Kalendárium
 
 
 
 KALENDÁRIUM
SZENTEK - ÜNNEPEK
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
FEBRUÁR
 
Forrás
 
 
 
 
 
2. Urunk bemutatása (Gyertyaszentelő Boldogasszony) - ÜNNEP
3. Szent Balázs püspök és vértanú - emléknap
    Szent Anszgár (Oszkár) püspök - emléknap
5. Szent Ágota szűz és vértanú - Emléknap
6. Miki Szent Pál és társai vértanúk - Emléknap
8. Emiliáni Szent Jeromos - emléknap
10. Szent Skolasztika szűz - Emléknap
11. A Lourdes-i boldogságos Szűz Mária - emléknap
14. Szent Cirill szerzetes és püspök - ÜNNEP
     Szent Metód püspök - ÜNNEP
17. A szervita rend hét szent alapítója - emléknap
21. Damiáni Szent Péter püspök és egyháztanító - emléknap
22. Szent Péter apostol székfoglalása - ÜNNEP
23. Szent Polikárp püspök és vértanú - Emléknap
24. Szent Mátyás apostol - ÜNNEP
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
 
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
 
 
 
 
1.
 
2.
URUNK BEMUTATÁSA (GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY)
A liturgiában több neve is van, mivel az Úr ünnepe is, de Szűz Máriáé is.
Jézust születése után a negyvenedik napon bemutatták a templomban és ott Simeon világosságnak magasztalta, ki megvilágosítja a pogányokat.
Már a 4. században, Jeruzsálemben ünnepelték, csakhamar nyugaton is elterjedt. A Karácsony rendszeresítésével vált Mária-ünneppé (Rómában a Sancta Maria Major bazilika stációs ünnepe).
Az ünnepet a gyertyaszentelés (a megszentelt világosság) és a körmenet teszi különösen ünnepélyessé. A gyertyák megáldása a 10. században, Galliában kezdődött. A körmenetnek bűnbánati jellege van.
Olvasmányok: Mal 3, 1-4; (Zsolt 23, 7-10; Zsid 2, 14-18); Lk 2, 22-40 vagy Lk 2, 22-32
Irodalom: C463; F202; M863; (Z1452); LL257
SzVU énekek: 255, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, és még sok más Máriáról szóló.
 
SZENT BALÁZS, püspök és vértanú febr. 3.
SZENT BALÁZS közkedvelt orvos volt az Örményországbeli Szebasztéban, a harmadik század végén. A nép követelésére elvállalta, hogy püspökké válasszák, Isten rendelésének tekintette ezt. Ettől kezdve nem csak a testet, de most már a lelkeket is gyógyította.
A milánói rendelet után már úgy tűnt, hogy békében élhetnek a keresztények. Licíniusz azonban (Konstantin császár társuralkodója) a tartományaiban hosszú ideig nem fogadta el a rendeletet. A keleti tartományokban újra üldözni kezdték a keresztényeket, főleg vezetőiket. A szebasztei prefektus üldözése elől hívei tanácsára Balázs egy környékbeli barlangban rejtőzött el. Itt keresték fel őt titokban a bizalmasai, élelemmel látták el. Magányában a beteg vadállatokat gyógyította.
Véletlenül akadtak rejtekhelyére, amikor a cirkuszi játékokhoz vadállatokat szerettek volna befogni. Katonaság vitte Balázst a városba. A város lakói kitódultak az utcákra, kihozták betegeiket is, hogy meggyógyítsa őket. Ekkor egy gyermek életét megmentette, akinek a torkán egy szálka megakadt.
Nem volt hajlandó sem a római isteneket tisztelni, sem áldozatot bemutatni, ezért szenvedett vértanúságot Diocletianusz uralkodása alatt (~316). Szörnyű kínzások után lefejezték.
Az Egyház minden torokbaj ellen közbenjáróként tiszteli, vértanúhalála után nem sokkal már védőszentje volt a testi nyavalyákban de főleg torokbántalmakban szenvedőknek. A középkor óta tisztelői a Balázs-áldás szentelményével kérik közbenjárását.
Szent Balázst a 14 segítő szent közé is számítják. Németországban a muzsikusok és a szélmalmosok is pártfogójukként tisztelik (valószínűleg a Blasius név és a német blasen = fújni ige közti hasonlóság alapján). Védőszentje az orvosoknak, takácsoknak. Óvja a nyájakat a ragadozóktól. Ünnepe a tél végét és az ezzel járó viharos szelek idejét is jelzi.
Püspöki ornátusban szokták ábrázolni, sokszor palástban, pásztorbottal, keresztbe tett gyertyákkal, néha sertésfejjel és kampókkal (kínzására utalva).
Példája: Mindég azt tedd, ami akkor az állapotbeli kötelességed!
Olvasmányok: Róm 5, 1-5; (Zsolt 116, 1-2); Mk 16, 15-20 (v. vértanúk, v. lelkipásztorok)
Irodalom: B20; C59; F203; I135; LL41; M874, 1429; SB18; Z1459
 
