresztény szellemű tudományok és művészetek, sőt gazdasági, szociális téren is, különösen a földművelés terén, a haladás előmozdítói voltak.
Szent István, alighogy megkezdte ezt a munkát, Rómába küldte követét, Asztrikot, a pécsváradi monostor apátját, hogy terveit és alkotásait megerősítés végett előterjessze az Apostoli Szentszékhez. S annak bizonyítására, hogy a Szent Királyban különben is milyen nagy tisztelet élt a Szentszék iránt, szívesen említjük meg, hogy Szent Péter sírja közelében saját népe számára templomot és zarándokházat alapított.
Itt vették kezdetüket az immár ezer éven át tartó, eredményekben gazdag kapcsolatok az Apostoli Szentszék és a magyar nemzet között, amelyeket a hithűség és a Szentszékhez való állandó ragaszkodás ihlettek, s amelyek mindkét fél számára oltalmat és segítséget jelentettek.
Ami azonban a magyar népet leginkább megindította és a keresztény élet elfogadására bírta, az Szent István példás vallásossága és ennek megfelelő életmódja volt. Ehhez járult családja kimagasló példaadása, amelyet hitvese, Boldog Gizella és fia, Szent Imre nyújtott, így történt, hogy az a nép, amelyet egykor ?a keresztények ostorának" tartottak, a hithirdetők munkája rl-

 
1149. oldal
vén olyan nemzetté vált, amely mint a keresztény ségnek századokon át hűséges követője, a hit bátor védőj nek kitüntető nevét érdemelte ki.
VÁLASZOS ÉNEK Vö. Zsolt 86, 3
V. Örvendezz, királyi város, Székesfehérvár nagyon, e nagy király valóságos székhelye benned vagyon. * Mert te őrződ dicsőséges, boldogságos tetemét.
F. ö nevével vagy te ékes. Boldog város, büszke légy! * Mert te őrződ.
HIMNUSZ Téged, Isten, dicsérünk, 500. Könyörgés, mint a Reggeli dicséretben.
REGGELI DICSÉRET
HIMNUSZ
Az Egyház legfőbb római pásztora,
kit nyája élén mennyei fény vezet,
méltónak véli Istvánt arra,
hogy koronával övezze trónját.
Uralkodónak nincs feladat dicsőbb:
a nép erkölcsét ő szelídíti meg.
Csodás erény! Ő lett, magyar nép,
egyben apostolod és királyod.
Kemény munkával indul a térítés;
magas monostor épül a szent hegyen,
Pannonhalmáról élet árad:
terjed a hit ragyogó világa.
Újjászült nemzet! Szent vezetők alatt
hitben virágzik, s lám, a király maga
buzgóságával példakép lesz
s élete vonzza, vezérli népét.
Az Atyaistent áldja dicséretünk
és szent Fiát is zengje ma háladal,
s a Lelket, aki lángra gyújtva
szent szeretetre tanítja szívünk. Ámen.
1150. oldal
1. ant.Gézának, a szent vezérnek szent gyermeke
származott, kin a kegyelem már anyja méhében eláradott.
Zsoltárok és kantikum az I. hét vasárnapjáról, 535.
2. ant. Hitt az Úrnak szíve mélyén, s tett volt ennek
záloga. Mindeneknek mindenévé vágyott lenni egymaga.
3. ant. Ami Isten dicsősége, nagy volt abban és serény, de legnagyobb ékessége mégis egy volt: az erény.
RÖVID OLVASMÁNY 2 Pét l, 10-11
Törekedjetek rá, hogy hivatásotokat és kiválasztottságotokat tetteitekkel megpecsételjétek, mert ha ezt megteszitek, nem botoltok el soha. így lesz ugyanis könnyű számotokra a bemenetel Urunknak és Megváltónknak, Jézus Krisztusnak örök országába.
RÖVID VÁLASZOS ÉNEK
V. A szentek és igazak * Örökké élnek. A szentek.
F.És az Úrban van a jutalmuk. * Örökké élnek. Dicsőség az Atyának. A szentek.
Benedictus-ant.Üdvözítőnk csodálatos hatalma erényekben gazdaggá tette Szent István királyt, aki Isten és ember előtt méltóvá lett a tiszteletre, és most a szentekkel örvend a dicsőségben.
FOHÁSZOK
Őseink régi buzgóságával forduljunk mennyei Atyánkhoz, és egy szívvel, lélekkel mondjuk:
Isten, áldd meg a magyart!
Istenünk, te Szent Istvánban, Boldog Gizellában és Szent Imrében az első magyar család szent eszményképét adtad nekünk,
- segítsd a magyar családokat, hogy őket követve a
szent élet útján járjanak!
Szent István a tőled kapott királyi és atyai tekintéllyel ?Intelmek"-ben buzdította fiát,
- add, hogy tanítása szerűit mi is jó keresztények és
magyarok legyünk!
Szent István nemcsak szavával, hanem elsősorban példájával nevelte családját és nemzetét,
- segítsd a mai szülőket és nevelőket, hogy az ifjúságnak az élet minden területén jó példát mutassanak!
Szent István király tőled kapott hivatásának tekintette fiatal nemzete megtérítését,
- adj ifjúságunknak készséges lelkületet az isten- és
emberszeretet megvalósítására!
A te erőddel István király bőkezű volt a szegényekhez, és megbocsátott az ellene lázadóknak,
- add, hogy mi is tudjunk jóságosak lenni a rászorulókhoz, és megbocsássunk az ellenünk vétőknek!
Halála előtt Szent István király a Nagyboldogasszony oltalmába ajánlotta népét és annak jövőjét,
-a mennybe felvett Szent Szűz közbenjárására fogadd az égi hazába elhunyt testvéreinket!
Mi Atyánk . . .
Könyörgés
Istenünk, te Szent István királyt itt a földön országunk koronájával ékesítetted, és szentjeid közé emelted. Add, kérünk, hogy aki a keresztény hit terjesztője volt hazánkban, legyen Egyházad védelmezője a mennyben. A mi Urunk.
NAPKÖZI IMAÓRA
Kiegészítő zsoltárok, 1055. Ha pedig ez a nap vasárnapra esik, zsoltárok az I. hét vasárnapjáról, 539.
A 121. zsoltár helyett vehető a 128. zsoltár, 1000, a 126. helyett vehető a 130. zsoltár, 837.
Délelőtt
Ant.Kér is, ad is, fenyeget is; hívja, vonja, kergeti gonoszát is, szelídet is: Krisztusban megszenteli.
RÖVID OLVASMÁNY Ef 4, 17-18
Azt mondom, sőt figyelmeztetlek titeket az Úrban, ne éljetek úgy, mint a pogányok, akik hiúságokon já-

 
1152. oldal
ratják az eszüket. Sötétség borult elméjükre, és elidegenedtek az istenes élettől tudatlanságukban, amely szívük megátalkodottságának következménye.
V. A bölcs uralkodó erősíti népét,
F. Az okosnak kormánya jól meg van szervezve.
Délben
Ant. Erénynek és kegyelemnek fénylett benne sok jele, csodálatos türelemnek malasztjával volt tele.
RÖVID OLVASMÁNY Ef 4, 20-22
Ti nem ezt tanultátok Krisztustól, ha valóban őrá hallgattatok, és megtanultátok, hogy Jézusban van az igazság. Korábbi életmódotokkal ellentétben vessétek le tehát a régi embert, akit a megtévesztő kívánság rom­ lásba dönt.
V. Az Úr kezében van minden sikernek a kulcsa,
F. Ő ad tekintélyt a törvény hozójának.
Délután
Ant. Gyászolják, hogy elvesztették, szegény jámbor magyarok, ám fogadják az új testvért ujjongó égi karok.
RÖVID OLVASMÁNY Ef 4, 23-24
Újuljatok meg lélekben és érzületben, s öltsétek magatokra az új embert, aki az Istenhez hasonlóvá alkotott, megigazult és valóban szent teremtmény.
V. Figyelj, fiam, bölcsességemre,
F. És okosságomnak nyisd ki füledet!
Könyörgés, mint a Reggeli dicséretben.
II. ESTI DICSÉRET
HIMNUSZ
Magyar hazánk, te jó anya,
fiad dicsérd ma, őt dalold,
zengjen a himnusz dallama
hozzá, ki mindig pártfogolt.

 
1153. oldal
ő néked igaz fényt hozott,
hit fényét adta át neked,
istenes törvényt alkotott,
mely üdvösségre elvezet.
Atyjának az Úr angyala
hirdet mennybéli jóslatot:
nevet születendő fia
Szent István mártírtól kapott.
Mint libanoni cédrusok,
olyan sudár, mint kisgyerek,
s miként előre mondatott,
viselte az István nevet.
Oktatják híres doktorok,
szent műveltségre nevelők,
s jámbor erkölcse felragyog
már zsengén, minden nép előtt.
Már életének hajnalán
az üdv igéit hirdeti,
s a magyar nemzet, a pogány
a keresztséget elnyeri.
Ragyogva kél az égi fény,
s a nép, ki tévelyegve lép,
elhagyva sűrű éjjelet,
megvallja Krisztus szent hitét.
Imádás légyen, tisztelet,
néked, Hármas-egy Istenünk,
segíts elérnünk mennyeket,
mit szent királyunk kér nekünk. Ámen.
1. ant.Magas égnek csarnokába lép István, a szent
király, énekszóval Krisztust áldva vigadj, magyar, igazán.
Zsoltárok és kantikum a Szent férfiak közös zsolozsmájából, 1707.
2. ant. Örvend égben már ujjongva az égiek kórusa,
boldog társát úgy fogadja: zeng Istenhez szózata.

 
1154. oldal
3. ant. Bölcsességgel kormányozta Ura házát hű keze, járandóját kiosztotta, mikor eljött ideje.
RÖVID OLVASMÁNY Ef 4, 17. 20-21
Azt mondom, sőt figyelmeztetlek titeket az Úrban, ne éljetek úgy, mint a pogányok, akik hiúságokon járatják az eszüket. Ti azonban nem ezt tanultátok Krisztustól, ha valóban őrá hallgattatok, és megtanultátok, hogy Jézusban van az igazság.
RÖVID VÁLASZOS ÉNEK
V. Az Úr igaz, * És kedveli az igazságot. Az Úr.
F. Arca a méltányosságot nézi. * És kedveli az igazságot. Dicsőség az Atyának. Az Úr.
Magnificat-ant. Szent Istvánt, a dicső királyt, magyaroknak apostolát égből adott jelek, csodált napról napra magasztalják. Jó magyar nép, kérd őt esdve, minden rossztól óvjon keze!
FOHÁSZOK
Forduljunk nyitott szívvel mennyei Atyánkhoz, akihez Szent István király vezette népünket, és mondjuk:
Isten, hazánkért térdelünk elődbe!
Urunk, tekintsd István királynak szíve gazdagságát,
- és közbenjárására add ma is gazdag kegyelmedet népünknek!
Te István királyt néped tündöklő' csillagának akartad,
- add, hogy útmutatását mindenkor híven kövessük!
Urunk, te országunk kormányzását első' szent királyunkra bíztad,
- add, hogy népünk vezetői az igazság és a béke útján vezessenek minket!
Szent István a Boldogságos Szűzanyának ajánlotta országát,
- add, hogy a Nagyasszony gyermekeiként tudjunk
élni!
Elhunyt testvéreinket fogadd be a mennyei hazába,
-hogy nemzetünk szentjeivel vég nélkül örvendezze-­
nek benned!

