Imádság - Családi imakönyv
 
 
 
IMAKÖNYVEM
 
              
 
„Imádkozzatok szüntelenül.”1 Tessz.5,17
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
IMÁDSÁGOK
 
 
 
 
 
Katolikus köszöntés:
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké. Amen.
 
 
Keresztvetés - Imádság elején és végén:
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
 
 
Imádságunk lehet:
kérő, hálaadó és dicsőítő imádság
 
 
 
á  Lap
 
 
 
 
 
Reggeli imádság: Szívből kérlek Istenem
 
Szívből kérlek Istenem,
ma egész nap légy velem.
Segíts meg, hogy jó legyek,
mindenkivel jót tegyek.
Ha rámnézel e napon,
öröm legyen arcodon.
 
 
 
 
 
 
á  Lap
 
 
 
 
 
Reggeli imádság: Szívem első gondolata
 
Szívem első gondolata
Hozzád száll fel Istenem,
Te őriztél meg az éjjel,
Maradj ma is énvelem.
Téged áldlak és imádlak,
Mint szerető gyermeked,
Szívem csakis azt akarja,
Ami kedves teneked.
Édes Jézus, add kegyelmed,
Őrizz engem szüntelen,
Hogy egész nap neked éljek
Tiszta szívvel, bűntelen.
Szűz Mária, Jézus anyja,
Te mindnyájunk Anyja vagy,
Oltalmazz meg minden bajtól,
Kísértésben el ne hagyj!
 
á  Lap
 
 
 
 
Reggeli imádság - Imádság szüleinkért:
Reggel mikor felkel a nap
 
Reggel mikor felkel a nap,
Szeretettel szólítgatlak:
Égi Atyám, hála Néked,
Dicsérlek és áldlak Téged.
Szüleimet mindig védjed,
Lakjon köztünk békességed,
Segíts mindig jónak lennem,
Sok örömük legyen bennem.
 
 
 
á  Lap
 
 
 
 
 
Esti imádság: Kezed közé leteszem
 
Kezed közé leteszem
elmúlt napom Istenem,
Minden munkám örömöm,
a mai napot köszönöm.
Ígérem még jobb leszek,
őrizd Uram gyermekedet.
 
 
 
 
 
 
á  Lap
 
 
 
 
 
Esti imádság: Ó, édes Istenem
 
Ó, édes, Istenem,
Hálát mond a lelkem,
Hogy egész napon át
Úgy szerettél engem.
 
Bánom sok vétkemet,
Szent Fiadnak vére
Mossa le kegyesen
Szívemet fehérre!
 
Virrasszon felettem
Gondviselő szemed,
Kérlek, óvd az éjjel
Testemet, lelkemet.
 
Szűzanyám s őrangyal,
Legyetek énvelem,
Ha ti rám vigyáztok,
Nyugodt lesz éjjelem. Ámen.
 
á  Lap
 
 
 
 
Esti imádság - Imádság szüleinkért:
Este, ha lenyugszik a nap
 
Este ha lenyugszik a nap,
Szeretettel szólítgatlak:
Égi Atyám, hála Néked,
Dicsérlek és áldlak Téged.
Szüleimet mindig védjed,
Lakjon köztünk békességed,
Segíts mindig jónak lennem,
Sok örömük legyen bennem.
 
 
 
á  Lap
 
 
 
 
 
Imádság szüleinkért:
Adtál nekem Jóistenem
 
Adtál nekem, jó Istenem,
Szerető szülőket.
Jóságukért oltalmazd,
S áldd meg, kérlek, őket.
 
Add, hogy mindig úgy szeressem,
Mint Te Szűz Anyádat.
Add, hogy sose érje őket
Miattam a bánat.
 
Más imádság szüleinkért (reggel vagy este)
1.      Reggel mikor felkel a nap,
2.      Estem ha lenyugszik a nap
folytatás:
Szeretettel szólítgatlak:
Égi Atyám, hála Néked,
Dicsérlek és áldlak Téged.
Szüleimet mindig védjed,
Lakjon köztünk békességed,
Segíts mindig jónak lennem,
Sok örömük legyen bennem.
 
á  Lap
 
 
 
 
Étkezés előtti imádság
Édes Jézus légy vendégünk,
Áldd meg amit adtál nékünk.
Adjad, Uram, hogy jólessék,
Jézus neve dicsértessék. Ámen.
 