3.
SZENT ANSZGÁR (OSZKÁR), püspök febr. 3.
SZENT ANSZGÁR (OSZKÁR) Galliában, Amiens környékén született 801-ben, közeli rokonságban volt a híres Karoling dinasztiával. Anyját korán elvesztette, ezért apja gondoskodásából a Corbie-i kolostorban tanult. Eleinte könnyelmű és csintalan gyerek volt, de hamarosan komolyan megváltozott, mert egy álomképben Szűz Mária megfedte.
814-ben meghalt rokona Nagy Károly, ettől kezdve teljesen megkomolyodott. 13 évesen bencés szerzetes lett, 17 évesen már tanított, 21 évesen pedig már egy iskola vezetését bízták rá.
826-ban Dániában, majd 830-ban Svédországban térített. 831-ben Hamburg püspökévé választották. IV. Gergely pápa megbízásával Északnyugat-Európa apostola volt. Ezrek tértek meg a tanítása nyomán a mai Németország, Anglia, Dánia és Svédország területén. Sokat szenvedett az evangéliumot hirdetve, de ezt mindég erős lélekkel viselte el. Hamburg 845-ös feldúlása után Bréma püspöke lett.
Sokat böjtölt, keményen vezekelt, lemondásban élt. Támogatta a szegényeket, rabszolgákat váltott ki, missziós útjain halászhálók csomózásával keresett pénzt a maga és társai fenntartására. A kemény munka felőrölte erejét. Brémában halt meg 865. február 3-án, csendesen imádkozva.
Példája: Ha komolyan akarsz élni, nem kényeztetheted magad?
Olvasmányok: Iz 52, 7-10; (Zsolt 95, 1-10); Mk 1, 14-20 (v. lelkipásztorok)
Irodalom: B20; C464; I133; Z1459
 
4.
 
5.
SZENT ÁGOTA, szűz és vértanú febr. 5.
SZENT ÁGOTA a hagyomány szerint Catániában, Szicília keleti partján született. Szülei igen gazdag görögök voltak, és nagyon mély vallásos nevelésben részesítették.
Ágota szépsége, erényessége és vagyona sok ifjút ösztönzött házassági ajánlatra, még a sziget nagyhatalmú kormányzóját is.
Ágota azonban Krisztussal jegyezte el magát. Szeretettel teli finomsággal, de határozottan tért ki minden házassági ajánlat elől. A sziget ura előbb a kéréssel próbálkozott, majd Déciusz császár keresztényüldöző rendeletét alkalmazva próbálta volna megszerezni a leányt. A fenyegetés azonban semmit sem használt.
Kegyetlen kínvallatásra vonta ekkor Ágotát, de a szűz nem ingott meg. Imádkozott, hogy Isten vegye magához. Kérése meghallgatásra talált, szép csendesen, békében elszenderült 251-ben. Tisztelete hamar elterjedt, neve a 6. században a római kánonba is bekerült.
A legenda szerint a sírját borító szűzi fátyola segítségével többször csodásan megállították az Etna kitörésekor pusztító forró lávát; ezért az érzéki szenvedélyekben szokták hathatós segítségét kérni. Segítségét tűzveszély, zápor és vihar ellen is gyakran kérik. Védőszentje a harangöntőknek, a takácsoknak és a pásztoroknak, de a törökök felett aratott egyik győzelmük emlékére a Máltai Lovagrend is patrónái közt tiszteli.
Példája: Tisztaságodat mindennél tartsd többre, az csak Istené.
Olvasmányok: 1Kor 1, 26-31; (Zsolt 30, 3-17); Lk 9, 23-26
Irodalom: B21; C464; F205; I140; M875; Z1460
 