 
1155. oldal
Mi Atyánk . . .
Könyörgés
Istenünk, te Szent István királyt itt a földön országunk koronájával ékesítetted, és szentjeid közé emelted. Add, kérünk, hogy aki a keresztény hit terjesztője volt hazánkban, legyen Egyházad védelmezője a mennyben. A mi Urunk.
Augusztus 21.
SZENT X. PIUSZ PÁPA
Emléknap
Giuseppe Sarto 1835-ben Veneto tartományban, Riese falucskában született. 1858-ban szentelték pappá, s e tisztét kitűnően gyakorolta. 1884-ben mantuai püspök, majd 1893-ban velencei pátriárka lett. 1903-ban pápává választották. A mindent Krisztusban megújítani jelszóval vette át a kormányzást, ezt tetté is váltotta a lélek egyszerűségében, szegénységben és bátorságban. Ezekkel az erényekkel szította fel a keresztény életet a hívek között; kora tévedéseivel bátran szembeszállt. Meghalt 1914. augusztus 20-án.
Lelkipásztorok, pápa közös zsolozsmája, 1630.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
Szent X. Piusz pápa Divino afflatu kezdetű apostoli rendelkezéséből
(AAS 3 71911/, 633-635)
Az Egyház szelíd hangú szava
A Szentírásba bevett és isteni sugallatra szerzett zsoltárok � mint köztudomású � már az ősegyházban is csodálatos módon emelték azoknak a híveknek az áhítatát, akik szüntelenül bemutatták Istennek a dicséret áldozatát, azaz az S nevének ajkukon fakadó magaszta-

 
1156. oldal
lását (vö. Zsid 13, 15; Óz 14, 3). Az ószövetségi szertartások gyakorlata alapján magában a szent liturgiában és a papi zsolozsmában is jelentős helyet kaptak a zsoltárok, így született meg, mint Vazul mondja, az Egyház szava és a zsoltározás, ez pedig VIII. Orbán elődünk elnevezése szerint édes gyermeke annak a himnuszéneklésnek, amelyet megszakítás nélkül énekelnek Isten és a Bárány trónusa előtt. Atanáz szerint ez tanítja meg az istentiszteletet végző embereket arra, hogy miképpen kell Istent dicsőíteni, és milyen szavakkal kell azt méltó módon kifejezni. Találóan mondja ezzel kapcsolatban Ágoston: Hogy az ember helyesen dicsőíthesse Istent, azért dicsőítette meg előbb önmagát Isten. És hogy miként dicsőítse az ember az Istent, azt az ő jóságos gondoskodásából tanulta meg, mert ő már megdicsőítette önmagát.
A fentieken kívül van még a zsoltárokban valami olyan csodálatos erő is, amely az összes erény gyakorlására serkenti a lelkeket. Mert noha az egész Szentírásunk, az ó- és az újszövetségi egyaránt, Istentől sugalmazott, és hasznos a tanításra � miként ez írva is van (vő. 2 Tim 3, 16) �, mégis a zsoltárkönyv � mely olyan mint a Paradicsom � az összes többi könyv gyümölcsét magában foglalva énekel, és azokkal együtt ráadásul saját gyümölcseit nyújtja a zsoltározás közben. Atanáz ismét találóan egészíti ki a mondottakat: Én úgy gondolom, hogy a zsoltározó számára szinte olyan a zsoltár, mint egy tükör, és a zsoltározó ebben olyan élethűen szemléli saját magát is, meg lelkének érzéseit is, hogy ezért is imádkozza azokat olyan szívesen. Ezért írja Ágoston a Vallomásaiban: Mennyire sírtam a himnuszok és énekek közben, milyen nagy buzgalomra indított szelíd hangú Egyházad szava! Mihelyt meghallottam ezeket a szavakat, a te igazságod töltötte el a szívemet, fellángolt a buzgóságom, és folytak a könnyeim; milyen jó volt azokat hallanom.
Mert ugyan kit ne indítana meg a zsoltárok ama számos helye, ahol Isten végtelen felségéről, mindenhatóságáról, felfoghatatlan igazságáról, jóságáról vagy ke-

 
1157. oldal
gyességéről és a többi végtelen dicsőségéről olyan lesett beszél? Kit ne lelkesítene hasonló érzelmekre az Istentől kapott jókért mondott sok hálaadás vagy az a sok bizalomteljes kérőimádság, vagy az a bűnbocsánatért esdő sok könyörgés? Ki az, akinek a szeretetét fel ne gyullasztaná megváltó Krisztusunk ékesen szóló előképe, akinek dicsőítő vagy könyörgő, reményteli vagy vágyódó szavát hallotta minden zsoltárban Ágoston?
VÁLASZOS ÉNEK l Tessz 2, 4. 3
V. Úgy beszélünk, mint akiket Isten alkalmasnak ítélt az evangélium hirdetésére. * Nem is az embereknek igyekszünk tetszeni, hanem az Istennek.
F. Igehirdetésünk nem megtévesztésből, hamis szándékból vagy álnokságból fakad. * Nem is az.
Könyörgés
Istenünk, te Szent X. Piusz pápát mennyei bölcsességgel és apostoli erővel töltötted el, hogy védelmezze a katolikus hitet, és mindent megújítson Krisztusban. Add, hogy tanítását és példáját követve elnyerjük a mennyei jutalmat. A mi Urunk.
Augusztus 22.
BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA KIRÁLYNŐ
Emléknap
Szűz Mária közös zsolozsmája, 1529, a következők kivételével:
IMÁDSÁGRA HÍVÁS
Ant. Krisztus Királyt, aki megkoronázta Édesanyját, jöjjetek, imádjuk!
Az Imádságra hívás zsoltára, mint az Általános részben, 497.

 
1158. oldal
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
HIMNUSZ
Teremtett rend tetőfokán
te, Szűz Királynő, fennen állsz,
az Isten legszebb műve vagy,
kegyelmekben leggazdagabb.
Mindent Fiával alkot ő,
s hogy első helyre lépj elő,
öröktől úgy határozott,
hogy szüld, ki téged alkotott.
Ahogy Krisztus volt fenn a fán
vértől bíborló nagy Király,
mint szenvedésben részese,
úgy lettél ?élők Anyja" te.
Oly sok dicséret ékesít,
ünneplünk kérve, ránk tekints,
mit hódolattal hirdetünk
rólad, fogadd el énekünk.
Dicsérjük most Szülöttedet,
Atyánkat és a Lelket is,
a nagy kegyelmek köntösét
csodákkal ők adták neked. Ámen.
MÁSODIK OLVASMÁNY
Szent Amadeus lausanne-í püspök szentbeszédeiből
(Horn. 7: SC 72, 188. 190. 192. 200)
A világ és a béke Királynője
Nézd csak, milyen fölségesen ragyogott Mária csodálatos neve már mennybevétele előtt itt a földön, és mindenütt ismeretes volt már dicsőségének híre, mielőtt e kiváló teremtményét a mennybe vette volna Isten. Illő volt, hogy Fia érdemei folytán előbb itt a földön dicsőség övezze Szűz Máriát, utána pedig megkapja dicsőséges helyét a mennyben is. Illő volt, hogy itt a

 
1159. oldal
földön dicső legyen, hogy azután bejusson a mennyei teljes boldogságba. Illő volt, hogy miként itt a földön az erények legmagasabb fokára felemelte őt a Szentlélek, ugyanúgy a legnagyobb mennyei dicsőségbe is bevigye.
Tehát már halandó földi életében elkezdte élvezni a jövendő mennyei boldogságot, azaz már itt a földön elérte az Istennel való legfölségesebb kapcsolatot, és egyben kimondhatatlan szeretetével segítette embertársait. Ezért volt része az angyal hódoló köszöntésében és az emberek tiszteletteljes szolgálatában. Mellette állott Gábor főangyal angyalok kíséretében. A többi apostollal együtt gondoskodott róla János apostol, aki maga is szűzi életet élt. Szeretettel fogadta magához a kereszten rábízott Szűzanyát. Az angyalok mint Királynőjüket, az apostolok pedig mint Úrnőjüket szerették, és mindnyájan gyöngéd tisztelettel hódoltak előtte.
Mária az erények legmagasabb fokán tündöklik, tenger sok isteni karizmával, megmérhetetlen kegyelemmel teljes, és így minden embernél kiválóbb lett, de bőkezű ajándékozással árasztja is mindezt a rá szomjazó hívő népre. Testi gyógyulást és lelki orvoslást nyújtott, hiszen életre tudta kelteni az embert a testi és lelki halálból. Ugyan van-e valaki, aki bánatosan és szomorúan, vagy az isteni misztériumokat meg nem ismerve távozott volna valaha tőle? Ugyan van-e valaki, aki, ha bármit is kért Urunk Anyjától, Máriától, ne boldogan és örvendezve ért volna haza?
Ilyen nagy isteni ajándékkal teljes ez a jegyes, ez az Egyszülött Jegyesnek édes és minden szeretetre méltó Anyja. Olyan, mint a bölcsesség kertjének forrása, mint az éló' és éltető vizek kútja, E vizek áradata a Libanonról, az Istentől indulva Sión hegyétől kiárad a körülvevő idegen népekre is. Mennyei bőséggel árasztotta ki rájuk a béke folyamát és a kegyelem áradatát. Amikor tehát a szüzek Szüzét az Isten és Fia, a Királyok Királya, az angyalok örvendezése és a főangyalok ujjongása meg a mennyeiek dicsőítő éneke közepette

 
1160. oldal
felvette a mennybe, akkor teljesedett be a Zsoltárosnak az a jövendölése, amelyet az Úrról így énekelt: A királynő ott áll jobbodon, arannyal átszőtt ruhában (vö. Zsolt 44, 10).
VÁLASZOS ÉNEK Vö. Jel 12, 1; Zsolt 44, 10
V. Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, öltözete a nap, lába alatt a hold, * Fején tizenkét csillagból korona.
F. A királynő' ott áll jobbodon, arannyal átszőtt ruhában. * Fejen tizenkét.
Könyörgés, mint a Reggeli dicséretben
REGGELI DICSÉRET
HIMNUSZ
Szent fényben ragyogó sároni rózsa,
Dávidtól eredő völgyi virágszál,
szebb vagy, Mária, szebb, mint valamennyi
üdvösségre jutott mennyei lélek.
Méltán ünneplünk Szűzanya néven,
mert a mennyek Urát vártad örömmel,
s boldog szíved alatt lakva sokáig,
méhedből született Krisztus a földre.
Hódol néki a száj, vallja Urául,
hajlik néki a térd szerte a földön;
őt kérjed, Szűzanyánk, szívbeli szóval,
éjünk űzze el, és fénybe borítson!
Ezt add meg minekünk, fény örök Atyja,
szintúgy Krisztus Urunk, s adja a Lélek,
Háromság, noha Egy, mind e világot
formáló hatalom, gondviselő Úr. Ámen.
Benedictus-ant. Világnak Királyné asszonya, mindenkor Szűz Mária, te szülted Krisztus Urunkat, mindnyájunk Megváltóját.

 
1161. oldal
Könyörgés
Istenünk, te anyánkká és királynőnkké tetted Fiad édesanyját. Tekints hathatós közbenjárására, és engedd, hogy mennyei országodban elnyerjük a gyermekeidnek megígért dicsőséget. A mi Urunk.
ESTI DICSÉRET
HIMNUSZ
Mennyek királyné asszonya,
minket meggörnyeszt bűn súlya,
imánkkal hozzád fordulunk,
irgalmat esdve kér szavunk.
Hallgass meg minket, jó Anya,
örök boldogság ajtaja,
benned reményünk felragyog,
mit Éva vétke elrabolt.
Királyunk Anyja, szűz, nemes,
esdj hu népednek életet,
a bűnbánatra kérj időt,
segíts, irgalmas őrizőnk.
Imád szavára, Mária,
a szentek ajkán kél ima;
Királynőnk, hathatós szavad
felénk fordítja az Urat.
Úrnőnek vallnak mindenek,
szolgáid vágyát meg ne vesd,
ha véget ér itt életünk,
nyugalmat, békét hozz nekünk.
Atyát, Fiút és Lelküket
övezze áldás, tisztelet,
kik minden dísznél ékesebb
fénykoszorút fontak neked. Ámen.
Magnificat-ant. Boldog vagy, Szűz Mária, mert hit-

 
1162. oldal
hitted, hogy beteljesedik benned mindaz, amit az Úr mondott neked: Krisztussal uralkodói mindörökre.
Könyörgés, mint a Reggeli dicséretben.
A Befejező imaóra után megfelelő az Áldott szép Úrnőnk antifónát mondani, 518.
Augusztus 23.
LIMAI SZENT RÓZA SZŰZ
A perui Limában született 1586-ban. Már otthon gyakorolni kezdte az erényeket, amikor azonban 1606-ban felöltötte Szent Domonkos harmadik rendjének öltözetét, a bűnbánat és a misztikus elmélkedés útján jelentősen előrehaladt. Meghalt 1617. augusztus 24-én, Limában.
Szüzek, 1668, vagy Szent asszonyok, szerzetesnők közös zsolozsmája, 1735.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
Limai Szent Róza szűz írásaiból
(Ad medicum Castillo: edit. L. Getino, La Patrona de America, Madrid, 1928, pp. 54-55)
Ismerjük meg Krisztusnak minden ismeretet felülmúló szeretetét!
Megváltó Urunk felemelte szavát, és felülmúlhatatlan fölséggel mondta: ?Tudja meg mindenki, hogy csak a gyötrelem után következik a kegyelem; értse meg mindenki, hogy a csapások terhe nélkül nem lehet eljutni a kegyelem csúcsára; tudja meg mindenki, hogy a karizmák mértéke csak az elviselt szenvedések arányában gyarapszik. Vigyázzanak az emberek, nehogy tévedésbe essenek, és nehogy elbukjanak! Ez az egyedül igazi paradicsomi lépcső, és kereszt nélkül nincs út, amelyen a mennybe feljuthatnának."