 
Étkezés utáni imádság
Aki ételt, italt adott,
Annak neve legyen áldott.
Nekünk adtál, hála Isten!
Annak is adj, kinek nincsen. Ámen.
 
 
á  Lap
 
 
 
 
 
Miatyánk - Az Úr imádsága
 
Miatyánk, aki a mennyekben vagy
szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod,
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is!
Mindennapi kenyerünket
add meg nekünk ma,
és bocsásd meg a mi vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek,
és ne vígy minket a kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól! Ámen.
 
á  Lap
 
 
 
 
 
 
Apostoli hitvallás-Credo:
Hiszek egy Istenben
 
Hiszek egy Istenben,
mindenható Atyában,
mennynek és földnek
Teremtőjében
És Jézus Krisztusban,
az õ egyszülött Fiában,
a mi Urunkban;
aki fogantatott Szentlélektől,
született Szűz Máriától;
szenvedett Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra,
harmadnapon feltámadt a holtak közül;
fölment a mennybe,
ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek a Szentlélekben.
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;
a szentek közösségét,
a bűnök bocsánatát,
a test feltámadását és az örök életet.
Amen.
 
á  Lap
 
 
 
 
Dicsőség a magasságban Istennek
 
Dicsőség a magasságban Istennek,
és a földön békesség
a jóakaratú embereknek.
Dicsőítünk téged, áldunk téged,
imádunk téged, magasztalunk téged,
hálát adunk néked nagy dicsőségedért.
Urunk és Istenünk! Mennyei Király!
Mindenható Atyaisten!
Urunk, Jézus Krisztus: egyszülött Fiú,
Urunk és Istenünk,
Isten báránya, az Atyának Fia!
Te elveszed a világ bűneit:
irgalmazz nekünk!
Te elveszed a világ bűneit:
hallgasd meg könyörgésünket!
Te az Atya jobbján ülsz:
irgalmazz nekünk!
Mert egyedül te vagy a Szent,
te vagy az Úr,
te vagy az egyetlen Fölség:
Jézus Krisztus,
a Szentlélekkel együtt
az Atyaisten dicsőségében!
Amen.
 
á  Lap
 
 
 
 
Gyónom a mindenható Istennek
A szentmise bűnbánati imádsága
 
Gyónom a mindenható Istennek,
És nektek testvéreim,
hogy sokszor és sokat vétkeztem:
gondolattal, szóval,
cselekedettel és mulasztással.
– én vétkem, én vétkem,
én igen nagy vétkem.
Kérem azért
a Boldogságos
mindenkor Szeplőtelen Szűz Máriát,
az összes angyalokat és szenteket,
és titeket testvéreim,
hogy imádkozzatok érettem
Urunkhoz, Istenünkhöz.
 
á  Lap
 
 
 
 
Üdvözlégy Mária
 
Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes,
Az Úr van teveled,
áldott vagy te az asszonyok között,
és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária,
Istennek szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bűnösökért,
most és halálunk óráján. Ámen.
 
 
 
 
á  Lap
 
 
 
 
 
Most segíts meg Mária
 
Most segíts meg Mária, 
ó irgalmas Szűzanya!
Keservét a búnak, bajnak
eloszlatni van hatalmad.
Hol már ember nem segíthet,
a Te erőd nem törik meg.
Hő imáit gyermekidnek
nem, Te soha nem veted meg.
Hol a szükség kínja nagy,
mutasd meg, hogy anyánk vagy.
Most segíts meg Mária,
ó irgalmas Szűzanya! Ámen.
 
á  Lap
 
 
 
 
 
 
 
Krisztus lelke
 
Krisztus lelke, szentelj meg engem!
Krisztus teste, üdvözíts engem!
Krisztus vére, ihless meg egem!
Krisztus oldalából folyó víz,
moss tisztára engem!
Krisztus kínszenvedése,
erősíts meg engem!
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!
Szent sebeidbe rejts el engem!
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled!
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!
Halálom óráján hívj magadhoz engem!
Add, hogy eljussak hozzád,
és szentjeiddel dicsérjelek téged,
mindörökkön-örökké. Ámen.
     Loyolai Szent Ignác napi imája
 
á  Lap