6.
MIKI SZENT PÁL ÉS TÁRSAI, vértanúk febr. 6.
L. más Pál: Apostol Csong Haszang Keresztes Pálforduló Remete
MIKI SZENT PÁL jezsuita atya volt, társaival szenvedett vértanúságot. Nagaszakiban 1597. február 5-én 26 (mások szerint 40) katolikust feszítettek keresztre. Volt köztük pap és világi, európai misszionárius, tizennégy világi ember, japán bennszülött, és még három ministráns gyermekek is. Hatan voltak spanyol ferencesek, hárman japán jezsuiták. Az elítélteknek levágták a balfülét, vérrel bemázolták arcukat és így vezették őket Meakóból Nagaszakiba. Ott keresztrefeszítés után lándzsával átszúrták őket. A vértanúságot a gyermekek is hősiesen vállalták és viselték.
Pál atya Japánban született 1564 és 1566 között. A Jézus Társaságába lépett, nagyon eredményesen hirdette az evangéliumot. Az üldözések elhatalmasodásakor tartóztatták le társaival együtt, és Nagaszakiba szállították őket.
1862. június 8-án avatta IX. Piusz pápa szentté valamennyiőjüket, az első Távol-Keleti szenteket.
Példájuk: Hitedet minden áldozat dacára meg kell őrizni!
Olvasmányok: Gal 2, 19-20; (Zsolt 125, 1-8); Mt 28, 16-20 (v. vértanúk)
Irodalom: B21; C464; F206; I143; T382; Z1461
 
7.
 
8.
EMILIÁNI SZENT JEROMOS, áldozópap febr. 8.
L. más Jeromos: Vulgáta-fordító
EMILIÁNI SZENT JEROMOS Velencében, 1481-ben, vagy 1486-ban született. Katonáskodással töltötte fiatal korát, de Castelnuovónál fogságba esett. Innen csodálatos módon szabadult, ezért Velencébe visszatérve korábbi hibáit, bűneit a felebaráti szeretet gyakorlásával igyekezett jóvá tenni.
1516-ban pappá szentelték, életét ettől kezdve teljesen a betegek és szegények gondozására szentelte. Árvaházakat alapított, és az árvák fölnevelésére rendet alapított a kicsiny Somasca-ban, a Somascai rendet.
Pestises betegeket ápolt Bergamóban, amikor ő is megfertőződött a pestistől. 56 évesen, 1537-ben ezen a napon hunyt el. XIV. Benedek pápa 1747-ben boldoggá, majd 1767-ben XIII.Kelemen pápa szentté avatta. A liturgikus reform során ünnepe a korábbi július 20-ról halála napjára került.
XI. Piusz pápa 1928-ban az árva gyermekek védőszentjévé emelte.
Példája: Vedd észre magad körül a betegeket és szegényeket!
Olvasmányok: Tób 12, 6-13; (Zsolt 102, 1-18); Mk 10, 17-30 (v. férfiszerzetesek)
Irodalom: C464;F208;Z1461
 
9.
 