 
1163. oldal
E szavak hallása után nagy vágy fogott el, hogy kimenjek a főtérre, és nyilvánosan, hangos szóval hirdessem ott minden korú, minden nemű és minden állapotú embernek: ?Halljátok, ti, népek, halljátok, ti, nemzetek! Krisztus parancsára, az ő szájából vett szavakkal élve, figyelmeztetlek benneteket: Kegyelmet másként nem szerezhetünk, csak úgy, ha megpróbáltatásokat szenvedünk. Szenvedést szenvedésre kell ugyanis halmoznunk, hogy lelkünk bensejében részesedjünk az isteni természetben, hogy eljussunk Isten gyermekeinek dicsőségére és lelkünk tökéletes boldogságára."
Ugyanez a gyötrő nyugtalanság indított arra, hogy hirdessem az isteni kegyelem szépségét; s ez oly szorongásokkal sarkallt, hogy akaratom ellenére is beleizzadtam, és levegő' után kapkodtam. Akkor úgy gondoltam, hogy lelkem már nem maradhat tovább testem börtönében, hanem széttörve annak műiden bilincsét, felszabadulva és egészen egyedül, még nagyobb lendülettel bejárja majd az egész világot, hogy hirdesse: ?Bárcsak megismernék a halandó emberek, milyen nagy valami az isteni kegyelem; milyen szép, milyen nemes, milyen értékes; mennyi gazdagságot rejteget magában, mennyi kincset, mennyi ujjongó örömet! Akkor aztán egész biztosan minden igyekezetükkel és gondjukkal arra törekednének, hogy szenvedéseket és gyötrelmeket vállaljanak magukra. A föld minden lakója arra törekednék, hogy jó sors helyett kellemetlenségeket, betegségeket és gyötrelmeket keressen, csali azért, hogy a kegyelem felbecsülhetetlen kincsét megszerezze magának. Ilyen a szenvedés ára és legfőbb haszna. Senki sem panaszkodnék keresztje miatt, sem az esetleges szenvedések miatt, ha megismerné azt a mérleget, amelyen lemérik, hogy ki mit kapjon."
VÁLASZOS ÉNEK l Kor l, 27. 28-29; Zsolt 137, 6
V. Isten azt választotta ki, ami a világ szemében balga, hogy megszégyenítse a bölcseket, s a semminek lát-

 
1164. oldal
szókat, hogy megsemmisítse azokat, akik valaminek látszanak. * így senki sem dicsekedhet Isten előtt.
F. Fölséges az Úr, az alázatosra rátekint, de a kevélyt messziről megismeri. * így senki sem.
Könyörgés
Istenünk, te Limai Szent Róza lelkében lángra gyújtottad szeretetedet, és arra indítottad, hogy elhagyva a világot kemény vezeklésben egyedül neked éljen. Közbenjárására add, hogy a földön az igaz élet útját járjuk, a mennyben pedig eljussunk hozzád, minden boldogságunk forrásához. A mi Urunk.
Augusztus 24.
SZENT BERTALAN APOSTOL
Ünnep
Kánában született. Fülöp apostol vezette őt Jézushoz. A hagyomány szerint az Úr mennybemenetele után Indiában hirdette a hitet, és ott is szenvedett vértanúságot.
Apostolok közös zsolozsmája, 1567, a következők kivételével:
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
Aranyszájú Szent János püspöknek Az első korintusi levélről mondott szentbeszédeiből
(Hom. 4, 3. 4: PG 61, 34-36)
Istennek a ?gyöngesége" erősebb az embereknél
A szent kereszt tanulatlan emberek révén győzött, mégpedig az egész földkerekséget győzte meg. Nem jelentéktelen dolgokat hirdetett: Istenről szólt, az igaz vallásról, az evangélium szerint való életről és az eljövendő ítéletről. Az egyszerű, tanulatlan embereket mind bölcs emberekké tette. Lásd tehát, mennyire igaz, hogy Isten ?oktalansága" bölcsebb, ?gyengesége" pedig erősebb az embereknél.
Hogyan nyilvánult meg ez a nagyobb erő? Úgy, hogy az egész világot meggyőzte, és mindenkit arra kényszerített, hogy állást foglaljon. A Megfeszítettnek nevét számtalan ellensége akarta kiirtani a földről, és éppen az ellenkezője következett be: ez a név diadalmasan fennmaradt, sőt egyre nőtt a híre, ellenségei pedig elbuktak, és utolérte őket a pusztulás. Bár élők viseltek hadat a Megholttal szemben, mégsem értek el semmit. Tehát amikor a görögök azt mondják rólam, hogy halott vagyok, nagy ostobaságuknak adják bizonyságát; amikor nekik az a véleményük rólam, hogy ostoba vagyok, én akkor minden bölcsnél bölcsebbnek bizonyulok; amikor ők engem gyengének neveznek, akkor pedig a saját maguk még nagyobb gyengeségét tárják a világ elé. Amit ugyanis Isten kegyelmével kitűnően meg tudtak valósítani a vámosok és halászok, azt a bölcselők, a zsarnokok és ahányan csak élnek a föld hátán, még csak elképzelni sem tudták.
Erre gondolt Pál, amikor ezt írta: Istennek a ?gyöngesége" erősebb az embereknél (l Kor l, 26). Már csak ebből is nyilvánvaló, hogy Istentől való ez az igehirdetés. Mert ugyan honnan is juthatott volna tizenkét embernek eszébe, hogy ekkora vállalkozásba kezdjen? Olyan tizenkét embernek, akik tanulatlanok voltak, akik ki sem mozdultak a tavak, folyók és eldugott falvak világából. Akik azelőtt talán életükben sem láttak nagyvárost, városi forgatagot, most üzenjenek hadat az egész földkerekségnek? Volt, aki megírta róluk, mégpedig kertelés nélkül, legkevésbé sem akarva palástolni bűnüket, hogy gyávák és kislelkűek voltak. Mekkora bizonyság ez az igazság mellett! Mit is írtak meg tehát róluk? Azt, hogy amikor Krisztust elfogták, egyszerre megfeledkeztek sok csodájáról, elfutottak; aki pedig az első volt a tizenkettő közül, még meg is tagadta Urát.
Hogyan magyarázzátok meg azt, hogy akik Krisz-

 
1166. oldal
tus életében a zsidók támadására egyszeriben összeomlottak, ugyanazok akkor, amikor már Jézus meghalt, és eltemették, és amint ti mondjátok, fel nem támadt, tehát nem is intézett hozzájuk bátorító szavakat, nem lelkesítette őket, igen, akkor fogtak hozzá, hogy az egész mérhetetlenül nagy földkerekséget meghódítsák? Vajon nem mondhatták volna-e egymásnak: ?Micsoda?! Önmagát nem volt képes megmenteni, hát majd megvéd minket? Életében önmagán sem segített, hát majd halálában fog mellénk állni? Életében egyetlen népet sem hódított meg, mi pedig majd, nevére való hivatkozással, meg fogjuk győzni az egész világot? Ilyesmit nemhogy megtenni, de csak elképzelni is, ellenkezik a józan ésszel!"
Éppen ezért nyilvánvaló, hogy ha nem látták volna ó't feltámadása után, és hatalmának ekkora bizonysága nem győzte volna meg őket, semmiképpen sem bocsátkoztak volna ekkora kalandba.
VÁLASZOS ÉNEK l Kor l, 23-24; 2 Kor 4, 8; Róm 8, 37
V. A megfeszített Krisztust hirdetjük: ő a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak meg balgaság, a meghívottaknak azonban: * Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége.
F. Mindenfelől szorongatnak minket, de mindezeken diadalmaskodunk őáltala, aki szeret minket. * Krisztus.
HIMNUSZ Téged, Isten, dicsérünk, 500. Könyörgés, mint a Reggeli dicséretben.
REGGELI DICSÉRET
HIMNUSZ
Isten nagy háza népe közt
királyi fényben tündökölsz,
Szent Bertalan, figyelj reánk,
kérünk, míg így magasztalunk:

 
1167. oldal
Kiválasztó tekintetét
reád vetette már az Úr,
mert látta, szívedben mi él:
őszinte érzés, tisztaság.
Kiről próféták szózata
szólott a századok során:
a Messiást, e nagy csodát
már örvendezve láthatod.
Tanítványául is fogad,
a feltétel, mit rád kiszab:
nehéz kereszt lesz életed,
s jutalmul égi székben ülsz.
Krisztus Király barátja vagy,
apostolává tett az Úr,
a Mesternél vagy, s új erőt
a Mester életével adsz.
Dicsőség, hála őneki,
ki érdemedből ad nekünk
országában lakóhelyet,
és nem múló örvendezést. Ámen.
Könyörgés
Urunk, Istenünk, erősítsd bennünk azt a hitet, amellyel Szent Bertalan apostol mindhalálig ragaszkodott Fiadhoz. Közbenjárására add, hogy Egyházad híven szolgálja minden nép üdvösségét. A mi Urunk.
NAPKÖZI IMAÓRA
Antifónák és zsoltárok a soros köznapról. Rövid olvasmány az Apostolok közös zsolozsmájából, 1574. Könyörgés, mint fentebb.