10.
SZENT SKOLASZTIKA, szűz febr. 10.
SZENT SKOLASZTIKA 480 körül (talán 485-ben) az umbriai Nursiában (amit ma Norciának neveznek) született. Édesanyja a szüléskor meghalt. Vagyona és szépsége sok kérőt vonzott, de ő egyedül Istennek akart szolgálni. Szent Benedek ikertestvére volt, arcban is, alakban is, de lelkileg is óriási hasonlóság volt köztük. Nagy terveiket együtt hajtották végre.
Megalapította a bencés apácák rendjét. Piombariolában Benedek segítségével építették fel első zárdájukat, itt a férfi bencés Regula szabályai szerint éltek. A bencés jelszó (Imádkozzál és dolgozzál!; Ora et labora!) szellemében dolgoztak és imádkoztak. Létszámuk olyan gyorsan nőtt, hogy hamarosan újabb kolostort kellett építeni számukra.
Alázatos elvonultságban és Isten iránti szeretetben kiváló volt. Magával szembeni hajthatatlan szigora, sok imája, az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlása töltötte ki idejét. Fivérével sokszor találkozott, ilyenkor megbeszélték lelki ügyeiket, a közösség ügyeit és saját problémáikat. Egyszer amúgy hosszúra nyúlt megbeszélésüket úgy tudta Skolasztika megnyújtani, hogy imádkozott és az ima nyomán kitört vad vihar testvérét maradásra kényszerítette, így megbeszélhették amúgy nagyon fontos dolgaikat. Erre emlékezve villámláskor szokták Szent Skolasztika segítségét kérni.
Monte Casino közelében hunyt el 542, vagy 547 táján. Benedek a saját sírjába temette el, ma is együtt nyugszanak Monte Cassino bazilikájának kriptájában. A longobárdok ugyan a 6. század végén feldúlták Monte Casinót, de az ereklyéket frank szerzetesek megmentették és később Zakariás pápa segítségével visszakerülhettek eredeti helyükre.
Példája: Imádkozz és dolgozz, ezt az elvet Te is megélheted!
Olvasmányok: Én 8, 6-7; (Zsolt 148, 1-14); Lk 10, 38-42 (v. szüzek, v. női szerzetesek)
Irodalom: B23; C64; F210; I157; M881; Z1462
 
11.
A LOURDES-I BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA febr. 11.
Lourdes-ban egy szegény, tanulatlan 14 éves lánykának, Soubirous Bernadettnek 1858-ban, február 11-én jelent meg először a Szent Szűz, a városka melletti massabielle-i barlangnál. Mária hófehér ruhát viselt, köpenye vakító fehér volt, égszínkék öv volt derekán, mezítelen lábát arany rózsa díszítette. Kezében rózsafüzér volt. Tizennyolc alkalommal jelent meg a kislánynak július 16-ig, bűnbánatot és engesztelést kérve. Március 25-én nevét is elárulta: "Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás."
Franciaországban gyorsan terjedt a Szeplőtelenül Fogantatott Szűz Mária tisztelete, egyre nagyobb zarándok tömeg látogatta a jelenés helyét és az ott fakadt forrást. A forrásból napi 120 ezer liter víz fakad fel. A forráshoz látogató betegek közt kezdettől fogva tapasztaltak jelentős javulást, sőt gyógyulást. Az egyházi és világi hatóságok vizsgálták a jelenéseket és a csodás gyógyulásokat, nem tudták természetes okokkal magyarázni.
1862-ben bazilikát kezdtek építeni a forrás feletti sziklára, ami 1876-ra elkészült. A barlangba, a jelenések helyére Bernadett útmutatásával elkészült a Szűzanya márvány szobra, amely a legkülönfélébb méretű másolatban ma már világszerte mindenütt látható. A forrás mellé fürdő épült, ahol a zarándokok bűnbánati tisztító fürdőt vehetnek.
A testi gyógyulásokat külön orvosi bizottság vizsgálja ki. A megmagyarázhatatlan gyógyulások száma sok ezerre rúg, ebből azonban 67-et ismer el az Egyház hitelesen csodás gyógyulásnak. Felmérhetetlen a lelki gyógyulások száma. A jelenés helyén a sok csodálatos gyógyulás igazolta Mária Istentől kapott hatalmát. A kicsiny település világhírű zarándokhely lett, ahova milliók zarándokolnak el engesztelni és gyógyulásért, vagy megnyugvásért imádkozni. 1907-ben az ünnep bekerült a Római Kalendáriumba is.
Jófeltétel: A Szűzanya bűnbánatra és engesztelésre szólítja az embereket! Téged is...
Olvasmányok: Iz 66, 10-14; Jud 13, 23-24; Jn 2, 1-11 (v. Szűz Mária)
Irodalom: B24; C58, 65; F211; I162; M881; Z1462
SzVU énekek: 255, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, és még sok más Máriáról szóló.
 
12.
 
13.
 
14.
(TESSZALONIKI) SZENT CIRILL, szerzetes febr. 14.
L. más Cirill: Alexandriai Jeruzsálemi
SZENT CIRILL 827-ben született Tesszalonikában egy Leó nevű császári tisztviselő gyermekeként. Eredetileg Konstantin volt a neve, csak szerzetesként vette fel a Kürillosz = Cirill nevet. Testvére volt Metód. Cirill Konstantinápolyban nevelkedett, művelt filozófus volt a császári udvarban.
Mindketten szerzetbe léptek, majd Rasztiszláv morva fejedelem hívására és III. Mihály parancsára 860 körül téríteni kezdtek Morvaországban. A görög írásból megalkotta a szláv nyelvre alkalmas, őróla elnevezett cirill betűket (glagólica abc v. cirillika). Ennek segítségével az ó-szláv nyelvnek nevezett ó-bolgár nyelvre lefordította az evangéliumot, és ezen a nyelven liturgikus szövegeket szerkesztettek. Pannóniában eredményesen hirdették az evangéliumot, jártak Zalaváron és Nyitrán. Találkoztak Árpád fejedelemmel is, aki a maga és népe számára imát kért a két szenttől.
Szláv nyelvű liturgiájuk miatt összeütközésbe kerültek a bajor papsággal (akik a latint használták és a mise szláv nyelvezete félreértésre adott okot), ezért Rómába hívták mindkettőjüket és Cirill ott halt meg 869. február 14-én. Sírja a római Szent Kelemen bazilika kriptájában van.
Metóddal együtt Európa társvédőszentjeivé nyilvánította őket II. János Pál pápa 1980. december 31-én.
Példája: Az állapotbeli kötelességedet a legjobb tehetséged szerint végezd!
Olvasmányok: ApCsel 13, 46-49; (Zsolt 116, 1-2; Lk 4, 18-19); Lk 10, 1-9 (v. lelkipásztorok, v, szent férfiak)
Irodalom: B24; C465; F214; III26; SB30; T155; Z1463
 
SZENT METÓD, szerzetes és püspök febr. 14.
SZENT METÓD Tesszalonikában született 815-ben. Testvére volt Cirill. Mindketten szerzetbe léptek, majd 860 körül téríteni kezdtek Morvaországban. Pannóniában eredményesen hirdették az evangéliumot, jártak Zalaváron és Nyitrán. Találkoztak Árpád fejedelemmel is, aki a maga és népe számára imát kért a két térítőtől.
Szláv nyelvű liturgiájuk miatt összeütközésbe kerültek a bajor papsággal (akik a latin liturgiát használták), ezért 869-ben Rómába hívták mindkettőjüket, ahol II. Hadrián pápa jóvá hagyta működésüket, sőt Cirill halála után Metódot püspökké, sirmiumi érsekké szentelte. Metód engedélyt kapott, hogy a szentmisét és az egyházi szertartásokat szláv nyelven végezhessék. A Szentszék legátusa lett a szlávok közt, Pannónia apostoli legátusa lett.
Ismételten összeütközésbe került a bajor gyakorlattal, mert a szlávok érdekében továbbra is szorgalmazta a szláv nyelvű liturgiát. Tevékenysége miatt két és fél évre még fogságba is vetették a bajorok, ám egy erélyes pápai közbelépés kiszabadította. A Csehországi Velehradban hunyt el 885. április 6-án.
Cirillel együtt Európa társvédőszentjeivé nyilvánította őket II. János Pál pápa 1980. december 31-én.
Példája: Még a legnagyobb áldozat árán is tarts ki célkitűzésed mellett, a végsőkig!
Olvasmányok: ApCsel 13, 46-49; (Zsolt 116, 1-2; Lk 4, 18-19); Lk 10, 1-9 (v. lelkipásztorok, v, szent férfiak)
Irodalom: B24; C465; F214; III26; S30; T155; Z1463
 
15.
 
16.
 