 
1168. oldal
Augusztus 25.
SZENT LAJOS
IX. Lajos 1214-ben született, és már 22 éves korában Franciaország királya lett. Házasságot kötött, 11 gyermeke volt, akiket gondosan nevelt. Kitűnt a bűnbánat és az imádság szellemében, a szegények iránti szeretetben. Országa kormányzásában nemcsak a népek békéjére és alattvalói anyagi jólétére volt gondja, hanem lelki szükségletükről is gondoskodott. Krisztus sírjának felszabadítására keresztes hadjáratot indított. Karthágó közelében halt meg 1270. augusztus 25-én.
Szent férfiak közös zsolozsmája, 1690.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
Szent Lajosnak fiához írt lelki végrendeletéből
(Acta Sanctorum Augusti 5 /1868/, 546)
A jó király áldás a föld számára
Kedves fiam, mindenekelőtt arra buzdítlak, hogy szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből és minden erődből; e nélkül ugyanis nincs üdvösség.
Fiam, tartózkodnod kell mindattól, amiről tudod, hogy nem tetszik az Úrnak, vagyis minden halálos bűntől. Inkább vállald a vértanúság valamennyi kínját, mint hogy egyetlen halálos bűnt is elkövess.
Továbbá, ha az Úr valamilyen megpróbáltatást bocsát rád, adj hálát érte, és viseld el szívesen, tudva, hogy ezt talán nagyon is megérdemelted, és hogy ez is a javadra válik. Ha viszont az Úr jóvoltából sikerekben lesz részed, alázatosan hálát kell adnod érte. Óvakodjál, nehogy a siker romlásodat okozza, akár hivalkodó dicsekvésed miatt, akár pedig bármi más módon. Vigyázz tehát, nehogy megsértsd és megbántsd Istent éppen azokkal az ajándékokkal, amelyeket tőle kaptál.
Szívesen és áhítattal végy részt az Egyház istentisz-

 
1169. oldal
teletén. Amikor a templomban vagy, ne nézegess szórakozottan ide-oda, ne beszélgess feleslegesen, hanem imá dkozzál összeszedetten az Úrhoz ajkad fohászaival és szívből fakadó elmélkedéssel.
Együttérző szívvel fordulj a szegények, szerencsétlenek és elnyomottak felé. Amennyire tőled telik, támogasd és vigasztald őket. Minden kapott jótéteményért adj hálát Istennek, hogy méltó lehess még nagyobb javak elnyerésére. Alattvalóiddal szemben törekedj olyan helyes magatartásra, hogy az igazságosság egyenes útját kövesd, és arról se jobbra, se balra le ne térj. Amíg az igazságról meg nem bizonyosodól, addig jobban pártfogold a szegényt, mint a gazdagot. Legyen gondod arra, hogy alattvalóid igazságosságban és békében éljenek, kiváltképpen az egyházi személyek és a szerzetesek.
Legyen odaadó és engedelmes lelkületed anyánk, a római Egyház iránt, és a pápa iránt, aki lélekben atyánk. Azon fáradozzál, hogy távol maradjon országodtól mindenféle bűn, különösen az istenkáromlás és az eretnek tanítás.
Végezetül, kedves fiam, megáldalak mindazzal az áldással, amellyel egy istenfélő édesapa megáldhatja a fiát. A teljes Szentháromság és összes szentjei őrizzenek meg minden rossztól! Adja meg neked az Űr azt a kegyelmet, hogy mindenben teljesíthesd akaratát, és így megdicsőüljön szolgálatod által. E földi élet végén pedig együtt juthassunk el oda, ahol mindörökké láthatjuk, szerethetjük és dicsőíthetjük őt. Ámen.
VÁLASZOS ÉNEK 2 Kir 18, 3. 5. 6. 7
V. Azt tette, ami kedves az Úr szemében; a királyok között nem volt hozzá hasonló: ragaszkodott az Úrhoz, * És hűségesen követte őt.
F. Szem előtt tartotta parancsait, vele volt az Úr. * És hűségesen.

 
1170. oldal
Könyörgés
Istenünk, te Szent Lajos királyt a földi kormányzás gondjai közül mennyei országod dicsőségébe emelted. Közbenjárására segíts földi feladatainkat úgy teljesítenünk, hogy elnyerjük örök országodat. A mi Urunk.
Ugyanezen a napon, augusztus 25-énKALAZANCI SZENT JÓZSEF ÁLDOZÓPAP
Aragóniában (Spanyolországban) született 1557-ben. Kitűnő nevelést kapott, majd 1583-ban pappá szentelték. Előbb hazájában működött, majd Rómában a szegény gyermekek nevelésével foglalkozott. 1617-ben megalapította a piaristák rendjét, amelynek ugyanez a célja. Sokat tűrt, irigyeinek rágalmaitól is szenvednie kellett. Rómában halt meg 1648. augusztus 25-én.
Szent férfiak, nevelők, 1745, vagy Lelkipásztorok közös zsolozsmája, 1630.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
Kalazanci Szent József áldozópap írásaiból
(Memóriale al Card. M. A. Tonti, 1621: Epriem. Calas. 36, 9-10: Romáé, 1967, pp. 473-474; L. Picanyol, Epistolario di S. Giuseppe Calasanzio, 9 vol., ediz. Calas., Romae, 1951-1956, passim)
Törekedjünk Krisztushoz ragaszkodni és csakis az ő kedvében járni!
Eléggé tudja mindenki, hogy mennyire jelentős és elismerésre méltó szent tevékenység a gyermekek tanítása, kiváltképp a szegényeké, hiszen ez az oktatás segíti hozzá őket örök üdvösségük eléréséhez. Amikor ismereteket közlünk velük, vagy vallásosságra neveljük és hittanra oktatjuk őket, egyaránt gondoskodunk testi

 
1171. oldal
és lelki jólétükről, így ugyanazt a szolgálatot teljesítjük irántuk, amit őrzőangyalaik látnak el.
Ezenfelül igen nagy segítséget nyújtunk a serdülő ifjúságnak, mert nem csupán a rosszat tartjuk távol tőlük, hanem a jó cselekvésre is épp ebben a korban tudjuk a legkönnyebben rábírni és fellelkesíteni őket, tekintet nélkül származásukra vagy anyagi helyzetükre. Ez az a segítség, amellyel � mint köztudomású � oly kedvezően tudjuk átalakítani a fiatalokat, hogy a nevelés befejeztével már fel sem lehet ismerni, milyenek is voltak a nevelés megkezdése előtt. Olyanok az ifjak, mint a facsemeték: könnyű a tetszésünk szerint arrafe­lé fordítani lelküket, amerre akarjuk. Ámde ha engedjük, hogy elfásuljanak, jól tudjuk, mily nehéz lesz már hajlítani őket, sőt néha teljesen lehetetlen is.
Ha a gyermekeknek, főleg a szegényeknek, kellő nevelést adunk, ez nemcsak emberi méltóságukat gyarapítja, hanem az emberi és a keresztény társadalomban is általános tetszést arat, mert nagyon örülnek majd egyrészt a szülők, hogy fiaikat ily módon a helyes útra vezettük, másrészt az államok vezetői is, mert derék alattvalókra és jó polgárokra tesznek szert, de legesleginkább az Egyház, mert érettebben és eredményesebben iktatódnak be az ő sokágú életébe és tevékenységébe mint Krisztus szerető hívei és az evangélium megvallói.
Csakhogy sok szeretet, mérhetetlen türelem és mindenekelőtt mélységes alázatosság szükséges azokban, akik vállalják ezt a nagy gondosságot kívánó munkát, így lesznek méltók arra, hogy Urunk � akit alázatos szívvel kérünk � az igazság alkalmas munkatársaivá tegye őket, megerősítse nemes tisztségük betöltésében, és végül majd mennyei jutalmával is gazdagítsa a szerint az ígéret szerint, hogy akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok (Dán 12, 3).
Ezt pedig könnyebben elérik, ha örökös szolgálatra kötelezve el magukat törekednek Krisztushoz ragasz-

 
1172. oldal
kodni, és csakis az ő kedvében járni, hiszen ő mondotta: Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek (Mt 25, 40).
VÁLASZOS ÉNEK l Tessz 2, 8; Gal 4, 19
V. Nemcsak Isten evangéliumát, hanem életünket is nektek akartuk adni. * Ennyire megszerettünk benneteket.
F. Fiaim, újra a szülés fájdalmait szenvedem értetek, amíg Krisztus ki nem alakul bennetek. * Ennyire.
Könyörgés
Istenünk, te Kalazanci Szent József áldozópapot oly nagy szeretettel és türelemmel ajándékoztad meg, hogy egész életét az ifjúság tanítására és nevelésére szentelte. Add, hogy akit a bölcsesség tanítómestereként ünneplünk, állhatatosán kövessük az igazság szolgálatában. A mi Urunk.
Ugyanezen a napon, augusztus 25-én
A KALOCSAI FŐEGYHÁZMEGYÉBEN:
A KALOCSAI FŐSZÉKESEGYHÁZ FELSZENTELÉSE
Ünnep
Kalocsa első székesegyháza, egy egyhajós kis bazilika, Asztrik érsek idejében épült a XI. század első éveiben. Ezt a XIII. század elején egy háromhajós román stílusú templom váltotta fel, amely a tatárjáráskor súlyos sérüléseket szenvedett. A XIV. század vége felé átépítették. Ez a templom a török hódoltság alatt is sokáig megmaradt, de a Bocskaielkelés alkalmával elpusztult 1602-ben. A török hódoltság elmúltával Patachich Gábor érsek kezdte el építeni a jelenlegi székesegyházat, amely csak 1754-re készült el. A XVIII. század utolsó éveiben tűzvész folytán erősen megrongálódott, de rendbehozták, és 1816. augusztus 25-én Klobusitzky Péter szatmári püspök, ke-

 
1173. oldal
sőbbi kalocsai érsek szentelte fel a mennybe fölvett Szűzanya tiszteletére.
Templomszentelés közös zsolozsmája, 1507.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
Szent Ágoston püspök beszédeiből
(Sermo 336, 1-2. 337, 5: PL 38 /edit. 1861/, 1471-1472. 1477.1478)
Isten temploma mi vagyunk, ha megmaradunk a szeretetben
E közösség mai ünnepének tárgya: az imádság házának felszentelése. Ez tehát a mi imádságaink haza: Isten háza pedig mi magunk vagyunk. Ha Isten háza mi vagyunk, e világban épülünk, hogy a világ végén felszenteljenek bennünket. Az épület, sőt az építkezés maga is munkát kíván, a felszentelés már ujjongást.
Ami itt történt, amikor a falak emelkedtek, az történik most is, amikor a Krisztusban hívők összegyűlnek. Amikor ugyanis hisznek, mintegy fa és kő termelődik az erdőkből meg a hegyekből; amikor megtanulják hitünket, és megkeresztelkednek, akkor formálódnak, mesterkezek faragják, egyengetik, és helyükre illesztik őket.
Mindazonáltal csak úgy alkotjuk az Úr házát, ha szeretetben egyesülünk. Ha a gerendák és a kövek nem kapcsolódnának biztos rendben egymásra, ha nem kötődnének békésen egybe, ha valamiképpen nem egyesülnének szeretetben, senki sem lépne be ebbe a templomba. Végül, ha azt látod, hogy egy épületben a kövek és gerendák szilárd egységben vannak, biztonságosan beléphetsz, nem félsz, hogy összeomlik.
Krisztus Urunk tehát be akar lépni, és közöttünk akar lakni, ezért mondotta mintegy építkezni akarva: Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! (Jn 13, 34). Parancsot adok nektek, mondta. Amíg ugyanis ré-

 
1174. oldal
giek voltatok, nem épültetek számomra házzá. Saját romjaitokban hevertetek. Szeressétek tehát egymást, hogy kiemelkedjetek régi romjaitokból.
Gondoljátok meg tehát, szeretteim, hogy a jövendölések és ígéretek alapján még fel kell építenünk ezt a házat az egész világon.
Szeressünk, viszontszolgálat nélkül szeressünk! Hisz Istent szeretjük, akinél nem találunk jobbat. Önmagáért szeressük, magunkat őbenne, őmiatta. Embertársát így az szereti igazán, aki benne Istent szereti, vagy azért, mert az benne van már, vagy azért, hogy benne legyen. Ez az igazi szeretet.
Ez a templom csak egy bizonyos időre épült, és nem is fog örökké állni, amint halandó testünk sem, amelynek igényeit van hivatva ez a sok áldozatkészségből épült templom kielégíteni. Istentől kapunk lakást: örök otthont a mennyben, amelyet nem emberi kéz épített (2 Kor 5, 1). Testünk temploma a feltámadásban lesz égi és örök. De ha most még nem is láthatjuk színről színre (l Kor 13, 13), a hit által mégis bennünk lakik az Isten. Az így bennünk lakó Istennek a jó cselekedetek által készítünk lakást. Ezek a tettek ugyan nem örökkévalók, de az örök életre vezetnek. Ezek közül való az a cselekedet is, amely ezt a templomot építette. Az égben nem ilyen épületeket fogunk emelni. Ott nem omlandó épület épül, ahova halandó nem lép be. De legyen üdvös a ti időre szóló cselekedetetek, hogy a jutalom is örök legyen.
Éppen ezért nagy buzgósággal és lelketek szeretetével építsétek jótetteitek által a hit és a remény házát, amelyre most még szükségtek van. Szívetekbe tegyétek fundamentumnak az apostolok és próféták tanítását, padozatnak terítsétek le alázatosságtokat, az üdvös tanítást erősítsétek meg lelketekben, imádságokkal és szentbeszédekkel, mint erős falakkal; s a gyengéket mint oszlopok támogassátok, a szűkölködőket mint tető fedjétek be, hogy az Úristen ideigtartó jó cselekede-

 
1175. oldal
tekért örök javakkal fizessen, ti pedig az ő örökre felszentelt tökéletes templomai lehessetek.
VÁLASZOS ÉNEK Zsolt 83, 2-3. 5
V. Mily kedves a te hajlékod, Seregek Ura: epedve sóvárog lelkem * Az Űr udvarába!
F. Aki házadban élhet, Urunk, téged dicsérhet szüntelen. * Az Úr udvarában.
HIMNUSZ Téged, Isten, dicsérünk, 500. Könyörgés a Közös részből, 1517.
NAPKÖZI IMAÓRA
Antifónák és zsoltárok a soros napról. Minden más a Közös részből, 1518.
Augusztus 27.
SZENT MÓNIKA
Emléknap
Az afrikai Tagastében született 331-ben keresztény családból. Fiatal leányként a pogány Patríciushoz adták férjhez. Fiai között van Szent Ágoston, akinek megtéréséért sok könnyet hullatott és sokat imádkozott Istenhez. Az igazi édesanya mintaképe: hitét imádsággal táplálta és erényeivel ékesítette. Ostiában halt meg 387 őszén.
Szent asszonyok közös zsolozsmája, 1716.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
Szent Ágoston püspök Vallomásainak könyvéből
(Lib. 9, 10-11: CSEL 33, 215-219)
Jussunk el az örök bölcsességre!
Már küszöbön leselkedett a nap, amelyen anyám-

 
1176. oldal
nak távoznia kellett földi életéből. Te, Uram, tudtad ezt a napot, nekünk még nem volt sejtelmünk se róla. Történt � úgy hiszem, rejtett irányításoddal �, hogy ó' és én az egyik ablakra könyökölve álltunk. A szállást adó ház belső kertjére láttunk onnét, a Tiberisparti Ostiában, ahol messze a világ zajától, hosszú utazásunk bajai után a tengeri útra gyűjtöttünk erőt.
Meghitten, édesen beszélgettünk, csupán egymással. Elfelejtettük, ami mögöttünk volt, és nekifeszültünk az előttünk levőknek (vö. Fil 3, 13). Fontolgattuk magunk között, jelenlétedben, Uram, örök Igazság, hogy milyen lesz majd a szentek örök élete, amelyet szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív föl nem fogott (vö. l Kor 2, 9). Szívünk ajakával áhítoztunk forrásod ma­ gasztos csöppjeire, az élet forrására, mely tenálad van (Zsolt 35, 10).
Ilyesféléket mondottam, talán másképpen, vagy nem pontosan e szavakkal, Uram, te tudod, hogy e dolgokról történt csevegésünk napján, midőn beszélgetésünk folyamán ugyancsak silánynak láttuk a világot minden gyönyörűségével együtt, így szólott anyám: ?Ami engem illet, fiam, nem találom én már örömö­met e földi élet során semmiben. Mit keressek, miért éljek itt, nem tudom. E világban való minden reménységem szertefoszlott. Csupán egy dolog volt, amiért ideig-óráig még szívesen maradtam e földi tereken, hogy téged halálom előtt katolikus kereszténynek lássalak. Telezetten teljesítette kérésemet az Isten, hiszen megveted immár a földi boldogságot, sőt az Úr szolgájaképpen látlak. Mit keressek tehát a földön?"
Nem emlékszem pontosan, hogy az anyámnak erre mit feleltem. Talán öt nap sem múlt el ezután, vagy alig valamivel több, és láz döntötte őt ágynak. Betegsége egyik napján ájulásba esett, és egy kevés ideig eszméletlenül feküdt. Összeszaladtunk, ámde magára eszmélt hamarosan, és amikor meglátott minket ágya mellett, engem és testvéremet, mintegy kérdő hangon így szólt hozzánk: ?Hol voltam?"

 
1177. oldal
És mihelyt látta, hogy mennyire megrendített bennünket a fájdalom, így folytatta tovább: ?Tehát itt temetitek el anyátokat." Hallgattam, és könnyeimmel gyürkőztem. Fivérem motyogott valamit, talán, hogy inkább azt óhajtaná, ha nem idegenben, hanem hazai földön zárná le a szemét. Midőn ezt hallotta anyám, gyötrődő arccal mintegy büntetésül, hogy effélékre gondol, rátekintett, majd rám emelte róla a szemét, és szólt: ?Nézd csak, mit beszél!" Majd mindkettőnknek csakhamar ezt mondotta: ?Földeljetek el bárhol ezt a testet. Ne okozzon ez nektek semmi gondot. Csak arra kérlek titeket, hogy az Úr oltáránál emlékezzetek meg rólam, akárhol is lesztek." Midőn ezt a kívánságát, amennyire tudta, szavakba öntötte, elcsendesedett. Tovább küzdött súlyosbodó betegségével.
VÁLASZOS ÉNEK l Kor 7, 29. 30. 31; 2, 12
V. Az idő rövid, ezért aki örül, éljen úgy, mintha nem örülne, s aki felhasználja a világ dolgait, mintha nem élne velük, * Mert ez a világ elmúlik.
F. Mi nem a világ lelkét kaptuk. * Mert.
REGGELI DICSÉRET
Benedictus-ant. Meghallgattad őt, Uram, és nem utasítottad vissza, amikor imáiban könnyeivel áztatta a földet.
Könyörgés
Irgalmas Istenünk, szomorúak vigasztalója, te Szent Mónika könnyes imádságát fiának, Ágostonnak megtérésével jutalmaztad. Közbenjárásukra add, hogy bűneinket megsirassuk, és megbocsátó kegyelmedet elnyerjük. A mi Urunk.
ESTI DICSÉRET
Magnificat-ant. Mónika már itt a földön úgy élt Krisztusban, hogy hitével és tetteivel megdicsőítette Isten nevét.

 
1178. oldal
 
SZENT ÁGOSTON PÜSPÖK ÉS EGYHÁZTANÍTÓ
Emléknap
Az afrikai Tagastében született 354-ben. Hányatott ifjúsága volt mind tudományos, mind pedig erkölcsi téren, mígnem Milánóban megtért, és 387-ben Szent Ambrus püspök megkeresztelte. Hazájába visszatérve aszketikus életet élt. 395-ben Hippó püspökévé választották. 34 éven keresztül hívei példakepe volt, beszédeivel és írásaival nevelte őket. Műveiben kora tévedései ellen küzdött, és az igaz hitet bölcsen világította meg. Meghalt 430. augusztus 28-án.
Lelkipásztorok, 1630, vagy Egyháztanítók közös zsolozsmája, 1656 ,a következők kivételével.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
Szent Ágoston püspök Vallomásainak könyvéből
(Lib. 7, 10, 18; 10, 27: CSEL 33, 157-163. 255)
Ő, örök igazság! Ó, igaz szeretet! Ó, szeretetreméltó örökkévalóság!
Intést kaptam, hogy térjek magamba, és azért vezetéseddel bensőm melységébe léptem. Megtehettem, mert te lettél segítőm (vö. Zsolt 29, 11). Beléptem. Lelkem szeme bármilyen gyönge volt, de lelkem e szeme fölött, értelmem fölött, változhatatlan világosságot láttam. Nem a testi szemmel is látható mindennapi világosságot. Nem is ezzel a világossággal valami egyne műt, ennél talán nagyobbat, vakítóbban világítót és özönével mindent betöltőt. Nem ebből származott, hanem másmilyen volt, minden egyébtől ugyancsak eltérő. Nem úgy terült értelmem fölé, mint például a vízre az olaj, vagy földünkre az ég. Magasabban volt, mert ő alkotott engem, és én alatta voltam, hiszen tőle kaptam

 
1179. oldal
létezésemet. Ha valaki az igazságot ismeri, ismeri ezt a fényt is.
Ó, örök igazság! Ó, igaz szeretet! Ó, szeretetreméltó örökkévalóság! Te vagy ez, Istenem. Éjjel-nappal hozzád sóhajtozom. Midőn első ízben észrevettelek, magadhoz emeltél engem, hogy rádöbbenjek: valóban létezik, amit ismernem kellene, de ismeretére még nem vagyok alkalmas. Nagy erősen reám sugaraztál, és visszalökted gyönge pillantásomat. Szeretet és borzongás remegett végig rajtam. Ráeszméltem, hogy messze bolyongok tőled, és nem hasonlítok hozzád ezen a vidéken. Mintha a magasságból szavadat hallottam volna: ?Én az erősek eledele vagyok. Növekedj, és eszel majd belőlem. Nem te változtatsz azonban engem magadba, mint tested eledelét, hanem te változol majd belém."
Utat kerestem, miképpen szerezzek erőt, amely alkalmassá nevel majd arra is, hogy élvezzelek téged. És nem találtam, míg nem öleltem át az Isten és az ember közötti közvetítőt, az ember Krisztus Jézust (vö. l Tim 2, 5). ő mindenek fölött való, örökké áldott Isten (Róm 9, 5). Hívogat és szólongat bennünket: Én vagyok az út, az igazság és az élet (Jn 14, 6). Az eledelt, amelynek vételére még gyönge voltam, a test leplébe zárta, mert az Ige testté lett (Jn l, 14), hogy tejjel etesse csecsemőkorunkat Bölcsességed révén. Mindent általa teremtettél.
Éppen olyan régi, mint örökkön új Szépség: későn gyulladt föl szereteted bennem, íme, belül voltál, én pedig kívül, és kint kerestelek. Szépséges világodnak én rútságommal rohantam neki. Velem voltál, de én nem voltam veled. Távol tartottak tőled engem olyan dolgok, amelyek nem léteznének, ha nem volnának ben­ ned. Hívtál, kiáltottál, és összetörted süketségemet. Fölcsillámlottál, sugarad rám özönlött, és messze űzted vakságomat is. Illatoztál, én lélegzetet vettem, és már lihegek feléd. Megízleltelek, már éhezek reád, és szomjúhozlak téged. Érintettelek, és fölgyulladt a vágyam, hogy békédet elnyerjem.

 
1180. oldal
VÁLASZOS ÉNEK
V. Ó, igazság, szívem fénye, nem sötétségeim szóltak hozzám; eltévelyegtem, de visszaemlékeztem reád, * És íme, nyugtalanul visszatérek, és forrásodhoz vágyódom.
F. Nem én vagyok az életem; rosszul éltem magammal, de benned újjáéledek. * És íme.
Könyörgés, mint a Reggeli dicséretben.
REGGELI DICSÉRET
HIMNUSZ
Csillagként fénylik e csodálatos pap,
egyháztanítónk, Szent Ágoston püspök,
gazdagon szórja hitünk tiszta fényét
szerte a földön.
Égi Sionnak nagynevű fiáért
adjunk ma hálát Isten irgalmáért,
ki őt csodásán bő kegyelmi fénnyel
fűzte magához.
ő szent hitünket éber szemmel őrzi,
tévely hatalmát tőlünk messze űzi,
erkölcsi szennyet mos le igaz tannal,
nagy diadallal.
Ágoston, népnek kegyes oktatója,
papságunk tükre, szerzetesrend atyja,
hogy ránk ma kedvvel nézzen Isten arca,
kérd te is értünk!
Áldás, dicsőség a Szentháromságnak,
hogy titkát ésszel, szívvel is kutattad,
mert lélek mélyén s fent a csillagokban
képe jelen van. Ámen.
Benedictus-ant. Urunk, te ébreszted fel bennünk magasztalásod örömét, mert magadnak teremtettél bennünket, és nyugtalan a szívünk, míg meg nem pihen benned.

Könyörgés
Istenünk, újítsd meg Egyházadban azt a lelkületet, amellyel betöltötted Szent Ágoston püspök szívét, hogy mi is egyedül téged szomjazzunk és keressünk, igaz bölcsesség forrása és minden szeretet szerzője. A mi Urunk.
ESTI DICSÉRET
HIMNUSZ Csillagként, mint a Reggeli dicséretben, 1180.
Magnificat-ant, Éppen olyan régi, mint örökkön új Szépség: későn gyulladt föl szereteted bennem. Hívtál, kiáltottál, és összetörted süketségemet.
Augusztus 29.
KERESZTELŐ SZENT JÁNOS VÉRTANÚSÁGA
Emléknap
IMÁDSÁGRA HÍVÁS
Ant. Isten Bárányát, akit szenvedésében János megelőzött, jöjjetek, imádjuk!
Az Imádságra hívás zsoltára, mint az Általános részben, 497.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
HIMNUSZ Az ég kegyének hírnöke, mint az Esti dicséretben,1185.
MÁSODIK OLVASMÁNY
Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap szentbeszédeiből
(Hom. 23: CCL 122, 354. 356-357)
Jézus születésének és halálának előfutára.
Az Úr születésének, igehirdetésének és halálának

 
1182. oldal
boldog előfutára az égiek előtt is méltón tett tanúságot küzdelméről; ahogy a Szentírás mondja: Bár az emberek szerint kínokat szenvedett, balhatatlansággal teljes mégis reménye (vő. Bölcs 3, 4). Méltán ünnepeljük mennyei születésnapját díszes ünneppel, hiszen maga tette ünnepélyessé szenvedésével, és ékesítette fel piros vérének ragyogásával. Méltán tiszteljük emlékét lelki örvendezéssel, hiszen az Úr mellett tett tanúságot a vértanúság pecsétjével szentesítve azt.
Nem szabad ugyanis kételkednünk abban, hogy Szent János a börtönt és a bilincseket Megváltónkért vállalta. Az ő tanúságtevő előfutára volt, és érte adta életét is. Bár üldözője nem követelte tőle, hogy Krisztust megtagadja, hanem hogy hallgassa el az igazságot, Ő mégis Krisztusért halt meg.
Krisztus ugyanis maga mondja: Én vagyok az igazság (Jn 14, 6). Krisztusért ontotta vérét, aki az igazságért áldozta fel magát; ő, aki Krisztus születéséről, igehirdetéséről, keresztségéről előbb a saját születésével, igehirdetésével és kereszteléssel tett tanúságot, előre jelezte a szenvedését is, amikor megelőzte őt a szenvedésben.
Ez a kiváló és nagy férfiú a bilincsek hosszan tartó, nyomasztó terhe után földi életének végét vére ontásával pecsételte meg. Aki az égi béke szabadságának a jó hírét hirdette, azt a gonoszok bilincsbe verik; alti a világosság tanújaként jött, azt a börtön homályába zárják; őt, aki méltó volt arra, hogy maga a Világosság, Krisztus égő és világító lámpának nevezze (Jn 5, 35). A saját vére kereszteli meg azt, akinek megadatott, hogy megkeresztelje a világ Megváltóját, hallja fölötte az Atya hangját, és láthassa a leszálló Szentlélek ajándékát. De nem esett nehezére, sőt könnyű és kívánatos volt számára, hogy ideigtartó kínokat szenvedjen az igazságért, mert tudta, hogy ezekért az örök boldogság jutalma vár rá.
Az ilyen kiválasztottak kívánatosnak tartották, hogy a természeti kényszerűségből elkerülhetetlenül

 
1183. oldal
fenyegető halált Krisztus nevét megvallva, az örök élet koszorújával együtt várják. Jól mondja erről az Apostol: Nektek az a kegyelem jutott, hogy ne csak higgyetek Krisztusban, hanem szenvedjetek is érte (Fil l, 29). Azért mondja Krisztus ajándékának, ha a választottak érte szenvednek, mert ugyancsak ő tanítja: Ennek az életnek a szenvedései nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk (Róm 8, 18).
VÁLASZOS ÉNEK Mk 6, 17. 27
V. Heródes király elfogatta embereivel Jánost, és megkötözve börtönbe vetette * Testvérének a felesége, Heródiás miatt, akit feleségül vett.
F. Elküldte a hóhért, aki lefejezte Jánost a börtönben. * Testvérének.
Könyörgés, mint a Reggeli dicséretben.
REGGELI DICSÉRET
HIMNUSZ
Áldott Szent János, érdemekkel ékes,
hősi erényed makulátlan és nagy,
vértanúk dísze, remeték virága,
látnoki nagyság!
Más lehet harminc koszorúval ékes,
sőt ha erénye kétszerese annak,
százszor hoz hármas koronád teneked
drága gyümölcsöt.
Érdemeidben bizakodva kérünk,
hogy szívünk-lelkűnk igazítsd magadhoz,
rút kevélységünk hegyeit lehordva
töltsd ki lapályát,
hogy a Megváltó, közeledve hozzánk
már kisimított utakat találjon,
lelkűnkben akkor akadályt ne érjen
isteni lépte.

 
1184. oldal
Ó te, Egy-Három, kit egek dicsérnek,
megváltott néped leborul előtted,
s kér: tekints mindig megbocsátó szívvel
gyermekeidre! Ámen.
1. ant. Az Úr kinyújtotta kezét, megérintette ajka-­
mat, és prófétául rendelt a nemzetek javára.
Zsoltárok és kantikum az I. hét vasárnapjáról, 535.
2. ant. Heródes félt Jánostól, mert tudta, hogy igaz
és szent ember, ezért védelmezte őt.
3. ant. Heródes szívesen hallgatta Jánost, de ha beszélgetett vele, nagyon zavarba jött.
RÖVID OLVASMÁNY I z 49, lb-2
Az Úr hívott engem, mielőtt még születtem; anyám méhétől fogva a nevemen szólított. Számat éles kardhoz tette hasonlóvá, s kezének árnyékában rejtegetett. Mint a hegyes nyíl, olyanná tett, és a tegzébe rejtett.
RÖVID VÁLASZOS ÉNEK
V. Jánoshoz fordultatok, * És ő tanúságot tett az igazságról. Jánoshoz.
F. Égő és világító lámpa volt. * És tanúságot tett az igazságról. Dicsőség az Atyának. Jánoshoz.
Benedictus-ant. A vőlegény barátja csak ott áll mellette, és szívből örül a vőlegény hangját hallva: ez az örömöm most teljes lett.
FOHÁSZOK
Krisztust, aki előhírnökként küldte maga előtt Jánost, hogy előkészítse az Úr útját, kérjük bizalommal: Jöjj el hozzánk, felkelő Napunk, a magasságból!
Te, aki Jánost ujjongással töltötted el Erzsébet méhé- ben,
- add, hogy világrajöttödnek mindig örvendezzünk!
Te a Keresztelő szavával és életével megmutattad nekünk a bűnbánat útját,
- hajlítsd szívünket országod törvényeihez!

 
1185. oldal
Te azt akartad, hogy emberajkak hirdessenek,
- küldd el az egész világra evangéliumod hírnökeit!
Te úgy akartad, hogy János kereszteljen meg a Jordán­ban, és ezáltal mindent megtegyél, ami elő van írva,
- segíts, hogy mi is megadjuk mindenkinek azt, ami kijár neki!
Mi Atyánk . . .
Könyörgés
Istenünk, te úgy akartad, hogy Keresztelő Szent János születésében is, halálában is Fiad előfutára legyen, és a vértanúságot is vállalja az igazság és az erkölcs védelmében. Add, hogy példája szerint mi is állhatatosán helytálljunk tanításod megváltásában. A mi Urunk.
ESTI DICSÉRET
HIMNUSZ
Az ég kegyének hírnöke,
igazság bátor bajnoka,
Krisztus fáklyája: tündököl
örömről, fényről hírt hozón.
Miről prófétalelke szól,
mit ajka hirdet s élete:
pecséttel azt a szent halál
meggyőző jelként zárja le.
Az eljövendő Úr előtt
jön küldöttként a földre ő,
s mikor keresztel, felfedi
igaz keresztvíz Kútfejét.
Ki értünk meghalt bűntelen,
s a földre életet hozott,
őt jelzi most, mint hű tanú,
vérével a Keresztelő.
Add meg, kegyelmes jó Atyánk,
járhassunk János útjain,

 
1186. oldal
s örökségként hadd nyerjük el Krisztus mennybéli kincseit. Ámen.
1. ant. Ne félj tőlük, mert veled vagyok, mondja az
Úr.
Zsoltárok és kantikum Egy vértanú közös zsolozsmájából, 1620.
2. ant. Heródes elküldte a hóhért azzal a paranccsal,
hogy fejezze le Jánost a börtönben.
3. ant. János tanítványai eljöttek, a holttestet elvitték, és eltemették egy sírboltba.
RÖVID OLVASMÁNY ApCsel 13, 23-25
Ígéretéhez híven Dávid utódai közül támasztotta Isten Izraelnek megváltóul Jézust. Föllépése előtt János a bűnbánat keresztségét hirdette Izrael egész népének. Amikor János teljesítette küldetését, kijelentette: Nem az vagyok, akinek véltek, de már a nyomomban van, akinek arra sem vagyok méltó, hogy lábán a saruját megoldjam.
RÖVID VÁLASZOS ÉNEK
V. A vőlegény barátja örül * A vőlegény hangját hallva. A vőlegény.
F. Ez az örömöm most teljes lett. * A vőlegény hangját hallva. Dicsőség az Atyának. A vőlegény barát­ ja.
Magnificat-ant. Nem a Messiás vagyok, hanem csak az előfutára. Neki növekednie kell, nekem kisebbednem.
FOHÁSZOK
Keresztelő Szent Jánost Isten arra választotta ki, hogy
Krisztus közelgő országát hirdesse az embereknek.
Örvendezve kérjük Istenünket:
Vezéreld, Urunk, lépteinket a békesség útjára!
Te már anyja méhében hívtad Jánost, hogy előkészítse
Fiad útját,

 
Augusztus 31. 1187
- hívj minket is, hogy kövessük az Urat úgy, amint ő járt előtte!
Amint megadtad a Keresztelőnek, hogy felismerje az Isten Bárányát, add, hogy Egyházad tanúságot tegyen róla a világ előtt,
- és így felismerjék őt a mai kor emberei is!
Te úgy akartad, hogy prófétád kisebbedjék, Krisztus pedig növekedjék,
- taníts minket a szolgálat szellemére, hogy ezáltal te nyilvánulj meg bennünk!
Te Keresztelő Szent János vértanúságában is az igazságot akartad bizonyítani,
- add, hogy állandóan tanúságot tegyünk az igazságról!
Emlékezzél meg mindazokról, akik eltávoztak ebből a világból,
- helyezd őket a világosság és a béke országába!
Mi Atyánk . . .
Könyörgés
Istenünk, te úgy akartad, hogy Keresztelő Szent János születésében is, halálában is Fiad előfutára legyen, és a vértanúságot is vállalja az igazság és az erkölcs védelmében. Add, hogy példája szerint mi is állhatatosán helytálljunk tanításod megvallásában. A mi Urunk.
Augusztus 31
AZ ESZTERGOMI FŐEGYHÁZMEGYÉBEN:
AZ ESZTERGOMI FŐSZÉKESEGYHÁZ FELSZENTELÉSE
Ünnep
Quae sursum sunt quaerite, hirdeti a felirat az 1856. augusztus 31-én Scitovszky János prímás által a mennybe felvett Boldogságos Szűz Mária tiszteletére felszentelt Esztergomi Bazilika dunai homlokzatán, kifejezve a templom szent hivatását: az odafent valókra (Kol 3, 1) irá­ nyítani mindenki figyelmét.

 
1188. oldal
Szent István itt a Várhegyen építtette fel az első főszékesegyházat. A templom és az egyházmegye védőszentjének Szent Adalbertet, barátját és tanítóját, a vértanú prágai püspököt választotta.
Az évszázadok során többször rommá lett és újjáépített főszékesegyház múltját a jelenlegi templomba beépített, Bakócz prímás nevéhez fűződő kápolna őrzi, a főoltár oltárképéről pedig az apostolok köréből mennybe emelkedő Szent Szűz tekint le a templom híveire és az ország népére, akik őt Nagyasszonyuknak tisztelik.
Templomszentelés közös zsolozsmája, 1507.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
Farkas Imre székesfehérvári püspöknek az Esztergomi Főszékesegyház felszentelésén mondott szentbeszédéből
(Sollemnia consecrationis Basilicae Strigoniensis, Strigonii, Typis Aegidii Horák, 1859, Appendix 63-70)
Isten háza van itt
Isten dicsőségét hirdetik az egek, kezének művéről vall a mennybolt. A nappalok ezt zengik egymásnak, erre oktatja éj az éjszakát. Minden földre elhat szózatuk (Zsolt 18, 2-3. 5). Ez Szent Dávid éneke. Isten temploma vagytok, így ír Szent Pál a korintusi keresztényeknek, mert az Isten Lelke lakik bennetek (l Kor 3, 16). Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és imádságban kell imádniuk (Jn 4, 24), mondja maga az emberré lett Isten. Látván tehát e tömérdek kőhalmot, látván e pompás, e drága készületeket előttünk, nem kell-e szinte arra fakadnunk, amire fakadt egykor, látván a Mestere lábaira kiöntött drága kenetet, az egyik apostol, mondván: ?Mire való ez a pazarlás? Hisz jó pénzért el lehetett volna adni, s az árát a szegények közt szétosztani (Mt 26, 9). Hiszem, és szívetekből merítem a szót, ha erre én is azt felelem, amit

 
1189. oldal
felelt Jézus: Szegények mindig lesznek veletek (Mt 26, 11); de eljött az óra, hogy megadjátok az Istennek is, ami az Istené. Úgy van, mert amint a hely, ahol hajdan az ősatya, Jákob a mennyei álmot látta, és kőemléket emelt, úgy félelmetes ez a hely, valóban itt van az Isten háza, és itt van az ég kapuja (Ter 28, 17).
Kilencszáz éve, szeretteim, midőn éppen ezen ég alatt, ahol most vagyunk, egy magyar fejedelemnek istenfélő neje álmot látott. Ki hitte volna? Amint Jákob álma Izrael népének, úgy Saroltának álma a magyar nemzetnek jövendőjét határozta meg. Megadta az ég, amit ígért: Sarolta szülöttében a magyar nemzetnek királya, atyja, apostola született. Eme nagyszerű épület, az egy igaz Isten temploma, eme pompás, ma fölkent falak és oszlopok, eme szép és szent képek és oltárok mind István király intézkedéseinek, Szent István király nemes, fennkölt, istenes lelkének, noha késő, de édes gyümölcsei. Édes nemzetem, sohasem ismered igazán Uradat, Istenedet, aki téged napkeletről atyailag ide vezetett, ha itt egyik vitéz fejedelmed magát is meggyőzvén, az Úr keresztje előtt le nem borul, és Szent Adalbert püspök szava és keze (tisztára mosván őt a kereszt­vízzel) Isten országába nem vezeti. Nincs neved, nincs országod e földön, ha nem történik veled az, ami itt történt.
Most pedig, ez órától fogva, ismét teljes értelemben Isten háza van itt. Avagy nem az Isten háza-e ez az ékes, ez a fölséges épület, amelyet egy tisztes öreg, az ország Főpapja, az Isten szentegyházának Kardinálisa az Atyaisten kegyelmének harmatával mind kívül, mind belül gondosan behintett; a Fiúisten keresztjének szent jelével és érdemével alul és felül istenesen megjelölt; a Szentlélekisten vigasztaló kegyelmének kenetével a teljes Szentháromság egy Isten dicsőségére tisztává és ékessé tett, mennyei hatalmának áldásával szemünk lát­ tára fölkent, megáldott, és fölszentelt? Nem az Isten háza-e ez a szép, remek templom, amelynek falai közé, amelynek oltárai alá az Istenért elvérzett, az Istenért

 
1190. oldal
dicsően meghalt keresztény hősök új, édes álomnak ereszkedtek; hová ma szíves könyörgésünkre, istenes esedezésünkre az Isten szolgái, az Isten kedvesei mind, az angyalok és a szentek velünk együtt seregesen befordultak, letelepedtek?
Nem az Isten háza van-e itt, hová Isten � hogy örökre itt lakjék az áldás kenyerének színe alatt � ma szemlátomást leszáll, és új kegyelemmel hirdeti, hogy neki gyönyörűsége az emberekkel lenni a földön (vö, Péld 8, 31).
Szent Isten! Mit mondana itt ama jámbor fejedelem, Dávid, aki az Ószövetség sátora előtt, hol az emberi szemek nem látták Istent, mégis ily szavakra fakadt: Mily kedves a te hajlékod, Seregek Ura! Epedve sóvárog lelkem az Úr udvarába. Szívem és testem áhítozik az élő Isten után (Zsolt 83, 2-3).
VÁLASZOS ÉNEK Ter 28, 17
V. Milyen félelmetes ez a hely; * Valóban itt van az Isten háza, és itt van az ég kapuja.
F. Ez az Úr szilárdan álló háza, jól megalapozva szilárd sziklára. * Valóban.
HIMNUSZ Téged, Isten, dicsérünk, 500. Könyörgés a Közös részből, 1517.
NAPKÖZI IMAÓRA
Antifónák és zsoltárok a soros napról. Minden mái a Közös részből, 1518.

 
 
 
 
AUGUSZTUS
Augusztus 1.
LIGUORI SZENT ALFONZ MÁRIA PÜSPÖK ÉS EGYHÁZTANÍTÓ
Emléknap
Nápoly közelében született 1696-ban. A római és a kánoni jog doktora. Pap lett, és megalapította a Megváltóról elnevezett társulatot, az úgynevezett redemptoristákat. Prédikációiban arra törekedett, hogy a nép keresztény életét előmozdítsa. Könyveket is írt, főként erkölcstani jellegűeket. Az erkölcstudománynak igazi mestere. XIII. Kelemen 1762-ben Santa Agata dci Goti püspökévé nevezte ki, e tisztétől hamarosan megvált. Rendtársai között halt meg a campaniai Noccra de' Paganiban 1787. augusztus 1-jen.
Lelkipásztorok, 1608, vagy Egyháztanítók közös zsolozsmája, 1634.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
Liguori Szent Alfonz Mária püspök műveiből
(Tract. de praxi amandi lesum Christum, edit. latina, Romae, 1909, pp. 9-14)
Krisztus szeretete
Az életszentség és a lelki tökéletesség abban áll, hogy szeretjük Istenünket, Jézus Krisztust, legfőbb Jótevőnket és Megváltónkat. Á szeretet foglalja csokorba, és őrzi meg mindazt az erényt, ami az embert igazán értékessé teszi.
Nemde Isten az, akit teljes szívünkből szeretnünk kell? Ö maga öröktől fogva szeretett minket, így szól hozzánk: ?Ne feledd, ember: én előbb szerettelek téged. Még meg sem születtél, még a világ sem létezett,

 
1469. oldal
és én már szerettelek. Öröktől fogva vagyok, és öröktől fogva szeretlek."
Isten jól tudta, hogy ajándékozó jóságával megnyeri az emberi szívet, ezért adományaival akarta felkelteni az emberben a viszontszeretetet. Mintha csak azt mon­daná: ?Azzal akarom az embereket viszontszeretetre indítani, ami rabságba ejti őket: a szeretet kötelékével!" Ezt akarja megvalósítani mindazzal az ajándékával, amelyet az embernek adott. Lelket adott neki, hogy hozzá hasonlóan emlékezni, gondolkodni és akarni tudjon. Testet is adott, hogy érezni is tudjon. Az emberért teremtette az eget, a földet és a föld minden gazdagságát. Az ember iránti szeretetből úgy rendelkezett, hogy minden teremtmény az embert szolgálja, az ember pedig szeresse őt ezért a sok adományért.
De nemcsak azokat a csodaszép teremtményeit akarta nekünk adni, hanem � hogy biztosítsa magának szeretetünket � annyira szeretett minket, hogy önmagát is teljesen nekünk adta. Túláradó szeretetében az örök Atya nekünk adta egyszülött Fiát. Amikor azt látta, hogy mindnyájan halottak vagyunk a bűn miatt, és hiányzik lelkünkből a kegyelem, íme, mit tett? Igen nagy, sőt az Apostol szavai szerint végtelen szeretetében elküldte nekünk szeretett Fiát, hogy ő nyújtson helyettünk elégtételt, és így visszavezessen minket a bűn nélküli életre.
Fiát adta értünk, akinek azért nem kegyelmezett, hogy ezzel nekünk kegyelmezzen. Vele együtt nekünk ajándékozta minden kincsét: kegyelmét, szeretetét és az örök boldogságot, hiszen mindez csekélység Fiához képest. Az Apostol is mondja: Aki saját Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? (Róm 8, 32).
VÁLASZOS ÉNEK Zsolt 144, 19-20; l Jn 3, 9
V. Az istenfélők vágyait teljesíti az Úr, kérésüket meghallja, és megmenti őket. * Megóv az Úr mindenkit, aki őt szereti.

 
1470. oldal
F. Azok, akik az Istentől születtek, nem követnek el bűnt, mert az ő magja bennük marad. * Megóv az Úr mindenkit, aki őt szereti.
Könyörgés
Istenünk, te Egyházadban mindig új példaképeket állítasz elénk, akik megmutatják nekünk az erényes élet útját. Segíts testvéreink szolgálatában úgy követnünk Liguori Szent Alfonz püspököt, hogy egykor vele együtt a mennyei jutalomban is részesedjünk. A mi Urunk.
Augusztus 2.
VERCELLI SZENT ÖZSÉB PÜSPÖK
A IV. század elején Szardínia szigetén született; a római klérus tagjaként 345-ben választották Vercclli (Eszak- Itália) első püspökévé. A hitet prédikálással terjesztette, papjai között � nyugaton elsőként � ő vezette be a szerzetesi életet. Hithűségéért Constantius császár száműzte, sokat kellett szenvednie. Hazájába visszatérve az ariánu- sokkal szemben az igaz hit visszaállításán fáradozott. Meghalt Vcrcelliben 371. augusztus l-jén.
Lelkipásztorok közös zsolozsmája, 1608.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
Vercelli Szent Özséb püspök levelezéséből
(Epist. 2, l, 3 - 2, 3; 10, l � 11, 1: CCL 9, 104-105. 109)
A pályát végigfutottam, hitemet megtartottam
A hozzám küldött levelekből örömmel értesültem, szeretett testvéreim, hogy mindnyájan jól vagytok. Szinte úgy éreztem magam, mintha köztetek lennék, mintha a nagy távolságon át egy angyal vitt volna oda magával, ahogy egykor Habakuk prófétát is elvitte egészen Dánielig. Olvasva leveleiteket, amelyek a ti élet-

 
1471. oldal
szentségetekről tanúskodnak és szeretetet sugároznak, örömömben könnyekre fakadok, és abba kell hagynom az olvasást, pedig nagyon is érdekel az, amit írtok. Lelkemben egybeforr a vágy és a szeretet; mindkettő szükséges, ahogy a ti szívetekben is együtt van, és szinte versenyre kel egymással ez a két érzés. Úgy voltam napokon át, mintha csak veletek társalognék, még az átélt szenvedésekről is megfeledkeztem. Hiszen csupa örömet jelent számomra mindaz, amiről olvasok: a szilárd hithűség, az őszinte szeretet és annak sokféle gyümölcse. Ezeket mind úgy átélem, mintha csak köztetek lennék, és nem száműzetésben.
Örvendezem, szeretett testvéreim, a ti hiteteken, örülök üdvösségeteknek, amely hitetekből fakad, örülök jótetteitek gyümölcseinek, amelyekből nemcsak a veletek együtt élőknek, hanem a távoli vidékek lakóinak is juttattok. Amint a kertész is beoltja a fát a termés reményében, ha nem való még arra, hogy kivágják és tűzre vessék, ugyanígy kívánjuk nektek, mint szenteknek felajánlani mi is szolgálatainkat testi szenvedéseinkkel, sőt szívesen feláldozzuk még életünket is üdvösségetekért.
Egyébként alig tudtuk megírni ezt a levelet, szüntelen arra kértük Istent, hogy tartsa vissza néhány órára az őröket, és segítsen abban bennünket, hogy diakónustok ne csali nyomorúságunk hírét vigye el hozzátok, hanem ezt az üdvözlő levelünket is. Ezért nagyon kérlek benneteket, hogy éber gondossággal őrizzétek a hitet, ápoljátok az egyetértést, buzgón imádkozzatok, emlékezzetek meg szüntelen rólam is, hogy az Úr adjon szabadságot küzdő Egyházának szerte az egész földkerekségen, hogy mi is, akik most itt számkivetésben vagyunk, rabságunkból megszabadulva veletek együtt örvendezhessünk.
Végül pedig azt szeretném, és az Isten irgalmára kérlek is benneteket, hogy ezt a levelet és a benne foglalt üdvözletet mindegyiktek úgy fogadja, mintha neki saját magánalt írtam volna. Hiszen azelőtt külön is írtam mindegyikteknek, de súlyos helyzetem miatt most

 
1472. oldal
ezt nem tehettem, így ezzel a levéllel fordulok hozzátok, testvéreim, fiaim és leányaim, Istennek szentelt nővérek, mindegyiktekhez, korra és nemre való tekintet nélkül. Kérlek benneteket, elégedjetek meg ezzel az egy levéllel, fogadjátok mindnyájan úgy, mint az én köszöntésem és nagyrabecsülésem kifejezését. Üdvözletemet adjátok át meg a kívülállóknak is, azoknak, akik engem szeretetükre méltattak.
VÁLASZOS ÉNEK Lk 12, 35-36; Mt 24, 42
V. Csípőtök legyen felövezve, és kezetekben égjen a lámpásotok. * Hasonlítsatok azokhoz az emberekhez, akik Urukra várnait, hogy megérkezzék a menyegzőról.
F. Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok, melyik órában jön el Uratok. * Hasonlítsatok.
Könyörgés
Urunk, Istenünk, segíts, hogy Vercelli Szent Özséb püspököt követni tudjuk Fiad istenségének állhatatos megyallásában. Add, hogy tanítása szerint hitünket megtartsuk, és Fiad életének részesei legyünk. Aki veled él.
Augusztus 4.
VIANNEY SZENT JÁNOS MÁRIA ÁLDOZÖPAP
Emléknap
Lyon mellett született 1786-ban. Sok nehézséget kellett leküzdenie, míg 1815-ben pappá szentelhették. Belley egyházmegyében, Ars falucskában a rábízott plébániát csodálatra méltó módon kormányozta, és vitte előbbre prédikációival, önmegtagadásával, imádságával és szeretetével. Nagyra értékelték őt, mint gyóntatót, a hívek mindenfelől sereglettek hozzá, és tanácsait szent tisztelettel fogadták. 1859. augusztus 4-én halt meg Arsban.
Lelkipásztorok közös zsolozsmája, 1608.

 
1473. oldal
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
Vianney Szent János Mária áldozópap hitoktatásából
(Catéchisme sur la priére: A. Monnin, Esprit du Curé d'Ars, Paris, 1899, pp. 87-89)
Az embernek az a. feladata, hogy imádkozzék és szeressen
Fiacskáim! Fontoljátok meg: a keresztény ember kincse nem a földön, hanem a mennyben van. Tehát gondolatainkat is oda kell irányítanunk, ahol a kincsünk van.
Az embernek az a hivatása és feladata, hogy imádkozzék és szeressen. Ha imádkoztok és szerettek, íme, ez az ember boldogsága itt a földön.
Az imádság nem más, mint egyesülés Istennel. Ha valakinek a szíve tiszta és Istennel egybefonódott, valamiféle gyönyörűség és kedvesség tölti el, és ez megittasítja, és csodálatos fénnyel veszi körül. Ebben a bensőséges egyesülésben olyan lesz Isten és a lélek, mint két egybeolvadt gyertya, amelyet különválasztani már senki sem képes. Felségesen szép dolog Istennek ez az egybefonódása parányi teremtményével; olyan boldogság ez, amelyet fel sem lehet fogni!
Mi méltatlanok lettünk arra, hogy imádkozzunk, de végtelen jóságában Isten megengedte nekünk, hogy beszélgessünk vele. Imádkozásunk tehát Istennek tét- szó' kedves áldozat.
Fiacskáim, a ti szívetek kicsi, de az imádság majd kitágítja, és képessé teszi arra, hogy szeresse Istent. Az imádkozás azt eredményezi, hogy már előre megízleljük a mennyországot, hogy a mennyországból is eljusson már valami hozzánk. Soha sincs imádság az édes vigasz utóíze nélkül. Az imádság ugyanis méz, amely a leiken elömlik, és azzal jár együtt, hogy minden édessé válik. Imádkozáskor � ha helyesen történik � a fájdal­ mait eloszlanak, mint nap hevére a hó.

 
1474. oldal
Az is az imádság eredménye, hogy nagyon gyorsan elrepül az idő, és oly gyönyörűség tölti el az embert, hogy észre sem veszi az idő hosszúságát. Halljátok csalt: amikor Bresse faluban voltam plébános, egy alkalommal szinte valamennyi paptársam beteg volt, hosszú utakat bejárva jó Urunkhoz imádkoztam, és az idő � higgyétek el nekem � egyáltalán nem tűnt fel hosszúnak.
Vannak olyanok is, akik egészen belemerülnek az imádságba, mint a halalt a hullámokba, azért, mert egészen átadták magukat a jó Istennek. Nincs semmi megosztottság a szívükben. O, mennyire szeretem eze­ ket a nemes lelkeket! Assisi Szent Ferenc és Szent Koletta látták is Urunkat, és társalogtak vele olyan módon, mint ahogyan mi beszélgetünk egymással.
S ezzel szemben, mi hányszor eljövünk a templomba, és nem tudjuk, hogy mit is tegyünk itt, vagy mit is kérjünk! Ámde valahányszor valamelyik embertársunkhoz elmegyünk, nagyon is jól tudjuk azt, hogy milyen ügyben mentünk oda. Sőt, vannak emberek, akik a jó Istenhez � úgy látszik � így szólnak: ?Csalt egy-két szavam lenne hozzád, és máris továbbmegyek..." Gyakran gondolok arra, hogy midőn imádkozni jövünk az Úr elé, teljesülne is minden kívánságunk, ha valóban élő hittel és igazán tiszta szívvel kérnénk azt.
VÁLASZOS ÉNEK 2 Kor 4, 17; l Kor 2, 9
V. A mostani pillanatnyi könnyű szenvedés * A mennyei örök dicsőség túláradó mértéltét szerzi meg nekünk.
F. Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. * A mennyei örök dicsőség túláradó mértékét szerzi meg nekünk.

 
1475. oldal
Könyörgés
Mindenható és irgalmas Istenünk, te Vianney Szent János áldozópapot csodálatos lelkipásztori buzgósággal tüntetted ki. Add, hogy közbenjárására és példája nyomán szeretetünkkel megnyerjük testvéreinket Krisztusnak, és velük együtt eljussunk az örök dicsőségbe. A mi Urunk,
Augusztus 5.
SZŰZ MÁRIA RÓMAI FŐTEMPLOMÁNAK
FELSZENTELÉSE (HAVAS BOLDOGASSZONY)
A 431. évi efezusi zsinat után, amelyen Jézus anyját Istenszülőnek nyilvánították, Rómában, az Esquilinus dombon III. Szixtusz pápa (432�440) templomot építtetett az Istenszülő tiszteletére, ezt később Santa Mária Maggiore bazilikának nevezték. Ez Nyugaton a Boldogságos Szent Szűz tiszteletére szentelt legősibb templom.
Szűz Mária közös zsolozsmája, 1507, a következők kivételével:
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
Alexandriai Szent Cirill püspöknek az efezusi zsinaton mondott szentbeszédéből
(Horn. 4: PG 77, 991. 995-996)
Az Istenszülő Szűz Mária dicsérete
Örömmel tölt el a szentek gyülekezete, mert látom ezt a boldog és lelkes közösséget, amely a Szent és Istenszülő mindenkor Szűz Mária hívására készséges szívvel gyűlt itt egybe. Bár sok szomorúságom volt, de a szent atyák látása megvigasztal. Most Dávidnak, a zsoltárosnak édesen csengő szava teljesedett rajtunk: íme, már mi olyan jó, és mi oly édes, mint az, ha a testvérek együtt laknak? (Zsolt 132, 1).

 
1476. oldal
Fogadd tehát hódolatunkat, titokzatos Szentháromság, aki az Istenszülő Szent Szűz Mária templomába hívtál össze bennünket.
Köszöntünk, Istenszülő Szűz Mária, az egész földnek drága kincse, ki nem alvó lámpás, a szüzesség koszorúja, az igaz tanítás királyi pálcája, örökre ép templom; köszöntünk téged, mert befogadtad azt, akit az egész világ nem fogadhat be; anya vagy és szűz, s általad jön az Úr nevében (Mt 21, 9) az, akit áldottnak mond a szent evangélium.
Köszöntünk téged, aki a Mérhetetlent és Felfoghatatlant szűzi ménedbe zártad; általad dicsőítjük és imádjuk a Szentháromságot; általad ünneplik és tisztelik a drága szent keresztfát az egész világon; általad ujjong az ég, örvendeznek az angyalok és főangyalok; miattad futamodnak meg a gonosz lelkek, és bukott le az égből a kísértő sátán; általad vétetik fel a bűnbe esett ember a mennybe; az oktalan bálványimádásba süllyedt emberiség általad jut el az igazság megismerésére; általad lesz osztályrésze a keresztség a hitre térőknek; általad van okunk az örömre; általad alakultak meg az egyházak a földkerekségen, és általad térnek meg a nemzetek.
Hogyan is folytassam még tovább? Általad kaptuk Isten egyszülött Fiát, aki ragyogó fényessége lett azoknak, akik sötétben és halálos homályban ülnek (Lk l, 79); általad jövendöltek a próféták; általad hirdették az apostolok az üdvösséget a nemzeteknek; általad támadnak fel a halottak; általad uralkodnak a királyok. És mindezt a Szentháromság műveli általad.
Vajon méltóképpen magasztalhatná-e valaki az emberek közül a legdicséretesebb Máriát? Ö anya is és szűz is; a csodák csodája ez, amely engem bámulatba ejt, és magával ragad. Ugyan ki is tilthatja meg az Építőmesternek, hogy a maga alkotta templomban lakjék? És ki vetheti szemére Istennek, hogy saját szolgálóleá­ nyát választotta anyjának?

 
1477. oldal
Nézzétek, az egész világ hogyan örvendezik! Tiszteljük tehát, és imádjuk az Egységet, valamint féljük és tiszteljük az osztatlan Háromságot; dicsérjük és ünnepeljük a mindenkor szűz Máriát, Isten szent templomát, és az ő Fiát, a szeplőtelen Jegyest, akinek dicsőség legyen mindörökkön-örökké. Ámen.
VÁLASZOS ÉNEK
V. Örvendjetek velem mindnyájan, akik szeretitek az Urat, mert bár kicsiny voltam, tetszésre találtam a Magasságbeli előtt, * S világra szültem az Istenembert.
F. Boldognak hirdet engem minden nemzedék, mivel tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát az Úr. * S világra szültem.
REGGELI DICSÉRET
Benedictus-ant. Istenszülő, mindenkor Boldogságos Szűz Mária, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te ménednek gyümölcse!
Könyörgés
Urunk, Istenünk, bocsásd meg irgalmasan vétkeinket, hogy akik saját érdemeinkkel nem dicsekedhetünk, Fiad Szülőanyjának, a Boldogságos Szűz Máriának közbenjárására üdvözüljünk. A mi Urunk.
ESTI DICSÉRET
Magnificat-ant. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja! Imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján.
 
á LAP
 
á LA
P