17.
A SZERVITA REND HÉT SZENT ALAPÍTÓJA febr. 17.
1233. augusztus 15-én hét gazdag és tekintélyes firenzei polgár a Szent Szűz hét fájdalmának tiszteletét ápoló társulást hozott létre. Alázatosan a Senario hegyén (Montesenario) remete életbe vonultak, itt főleg a Boldogságos Szűz Máriát tisztelték.
1240. nagypéntekjén a Szűzanya jelenésben szólította fel őket rendalapításra, Szent Benedek Regulája alapján létrehozták a megalapította Szűz Mária szolgáinak rendjét, a szervita rendet. Az első kolostoruk Firenzében alakult meg, majd Sienában, Pistojában, Arezzoban és más városokban gyorsan alakultak közösségek.
XI. Benedek pápa rendjüket jóváhagyta 1304. február 11-én.
XIII. Leó pápa a hét alapítót 1888-ban szentté avatta, és ezt az ünnepet rendelte. A liturgikus reformig az alapítást február 12-én ünnepeltük. Akkor az ünnep átkerült az egyik alapító, Alessio Falconieri halálának napjára (ő 110 évesen 1310-ben hunyt el, egyedül élte meg a rendalapítók közül a pápai jóváhagyást).
Példájuk: A Szent Szűz tisztelete Jézus tiszteletéhez vezet minket!
Olvasmányok: Róm 8, 26-30; (Zsolt 33, 2-11; Mt 5, 3); Mt 19, 27-29 (v. szerzetesek)
Irodalom: C466; F217; I167; M884, 923; Z1464
 
18.
 
19.
 
20.
 
21.
DAMIÁNI SZENT PÉTER, püspök és egyháztanító febr. 21.
L. más Péter: Apostol Aranyszavú Chanel Kaniziusz Székfoglalás Vértanú
DAMIÁNI SZENT PÉTER 1007-ben született Ravennában. Már kisgyermekkorában buzgó vallásos életet élt. Egyszer pénzt talált, ezt egy papnak adta, hogy misét mondjon elhunyt édesapja lelkiüdvéért.
Pap bátyja taníttatta, ezért hálából felvette annak nevét, a ?Damiánt?. Először tanítani kezdett, de a szegényeket, rászorulókat mindig segítette, magát keményen fegyelmezte.
Egyszer remetékkel találkozott, mély hatást tett rá fegyelmezettségük, istenes életük. Ezután bencés szerzetes lett és a Fonte Avellanai remeteségbe vonult. Itt, akarata ellenére elöljáróvá választották.
A pápa innen egyházkormányzati szolgálatokra rendelte. IX István pápa Ostiai püspökké nevezte ki, majd bíborossá tette, ekkor a pápaság nagy támasza lett. Szeretett volna visszatérni a remeteség magányába, azonban újra meg újra pápai megbízással kellett utaznia. Dolgát mindég alázatosan és lelkiismeretesen végezte. Útközben lázasodott be egyik útján és Faenzában halt meg 1072. február 22-én. 1828-ban megkapta az egyháztanító címet.
Már halálakor az életszentség híre vette körül. Sírfeliratát maga fogalmazta:
Aki Te vagy, az voltam én is, ami vagyok, az leszel Te is, kérlek, gondolj rám!
Példája: Alázatos és lelkiismeretes kötelességteljesítés - nagy titok ez, gyakorold!
Olvasmányok: 2Tim 4, 1-5; (Zsolt 15, 1-15; Jn 15, 9.5); Jn 15, 1-8 (v. lelkipásztorok, v. egyháztanitók, v. szerzetesek)
Irodalom: B27; C466; F221; I198; M889; Z1465
 
22.
SZENT PÉTER APOSTOL SZÉKFOGLALÁSA febr. 22.
L. más Péter: Apostol Aranyszavú Chanel Damiáni Kaniziusz Vértanú
Szent Péter 42-ben Rómába ment és ott megalapította a római püspökséget. 49-ben megjelent a jeruzsálemi (első) apostoli zsinaton, majd csaknem egy évtizeden át Antióchia püspöke is volt. Ennek emléke a mai ünnep. Innen küldte Márkot, kedves munkatársát Egyiptomba.
A 354-ben készült "Depositio Martyrum", az egyik legrégibb egyházi naptár erre a napra tette ezt az ünnepet, a "Natale Petri de cathedra" néven. Az ünneppel kifejezzük a Péter apostolra alapozott Egyház egységét.
Szent Péter székének maradványait ma a Szent Péter-bazilikában a főoltár mögött őrzik egy bronz tartóban.
Jófeltétel: Töretlenül hűséges leszek Péterhez (a pápához), és mindenkori megbízottjához (a püspökömhöz).
Olvasmányok: 1Pét 5, 1-4; (Zsolt 22, 1-6); Mt 16, 13-19
Irodalom: BL1478; C466; I198(354); II349; F222; M889, 838; Z1465
 
23.
SZENT POLIKÁRP, püspök és vértanú febr. 23.
SZENT POLIKÁRP Valószínöleg 75-82 közt született. Efezus városában Szent János apostol tanítványa volt, emiatt az apostoli atyák közé tartozik. Kisázsiában, Szmirnában lett püspök, itt vendége volt Antiochiai Szent Ignác. Szent Papiás püspök társa volt, aki szintén János apostol tanítványa volt. Anicétusz pápa idején Rómában is járt, a ?húsvét vita? ügyében tárgyalni. (A keletiek ugyanis a zsidókkal egyidőben ünnepelték a húsvétot, a nyugatiak pedig úgy mint manapság mi.)
A fellobbant üldözések elől hívei kérésére elrejtőzött egy majorban. Egy elfogott ember kínvallatása során azonban kitudódott rejtekhelye. Elfogták, de nem volt hajlandó Krisztust megtagadni. A ?Szmirnai egyház levele? című irat szerint 155. (egyes adatok szerint 156.) február 23-án halt vértanúhalált szülővárosának cirkuszában. Máglyahalálra ítélték, ám a lángok körülötte kettéváltak, ezért karddal átszúrva végezték ki. Testét ezután elégették. Vértanúságának történetét már 157-ben megírták.
Ünnepe a liturgikus reform során halála napjára, február 23-ára került. Ősidők óta ekkor ünneplik keleten is a bizánciak és a koptok. Segítségét fülbántalmak esetén szokták kérni.
Példája: Történjék bármi, hitedet ne tagadd meg!
Olvasmányok: Jel 2, 8-11; (Zsolt 30, 3-17); Jn 15, 18-21 (v. vértanúk, v. lelkipásztorok)
Irodalom: C466; F223; I96; M856; T8; Z1470
 
24.
SZENT MÁTYÁS, apostol febr. 24.
SZENT MÁTYÁS nem szerepel a 12 apostol névsorában. Júdás helyébe választotta a tizenegy apostol, a 72 tanítvány közül, azok közül, akik mindvégig együtt voltak az Úrral, mert így lett létszámuk újra teljes. Sorshúzás döntötte el megválasztását. Megválasztását részletesen olvashatjuk az Apostolok Cselekedeteiben (ApCsel 1, 15-26).
Egy ideig Júdeában, Etiópiában és Antiochiában térített. Működéséről, hithirdetéséről nem sokat tudunk. Régi írások szerint a Kolchisz tartománybeli Szebasztopol városában keresztre feszítették, vagy egy másik változat szerint megkövezték, majd bárddal lefejezték.
Ereklyéinek egy része, Szent Ilona császárné segítségével a Németországi Trier városba kerültek, itt a város védőszentjének tisztelik még manapság is. Az ereklye többi része Rómában a S. Maria Maggiore-templomban nyugszik.
Ünnepét a koptok március 4-én, a bizánciak augusztus 9-én ünneplik. A Római Egyház a 11. századtól 1970-ig ezen a napon ünnepelte, ekkor azonban május 14-re helyezték át az ünnepet, mert az közelebb van Jézus mennybemenetele ünnepéhez. A Magyar Naptárban megmaradtunk a februári ünneplésnél, mert több népi szokás is fűződik ehhez az időponthoz.
Szent Mátyás a szabók, a cukrászok, a mészárosok, az építők és a kovácsok védőszentje. Szekercével, vértanúságának eszközével a kezében szokták ábrázolni. A népi hagyomány ennek nyomán alakította ki a "jégtörés" tavaszi szólását: "Jégtörő Mátyás ha nem talál jeget, majd hoz."
Példája: Légy mindvégig Jézus hűséges követője, mert lehet, hogy Téged is kiválasztott!
Olvasmányok: ApCsel 1, 15-17.20-26; (Zsolt 112, 1-8); Jn 15, 9-17
Irodalom: B28, 101; C75; F224; M889; T204; Z1470
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP